Kruševac centar

Управљање људским ресурсима

Одељење за управљање људским ресурсима је образовано Одлуком о организацији Градске управе града Крушевца ( Сл.лист града Крушевца бр.11/17 и 4/18), након ступања на снагу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл.гл.РС бр.21/2016 и 113/2017) који члановима 188-191 уређује питања управљања људским ресурсима.

Закон, поред тога што поставља основе за увођење модерног система управљања људским ресурсима, прописује и обавезу јединица локалне самоуправе да се на систематски начин баве овим питањима. Такође, Закон успоставља начела каријерног службеничког система у органима АП и ЈЛС.

У сладу са чланом 189 Закона прописано је да се послови управљања људским ресурсима односе на:

Стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;

Припрему предлога Кадровског плана ( планирање људских ресурса према потребама посла );

Организацију стручног усавршавања службеника ( стручно усавршавање је Законом предвиђено као право и дужност запослених );

Процену ефеката спроведених обука;

Анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;

Припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавње годишњег Програма стручног усавршавања;

Анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;

Вођење кадровске евиденције запослених;

Остале послове од значаја за каријерни развој службеника;

Улога Одељења за управљање људским ресурсима је:

  • стара се о законитој и стручној приреми акта о организацији и систематизацији радних места указујући на стандардизовану примену правила за опис и разврставање радних места у складу са пословима који се обављају у управи;
  • труди се и осигурава да се радна места попуњавају стручним и квалитетним кадровима, уз поштовање принципа једнаких могућности за све;
  • да се комуникација са функционерима, службениицима на положају, руководиоцима организационих јединицама и свим запосленима остварује уз добро информисање, консултације и промоцију значаја доброг управљања људским ресурсима;
  • да повезује све организационе јединице и подржава их у остваривању радних задатака, остварењу бољих резултата и учинка;
  • да се стара о стручном усавршавању запослених;
  • да подржава креативност и иновативност запослених;
  • осигурава транспарентни поступак оцењивања који је заснован на јасно утврђеним мерилима;
  • пружа неопходну саветодавну подршку запосленима и помаже у решавању проблема и изазова;
  • стара се о поштовању организационих вредности и кодекса понашања службеника и намештеника у Градској управи.

 

Захвалница Савета Европе за град Крушевац због унапређења у области управљања људским ресурсима

 

ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ:

Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017, 13/2017 – Одлука УС и 95/2018)

Закон о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 114/2021 и 92/2023)

Закон о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон)

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( „Сл.гласник РС“ број 68/2015, 81/2016 и 95/18 ) – не важи од 2020. године

Закон о систему плата запослених у јавном сектору ( „Сл.гласник РС“ број 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021)

Закон о платама службеника и намештеника у органима АП и ЈЛС ( „Сл.гласник РС“ број 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021)

 

УРЕДБЕ:

Уредба о оцењивању службеника („Сл. гласник РС“ бр. 2/2019)

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020)

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022 ) – не важи

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 107/2023) – примењује се од 01.01.2024. године

Уредба о интерном конкурсу ( „Сл. гласник РС“ бр. 17/2016) – не важи од 2022. године

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 88/2016, 113/2017 – други закон, 95/2018 – други закон, 86/2019 – други закон, 157/2020 – други закон, 123/2021 – други закон и 12/2022)

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономим покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 88/2016 )

Уредба о поступку за прибаљање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( „Сл. гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015) – не важи

Уредба о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 132/21)

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2008 – пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 – др. закон, 23/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. закон)

ОДЛУКЕ:

Одлука о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 11/17)

Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 4/18)

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 16/19)

Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 02/20)

Одлука о организацији Градске управе града Крушевца – пречишћен текст (Сл. лист града Крушевца бр. 6/2020)

Одлука о распуштању Скупштине града Крушевца и образовању Привременог органа града Крушевца (Сл. гл. РС бр. 99/2023)

