Kruševac centar

Одељење за општу управу и заједничке послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: ———————————–
Телефон: +381 37 414717
Емаил:———————————

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА: Драгица Перовић
Телефон: +381 37 414706
Емаил: dragica.perovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Светлана Марковић
Телефон: +381 37 421144
Адреса: Трг косовских јунака бр. 3, 5. спрат
Емаил: svetlana.markovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Радомир Радмановац
Телефон: +381 37 414102
Емаил: radomir.radmanovac@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Бојан Јелић
Телефон: +381 37 414818
Емаил: bojan.jelic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Данијела Пиндовић
Телефон: +381 37 414727
Емаил: danijela.pindovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПИСАРНИЦЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Бранислав Марковић
Телефон: +381 37 414734
Емаил: branislav.markovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Послови пружања правне помоћи загарантоване Уставом и Конвенцијом о људским и основним слободама, обављају се у складу са Одлуком о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевац („Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09, 1/11 и 8/12).

Послови пружања правне помоћи обухватају:

 • давање правних савета,
 • састављање поднесака, исправа, уговора, опорука и др. ,
 • заступање пред судовима, државним органима и другим организацијама.

Правна помоћ се пружа грађанима из области парничног, извршног, ванпарничног, кривичног и других поступака пред надлежним органима.

У вршењу послова правне помоћи извршиоци се придржавају професионалних принципа, поштују достојанство корисника и поступају у складу са законом и интересима странке.

Правни савет се даје свакој странци без икаквог ограничења у погледу имовног стања. Када је у питању састављање поднесака, од плаћања накнаде ослобођена су материјално угрожена лица, као и лица која су за остваривање тог права ослобођена по закону.

Остали корисници плаћају накнаду на рачун Града у износу од 50% од износа предвиђеног тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.

У зависности од броја поднесака које треба израдити, заказује се термин, али се у принципу на израду поднеска чека највише два дана.

Да би се остварило право на бесплатну правну помоћ када је у питању израда поднесака, потребна је одређена документација предвиђена нормативним актом.

Састављање тужби, жалби и слично ускраћује се странци само у случају када за то нема законског основа и када је очигледно да нема изгледа за успех у поступку.

 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ

Служба за информатику  стара се о законитом, правилном и благовременом обављању информатичких послова, унапређење рада и побољшање ефикасности; прати и организује послове у вези са базом података, мрежом и комуникацијом и другим информатичким пословима, сагледава потребе за унапређивање постојећих и увођење и коришћење нових информационих система у Градској управи и сарађује у припреми пројектних задатака за те намене; учествује у избору и имплементира хардверска и софтверска решења, предлаже набавку новог хардвера и софтвера, предлаже, конфигурише, администрира и ради на развоју софтвера за рад на базама података, стара се о  заштити и стварању обновљиве базе података, као и анализе рада базе података; имплементација и техничко одржавање интернет странице Градске управе и других припадајућих страница и администрирање исте; конфигуриција и администрирање сервера за електронску пошту, као и друге електронске сервисе; учествује у  припреми материјала у електронском облику за седнице Скупштине и Градског већа и врши  техничку припрема Информатора о раду органа града.

 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО – ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за заједничко-техничке послове организује и спроводи обуку и предлаже мере за побољшање квалитета функционисања послова физичко – техничког обезбеђења као и потребно техничко опремање радника обезбеђења, организује и контролише коришћење службених возила којима су задужени возачи, и службених возила којима нису задужени возачи, врши послове осигурања возила, контроле утрошка горива, мазива, резервних делова, задужује вредносне бонове за куповину горива. Организује и контролише одржавање чистоће и домарске послове, води послове на текућем инвестиционом одржавању пословних просторија, организује контролу исправности и одржавања уређаја, инсталација, телефонских централа, фиксних и мобилних телефонских апарата, телекомуникационе опреме и биротехничке опреме, обавља, организује и спроводи послове из области заштите од пожара.

Служба за заједничко-техничке послове обавља послове који се односе на послове умножавања писаних материјала за потребе Скупштине града, Градоначелника, Градског већа и Градске управе, обезбеђивање коришћења и одржавања биротехничке опреме, старање о одржавању зграда и простора и предлагање мера за рационалније коришћење истих, обављање послова организовања и контроле рада послова физичко-техничког обезбеђења лица и имовине у зградама Градске управе.

 

СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Служба за грађанска стања и месне канцеларије води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана Републике Србије, врши упис чињенице рођења, закључења брака, смрти и држављанства Републике Србије, одлучује у првостепеном управном поступку сходно Закону о матичним књигама, Упутству о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, Породичног закона и Правилника о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених.

Чланом 6. Закона о матичним књигама, одређено је да се послови вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига за подручје аутономне покрајине Косово и Метохија поверавају граду Крушевцу за општине Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора. Сходно томе, Служба врши обнову уништених и несталих матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана.

