Kruševac Porta

Локални омбудсман

Бојан Ђурђевић

Локални омбудсман
Бојан Ђурђевић

Бојан Ђурђевић рођен је 06.08.1981. године у Крушевцу, станује у Паруновцу где је и завршио основну школу.

Завршио је Гимназију у Крушевцу, природно математички смер.

Правни факултет и звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Професионалну каријеру је започео као приправник у Основном суду у Крушевцу, где је провео 2 године од септембра 2013. дo септембра 2015.

Од октобра 2016. дo априла 2017. радно је ангажован у Центру за социјални рад Крушевац на пословима дипломираног правника. Иначе у Центру проводи највећи део своје досадашње пословне каријере.

Од јуна 2017. дo јуна 2019. био у радном односу на одређено време у Центру за социјални рад Крушевац, на пословима Стручног радника за управно-правне послове-дипломирани правник.

Јула 2019. заснива радни однос на неодређено време у Центру за социјални рад Крушевац, на пословима Секретара – правника.

У трeнутку ступања на функцију остварио је више од 5 година радног искуства у струци.

Одслужио је редован војни рок у Војсци Републике Србије 2006/2007. године.

У слободно време рекреативно се бави риболовом, кошарком.

 

Надлежности и рад Локалног омбудсмана града Крушевца регулисани су Законом о заштитнику грађана (”Сл. гласник РС”, бр. 105/21) , Статутом града Крушевца (”Службени лист града Крушевца ”, бр.15/18) и Одлуком о локалном омбудсману града Крушевца (”Службени лист града Крушевца ”, бр.4/19).

Контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Градске управе града Крушевца и јавних служби чији је оснивач град Крушевац (субјекти контроле) ако се ради о повреди прописа и општих аката града Крушевца.
Поред права на покретање и вођење поступка, има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређења рада субјеката контроле и унапређења заштите права грађана.
Поступајући по притужбама локални омбудсман пружа и саветодавну-правну помоћ и информише грађане о њиховим правима.
Овлашћен је да посредује у мирном решавању спорова у оквиру своје надлежности,
Овлашћен да надлежним органима града поднесе иницијативу за доношење нових и промену постојећих прописа и општих аката града, ради унапређења и усклађивања прописа града.
Даје мишљење на нацрте прописа и других општих аката града, ако се њима уређују питања од значаја за остваривање и заштиту права грађана.
Овлашћен је да поднесе иницијативу за покретање поступка пред Уставним судом, за оцену уставности и законитости прописа и општих аката Града, уколико сматра да исти нису у складу са уставом и законом.
Овлашћен је да поднесе иницијативу за покретање дисциплинског поступка против запосленог у субјекту контроле за којег је утврђено да је одговоран за повреду права грађана у поступку пред локалним омбудсманом или је ометао поступак пред локалним омбудсманом.

ПРАВО НА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

Право да поднесе притужбу Локалном омбудсману има свако физичко или правно лице, домаће или страно које сматра да су му актом, радњом или нечињењем субјеката контроле повређена права.
Пре подношења притужбе Локалном омбудсману, подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем управном поступку, на шта ће га упутити Локални омбудсман.

НАЧИН ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА
Локални омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по службеној дужности.
Локални омбудсман по правилу не поступа по анонимној притужби.
Притужба се подноси у писаној форми:
– попуњавањем обрасца који се може преузети са сајта или лично у канцеларији Локалног омбудсмана,
– путем електронске поште – e-mail: zastitnik.gradjana@krusevac.rs,
а може се поднети и усмено на записник у канцеларији Локалног омбусмана.
Притужба се може поднети најкасније у року од годину дана од извршене повреде права грађана, односно од последњег поступања или непоступања субјекта контроле у вези са учињеном повредом права грађана.
На подношење притужбе се не плаћ а накнада, поступак је бесплатан.

САДРЖИНА ПРИТУЖБЕ

Притужба садржи назив субјекта на чији рад се односи притужба, опис повреде права, чињенице и доказе који поткрепљују наводе из притужбе, податке о томе коју су правна средства искоришћена и податке о подносиоцу представке (имејл адреса подносиоца).

НАЧИН ПОСТУПАЊА

Ако нађе да су постојали недостаци у раду органа, односно службе, Локални омбудсман ће упутити препоруку органу о томе како би уочени недостатак требало отклонити.
Орган, односно служба су дужни да обавесте Локалног омбудсмана да ли су поступили по препоруци и отклонили недостатке у року од 15 дана од добијања препоруке.
Ако орган , односно служба не поступе по препоруци, Локални омбудсман може о томе да обавести јавност, Скупштину града, Градско веће, однсоно управни одбор јавне службе, а може и да препоручи утврђивање одговорности руководећег лица субјекта контроле.

ЛОКАЛНИ ОМБУСМАН НИЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ПОСТУПА ПО ПРИТУЖБАМА:

– на рад републичких органа управе, правосудних органа, полиције и других органа чији оснивач није Град,
– на рад Скупштине града, Градског већа и Градоначелника,
– које се односе на физичка лица.
Локални омбудсман града Крушевца Бојан Ђурђевић, дипл. правник
+381 37 421144,
е-адреса: zastitnik.gradjana@krusevac.rs,
седиште Локалног омбудсмана је 5. спрат зграде Суда, Трг Косовских јунака 3

Scroll Skip to content