Одлука о престанку надлежности Привременог органа града Крушевца (I број: 020-13/24)

КАДРОВСКИ ПЛАН:

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2017.годину

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2018.годину

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2019.годину

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије за 2020. годину (Сл. лист града Крушевца бр. 16/19)

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије за 2021. годину (Сл. лист града Крушевца бр.17/20)

Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије за 2022. годину (Сл. лист града Крушевца бр.23/21)

Кадровски план Градске управе, Градског правобранилаштва, Службе месних заједница и Службе интерне ревизије града Крушевца за 2023. годину (Сл. лист града Крушевца бр. 20/22)

Кадровски план Градске управе, Градског правобранилаштва, Службе месних заједница и Службе интерне ревизије града Крушевца за 2024. годину (Cл. лист града Крушевца бр. 5/24)

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (Сл. лист града Крушевца бр. 5/18)

Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (Сл. лист града Крушевца бр. 1/19)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву и Служби месних заједница града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 6/20)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 14/20)

Правилник у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 5/21)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији раних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 13/2021)

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница,Служби буџетске инспекције и Служба интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр.12/2022)

Правилник о управљању сукобом интереса запослених у Градској управи града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр.20/2021)

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца број 18/2022)

Градска управа града Крушевца – образац компетенција

Градско правобранилаштво града Крушевца – образац компетенција

Служба месних заједница града Крушевца – образац компетенција

Служба буџетске инспекције града Крушевца – образац компетенција

Служба интерне ревизије града Крушевца – образац компетенција

План Градске управе за остваривање и унапређење родне равноправности 2023

План управљања ризицима од повреде принцима родне равноправности 2023

План Градске управе за остваривање и унапређење родне равноправности 2024

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2024

ПРИРУЧНИЦИ:

Приручник о оцењивању службеника 2019. године

Приручник за оцењивање службеника у локалној самоуправи

Приручник за попуњавање радних места у локалној самоуправи

Приручник о одређивању компетенција за рад службеника у јединицама локалне самоуправе

Приручник за спровољење конкурсних поступака у јединицама локалне самоуправе

УПУТСТВА:

Упутство за вредновање понашајних компетенција

РЕШЕЊА:

Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца 2/17)

Решење о утврђивању престанка дужности председника и именовању председника и члана Жалбене комисије Града Крушевца (Сл. лист града Крушевца 7/19)

Решење о распореду радног времена у Градској управи града Крушевца

Решење о утврђивању престанка дужности члана и именовању члана  Жалбене комисије Града Крушевца (Сл. лист града Крушевца 6/22)

Решење о образовању и именовању председника и чланова Жалбене Комисије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца 9/22)

Решење о утврђивању престанка дужности члана и именовању члана жалбене комисије града Крушевца

Решење о именовању председника и чланова Привременог органа града Крушевца (Сл. гл. РС бр. 94/2023)

ОБРАСЦИ:

Обрасци за опис посла и разврставање радног места:

Обрасци за стручно усавршавање:

Обрасци за оцењивање службеника:

Изјава о сагласности

Кодекс понашања службеника и намештеника (Сл. лист града Крушевца број 23/21)

Етички кодекс понашања функвионера (Сл. лист града Крушевца број 23/21)

Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Крушевцу

 

КОНКУРСИ:

Конкурси запошљавања у Градској управи града Крушевца

Решење о избору кандидата за заменика начелника Градске управе

Решење о неуспеху интерног конкурса

Контакт
Одељење за управљање људским ресурсима
Адреса: Газиместанска 1, ( II спрат канц. 50)
Тел. 037 414 750, 037 414850
E-mail: slavica.birdic@krusevac.rs

 

ОБАВЕШТЕЊА:

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 01.02.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 01.03.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 01.04.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 25.05.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 30.06.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 31.07.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 31.08.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 30.09.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 31.10.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 30.11.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 30.11.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 31.01.2022.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Крушевца – на дан 28.02.2022.године

Scroll Skip to content