Крушевац Слободиште

Градоначелник

Јасмина Палуровић

Актуелни градоначелник Крушевца
Јасмина Палуровић

Jaсмина Палуровић је рођена 05.06.1972. године у Крушевцу. Школовала  се у Крушевцу и Чачку, где је завршила Технички  факултет. Радну каријеру започела је у Трајалу у Дедини. Радила је у Сектору производње на руководећим местима, затим у Служби припреме и планирања, Сектору технологије и развоја и била директор Сектора производње ауто-гума.  Радила је на унапређењу квалитета рада и поседује одговарајуће сертификате. Обављала је послове заменика директора "ЈАТ апартмана" доо Копаоник.

Од 2012 - 2014. године била је одборник Скупштине града и председник Савета за буџет и финансије.

Од 30. априла 2014. године до јуна 2016. године успешно је обављала функцију  заменика градоначелника Града Крушевца, а од јуна 2016. године до 25.12.2017.  функцију председника Скупштине града Крушевца.

Похађала је обуке Шведског међународног центра  за локалну демократију из области унапређења родне равноправности и поседује одговарајући сертификат. Рекреативно се бави атлетиком, учесник је више полумаратонских трка и до сада је истрчала десет полумаратона.

Говори енглески језик.

Kомуникативна је и динамична и има велико искуство у раду са људима.

Градоначелник

Градоначелник представља и заступа Град и врши извршну функцију у Граду.
Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Кандидата за градоначелника предлаже председник Скупштине из реда одборника.
Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као градоначелника.
Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини града.
Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду у Граду.

Надлежности градоначелника:
1. представља и заступа Град,
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града,
4. наредбодавац је за извршење буџета,
5. усмерава и усклађује рад Градске управе,
6. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине,
7. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.

Scroll Skip to content