Kruševac centar

Заштитник грађана

У правни поредак Републике Србије институција Заштитника грађана уведена је 2005. године када је донет Закон о заштитнику грађана. Постојање ове институције потврђено је и Уставом Републике Србије из 2006. године.

У јединицама локалне самоуправе ова институција је регулисана чланом 97. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС” бр.129/97).

На основу  Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС” бр.129/97) и члана 14.и 19. Статута града Крушевца (“Сл.лист града Крушевца”, бр.8/08), Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 28.01.2011 године, донела је Одлуку о организацији, делокругу и раду Заштитника грађана града Крушевца.

На основу члана 19. Статута града Крушевца (“Сл.лист града Крушевца”, бр.8/08), и члана 18. и 20. Одлуке о организацији, делокругу и раду Заштитника грађана града Крушевца («Сл. лист града Крушевца», бр. 1/2011), Скупштина града Крушевца на седници одржаној дана 03.06.2011. године поставила је Заштитника грађана, а на седници од 30.09.2012. год.  његовог заменика.

Улога институције Заштитника грађана је да непрестано утиче  на поштовање људских слобода и права личним ауторитетом и угледом институције. Не можемо, сами изменити одлуку или поступак на који се жале грађани. Снагом аргумената и ауторитетом институције Заштитник грађана треба да надлежне органе увери у постојање пропуста, неопходност њиховог отклањања и промену начина рада.

НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

– контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Градске управе и јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач Град, ако се ради о повреди прописа и општих аката Града,

– подноси надлежном органу града иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката града ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у тим актима, као и да иницира доношење нових прописа и других општих аката града када сматра да је то од значаја за заштиту права грађана,
– даје мишљење Градском већу и другом овлашћеном предлагачу на нацрт прописа или општег акта града када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење права грађана,

– подноси иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката , уколико сматра да исти нису у складу са уставом и законом,

– овлашћен је да јавно препоручи разрешење изабраног или постављеног лица које је одговорно за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у Градској управи који је непосредно одговоран за учињену повреду,

– поред права на покретање и вођење поступка, има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређења рада управе и унапређења заштите људских слобода и права.

– испитује да ли запослени у управи у опхођењу са грађанима поштују правила понашања која карактеришу добру управу: поштовање достојанства странке, етичност, савесност, стручност, непристрансност…

 

ПРАВО НА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 

Право да поднесе притужбу Заштитнику грађана има свако физичко или правно лице које сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа Града, предузећа или установа чији је оснивач Град повређена права.

Пре подношења притужбе Заштитнику грађана, подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем управном поступку, на шта ће га упутити Заштитник грађана.

 

НАЧИН ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА 

Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по службеној дужности.

Заштитник грађана по правилу не поступа по анонимној притужби.

Притужба се подноси у писаној форми:

– попуњавањем обрасца који се може преузети са сајта или лично у канцеларији Заштитника грађана,

– путем електронске поште – e-mail: zastitnik@krusevac.rs,

а може се поднети и усмено на записник у канцеларији Заштитника грађана.

На подношење притужбе се не плаћ а накнада, поступак је бесплатан.

 

САДРЖИНА ПРИТУЖБЕ

Притужба садржи назив органа или јавне службе на чији се рад односи, опис повреде права, доказе и податке о томе коју су правна средства искоришћена и податке о подносиоцу представке.

 

НАЧИН ПОСТУПАЊА

Ако нађе да су постојали недостаци у раду органа, односно службе, Заштитник гарађана ће упутити препоруку органу о томе како би уочени недостатак требало отклонити.

Орган, односно служба су дужни да обавесте Заштитника грађана да ли су поступили по препоруци и отклонили недостатке у року од 30 дана од добијања препоруке.

Ако орган , односно служба не поступе по препоруци, Заштитник грађана може о томе да обавести јавност, Скупштину града, Градско веће, однсоно управни одбор јавне службе, а може и да препоручи утврђивање одговорности функционера, односно директора јавне службе.

 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА НИЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ПОСТУПА ПО ПРИТУЖБАМА:

– на рад републичких органа управе, правосудних органа, полиције и других органа чији оснивач није Град

– на рад Скупштине града, Градског већа и Градоначелника,

– које се односе на физичка лица.

Избором свог Заштитника грађана Град Крушевац се определио за развој демократских односа грађана/ки и власти. Крајњи циљ институције заштитника грађана јестеда допринесе остваривању права, принципа једнакости и очувању  достојанстваграђана/ки.

Scroll Skip to content