Kruševac Porta

Управљање људским ресурсима

Одељење за управљање људским ресурсима је образовано Одлуком о организацији Градске управе града Крушевца ( Сл.лист града Крушевца бр.11/17 и 4/18), након ступања на снагу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл.гл.РС бр.21/2016 и 113/2017) који члановима 188-191 уређује питања управљања људским ресурсима.

Закон, поред тога што поставља основе за увођење модерног система управљања људским ресурсима, прописује и обавезу јединица локалне самоуправе да се на систематски начин баве овим питањима. Такође, Закон успоставља начела каријерног службеничког система у органима АП и ЈЛС.

У сладу са чланом 189 Закона прописано је да се послови управљања људским ресурсима односе на:

Стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;

Припрему предлога Кадровског плана ( планирање људских ресурса према потребама посла );

Организацију стручног усавршавања службеника ( стручно усавршавање је Законом предвиђено као право и дужност запослених );

Процену ефеката спроведених обука;

Анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;

Припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавње годишњег Програма стручног усавршавања;

Анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;

Вођење кадровске евиденције запослених;

Остале послове од значаја за каријерни развој службеника;

Улога Одељења за управљање људским ресурсима је:

  • стара се о законитој и стручној приреми акта о организацији и систематизацији радних места указујући на стандардизовану примену правила за опис и разврставање радних места у складу са пословима који се обављају у управи;
  • труди се и осигурава да се радна места попуњавају стручним и квалитетним кадровима, уз поштовање принципа једнаких могућности за све;
  • да се комуникација са функционерима, службениицима на положају, руководиоцима организационих јединицама и свим запосленима остварује уз добро информисање, консултације и промоцију значаја доброг управљања људским ресурсима;
  • да повезује све организационе јединице и подржава их у остваривању радних задатака, остварењу бољих резултата и учинка;
  • да се стара о стручном усавршавању запослених;
  • да подржава креативност и иновативност запослених;
  • осигурава транспарентни поступак оцењивања који је заснован на јасно утврђеним мерилима;
  • пружа неопходну саветодавну подршку запосленима и помаже у решавању проблема и изазова;
  • стара се о поштовању организационих вредности и кодекса понашања службеника и намештеника у Градској управи.

ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ:

Закон о АП и ЈЛС (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон)

Закон о државној управи (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон)

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл.гл.РС број 68/2015, 81/2016 и 95/18 )

Закон о систему плата запослених у јавном сектору ( Сл.гл РС број 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/18 и 86/19)

Закон о платама службеника и намештеника у органима АП ЈЛС ( Сл.гл.РС број 113/2017, 95/18 и 86/19)

УРЕДБЕ:

Уредба о оцењивању службеника (Сл. Гл. РС. Бр 2/2019)

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП ЈЛСА ( Сл.гл. РС број 95/16 )

Уредба о интерном конкурсу ( Сл.гл.РС број 17/2016)

Уредба о критеријумима за разврставање и мерилима радних места службеника у АП ЈЛС ( Сл.гл.РС бројÂ 88/16 и 113/2017)

Уредба о критеријумима за разврставање и мерилима за опис радних места намештеника у АП ЈЛС ( Сл.гл.РС број 88/16 )

Уредба о поступку за прибаљање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл.гл.РС број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)

ОДЛУКЕ:

Одлука о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 11/17)

Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 4/18)

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 16/19)

Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 02/20)

КАДРОВСКИ ПЛАН:

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2017.годину

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2018.годину

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2019.годину

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије за 2020. годину (Сл. лист града Крушевца бр. 16/19)

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије за 2021. годину (Сл. лист града Крушевца бр.17/20)

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (Сл. лист града Крушевца бр. 5/18)

Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (Сл. лист града Крушевца бр. 1/19)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву и Служби месних заједница града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 6/20)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 14/20)

Правилник у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 5/21)

ПРИРУЧНИЦИ:

Приручник о оцењивању службеника 2019. године

Приручник за оцењивање службеника у локалној самоуправи

Приручник за попуњавање радних места у локалној самоуправи

РЕШЕЊА:

Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије града Крушевца

Решење о утврђивању престанка дужности председника и именовању председника и члана Жалбене комисије Града Крушевца

Решење о распореду радног времена у Градској управи града Крушевца

ОБРАСЦИ:

Обрасци за опис посла и разврставање радног места:

Обрасци за стручно усавршавање:

Обрасци за оцењивање службеника:

Изјава о сагласности

Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Крушевцу

 

КОНКУРСИ:

Конкурси запошљавања у Градској управи града Крушевца

Решење о избору кандидата за заменика начелника Градске управе

Решење о неуспеху интерног конкурса

Контакт
Одељење за управљање људским ресурсима
Адреса: Газиместанска 1, ( II спрат канц. 50)
Тел. 037 414 750, 037 414850
E-mail: slavica.birdic@krusevac.rs

 

ОБАВЕШТЕЊА:

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 01.02.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 01.03.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 01.04.2021.године

Scroll Skip to content