Kruševac Porta

Одељење за јавне набавке

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Снежана Николић
Телефон: +381 037 414 756
e-адреса: snezana.nikolic@krusevac.rs

Одељење за јавне набавке обавља послове припреме и израде планова јавних набавки; спроводи поступке јавних набавки по процедури прописаној законом за директне кориснике буџетских средстава; спроводи поступке набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за све директне кориснике буџетских средстава; обавља стручне, административне и техничке послове у вези са спровођењем поступака јавних набавки за директне кориснике буџетских средстава; спроводи заједничке поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама; доставља извештај Канцеларији за јавне набавке у законском року и доставља податаке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима по захтеву Канцеларије за јавне набавке; поступа по захтевима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; евидетентира и објављује податаке о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује за све директне кориснике буџетских средстава, обавља друге стручне, административне и техничке послове из делокруга рада Одељења које му повери Начелник, Градоначелник, Градско веће и Скупштина.

Е-адреса Одељења за јавне набавке: javne.nabavke@krusevac.rs
Телефон Одељења за јавне набавке: +381 037 414 755; +381 037 414 855

Scroll Skip to content