Kruševac centar

Енергетски менаџер града

Братислав Ђорђевић

Енергетски менаџер града
Братислав Ђорђевић

Рођен 4.11.1966.године у Крушевцу. Дипломирани грађевински инжењер Универзитета у Нишу. Kаријеру започео у Г.П.“Јастребац“ у Крушевцу, почевши од приправника инжењера до шефа градилишта и управника градње. Након 2002.године, до данас, запошљен у Градској Управи града Крушевац, на радним местима грађевинског инспектора, координатора/шефа групе за легализацију објеката, шефа/начелника одсека за урбанизам и грађевинарство, све до 2018.године где је именован за енергетског менаџера града Крушевца. Поседује положене стручне испите и одговарајуће лиценце од надлежних државних органа Републике Србије за: стрични испит за руководиоца градилишта, радника градске управе - грађевинског инспектора, одговорног пројектанта, одговорног извођача радова, одговорног инжењера енергетске ефикасности и енергетског менџера оштинске енергетике. Представник града Крушевца као учесник и сарадник на више домаћих и страних пројеката у којима учествује град Крушевац.
Ожењен и отац два сина.

Tel:+381 37 414 810
Mob: +381 64 83 55 068

е-пошта: bratislav.djordjevic@krusevac.rs

Енергетски менаџер града

Град Крушевац је успоставио ову институцију 2018. године Решењем начелника градске управе о именовању Енергетског менаџера Града Крушевца према Закону о ефикасном коришћењу енергије, члан.19 став1. („Сл. гласник РС“бр. 25/13) и Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон). Енергетски менаџер је физичко лице, који у законки прописаном поступку и процедури, испуни услове добијања лиценце енергетског менџера, чију обуку спроводи и издаје Министарство Енергетике и Рударства. Енергетски менаџер, за територију града на којој је именован, спроводи и испуњава радње и поступке Министарства Енергетике и Рударства везана за објекте у власиштву и надлежности локалне самоуправе, као и Јавна Предузећа чији је оснивач локална самоуправа и то :

• успоставља и унапеђује систем управљања енергијијом увођењем система енергетског менаџмента,
• увођење система ИСЕМ (информациони систем енергетског менаџмента) и СЕМИС (База података за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента) на територији града Крушевца,
• анализира податке о начину коришћења енергије обвезника система и на основу истих предлаже и прати реализацију пројеката ЕЕ и мера која има за циљ рационалну употребу енергије и повећање енергетске ефикасности у Јавном сектору,
• припрема Програм и План енергетске ефикасности које град Крушевац доноси и спроводеи према Закону о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), чл. 6. став 1. тачка 4) и 5),
• предлаже мере и активности које доприносе ефикасном коришћењу енергије и контролише њихову реализацију, чији степен стара се о изради и праћењу реализације програма и плана енергетске ефикасности,
• стара се о припреми годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије, а према Закону о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), члан 18. Став1. који исти, прописаном Законском процедуром, доставља Министарству рударства и енергетике о потрошњи примарне енергије и остваривању циљева уштеде енергије у Јавном сектору;
• предузима друге активности и мере прописане Законом, Владе Србије и надлежног Министарстава,
• организује активности на јачању свести о ефикасном коришћењу енергије у Јавном и цивилном сектору, реализовањем промотивних и едукативних активности из области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије;
• припрема активности у вези са радом Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности;
• сарађује и размењује искустава на успостављању организованог система управљања енергијом са другим општинама и градовима из земље и иностранства, са научним институцијама и Јавним предузећима.

Scroll Skip to content