Крушевац Слободиште

Обједињена процедура

Таксе за све поступке можете преузети овде.

Подаци потребни за уплате
сврха: Републичка административна такса
прималац: Република Србија
рачун: 840-742221843-57 | модел 97 | позив на број 39-052
сврха: Градска административна такса
прималац: Градска управа града Крушевца
рачун: 840-742241843-03 | модел 97 | позив на број 39-052

Scroll Skip to content