Kruševac Porta

Градоначелник

Иван Манојловић

Актуелни градоначелник Крушевца
Иван Манојловић

Иван Манојловић , мастер економиста

Иван Манојловић рођен је у oктобру 1975. године у Крушевцу. Одрастао је у породици просветних радника. Ожењен је, отац једног детета.

Основну школу и Гимназију завршио је у Крушевцу. Високо образовање стекао је на факултету у Будимпешти и мастер степен на факултету у Новом Саду из области економије, чиме је стекао звање дипломирани економиста - мастер.

Пословну каријеру започео је 1996.године као директор мешовитог италијанско-српског предузећа. Након одслужења војног рока обавио је стручно усавршавање и акредитације диплома у Америци да би непосредно по повратку, пословну каријеру наставио као директор маркетинга познатог крушевачког производног предузећа које послује у оквиру холдинг компаније.

Члан је Српске напредне странке од оснивања и обављао је функцију портпарола и председника Савета за информисање. Функцију одборника Скупштине града Крушевца вршио је до одласка за иностранство где је од  2012. до 2015. богато искуство стекао на месту директора за европске операције америчке компаније са седиштем у Швајцарској. На изборима одржаним 2016. године изабран је за народног посланика у Скупштини Републике Србије а на изборима одржаним у децембру 2023. био је кандидат на листи „Александар Вучић- Крушевац не сме да стане“ која је уједно добила највише гласова и поверење Крушевљана.  На конститутивној седници Скупштине града Крушевца у фебруару 2024. године предложен је и изабран за Градоначелника града Крушевца.

Активно учествује у бројним хуманитарним акцијама. Иницирао је и реализовао бројне донације од којих су најзначајније оне у материјалним средствима и опреми намењених Општој болници у Крушевцу.

е-адреса: manojlovic.ivan@krusevac.rs

Градоначелник

Градоначелник представља и заступа Град и врши извршну функцију у Граду.
Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Кандидата за градоначелника предлаже председник Скупштине из реда одборника.
Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као градоначелника.
Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини града.
Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду у Граду.

Надлежности градоначелника:
1. представља и заступа Град,
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града,
4. наредбодавац је за извршење буџета,
5. усмерава и усклађује рад Градске управе,
6. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине,
7. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.

Scroll Skip to content