 

Грађанска стања

Издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, Републичка такса у износу од 440,00 динара и градска накнада у износу од 40,00 динара

 

Издавање извода из матичних књига< на интернационалном обрасцу

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, Републичка такса у износу од 740,00 динара и Градска накнада у износу од 40,00 динара

 

Издавање уверења о држављанству

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев,  Републичка такса у износу од 800,00 динара Градска накнада у износу од 40,00 динара

Напомена: грађани могу своја уверења о држављанству подићи код матичне службе и то:

 • лица рођена пре августа 1945. године у месту своје завичајности на дан 6. априла 1946.године и у месту свог пребивалишта у време првог установљења књига држављана (од 1946. до 1948.године, а у неким подручјима до 1952.године)
 • лица рођена у периоду одавгуста 1945.године до 1.јануара 1965.године у месту свог пребивалишта у време првог установљења књига држављана, односно у месту у коме је у књигу држављана уписан родитељ по коме су стекла републичко држављанство
 • лица рођена у периоду одјануара 1965.године до 1.јануара 1974.године, у месту уписа њихових родитеља у књигу држављана или у месту пребивалишта њихових родитеља у тренутку рођења детета
 • лица рођена у периоду одјануара 1974.године до 1.јануара 1980.године у месту пребивалишта њихових родитеља у тренутку рођења детета и
 • лица рођена одјануара 1980.године у месту свог рођења

Издавање уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге

Републичка такса у износу од 800,00 динара

Градска накнада у износу од 40,00 динара 

Уверење о слободном брачном стању је уверење које је потребно нашим држављанима који желе да закључе брак са страним држављанима пред органима његове државе.

Издаје га матичар према месту рођења подносиоца захтева.

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 29

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , Важећа лична карта,По потреби и друга документација , Републичка такса у износу од 1190,00 динара , Градска такса у износу од 580,00 динара , Градска накнада у износу од 40,00 динара

Захтев за склапање брака

Да би заказали закључење брака будући супружници морају заједно да посете матичара и поднесу писмени захтев за склапање брака.

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Важеће личне карте будућих супружника, Решење суда о дозволи за склапање брака, пре пунолетства и по потреби и друге исправе.

Захтев за склапање брака са страним држављанином

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

За нашег држављанина: важећа лична карта

За страног држављанина: да је извод на интернационалном обрасцу или да је преведен од овлашћеног судског тумача и да има печат „apostille“ , уверење о слободном брачном стању и фотокопија пасоша

Склапање брака у радном времену

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев  и  градска такса у износу од 300,00 динара

 

Склапање брака ван радног времена

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев  и градска такса у износу од 2000,00 динара

 

Склапање брака ван службених просторија

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев  и градска такса у износу од 15.000,00 динара

 

Пријава рођења детета

Пријава рођења подноси се надлежном матичару ради уписа у матичну књигу рођених.

Пријаву подноси:

 • Здравствена установа – ако је дете рођено у здравственој установи
 • Отац детета; други члан домаћинства; лице у чијем стану је дете рођено; мајка чим за то буде способна, бабица одн. лекар који су присуствовали порођају; ако ових нема или нису у могућности да пријаве порођај онда лице које је сазнало за порођај – ако је дете рођено ван здравствене установе

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Пријава рођења и важеће личне карте родитеља

 

Признавање очинства

Изјава о признању очинства даје се, по правилу, матичару који води матичну књигу рођених за дете и о њој се саставља записник.

Признање очинства уписује матичар који води матичну књигу рођених за дете.

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Важеће личне карте оба родитеља

 

       Пријава смрти

Лица дужна да пријаве чињеницу смрти:

 

 1. Чланови породице са којима је умрли живео ако ових лица нема или нису у могућности да то учине , друга лица са којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, одн. лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица лице које је за смрт прво сазнало
 2. Ако је смрт наступила у здравственој установи, војном објекту, заводу за извршење кривичних санкција, установи за смештај ученика и студената, другој установи или организацији, чињеницу смрти пријављује установа или организација у којој је лице умрло

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 30

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Потврда о смрти издата од стране лекара који је установио смрт, лична карта умрлог и лична карта пријавиоца

 

Упис у матичне књиге чињенице рођења, венчања и смрти држављана Републике Србије на основу исправа иностраних органа

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Упис чињенице рођења
 1. Инострани извод на интернационалном обрасцу или оригинал извода иностраног органа који мора бити легализован и преведен и важеће личне карте родитеља.
 1. Упис чињенице закључења брака
 1. Инострани извод из књиге венчаних на интернационалном обрасцу или оригинал извода иностраног органа који мора бити легализован и преведени и важеће личне карте супружника .
 1. Упис чињенице смрти

Инострани извод из књиге умрлих на интернационалном обрасцу или оригинал извода иностраног органа где је смрт наступила који мора бити легализован и преведен и  фотокопија личне карте умрлог.

 

            Промена личног имена

Ко има право на промену личног имена:

 • свако лице које навршио 15 година живота и које је способно за расуђивање
 • дете које је навршило 10 година живота и које је способно за расуђивање има право на давање сагласности на промену личног имена

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , важећа лична карта,   по потреби и друга документа , Републичка такса у износу од 800,00 динара,  Градска такса у износу од 2000,00 динара

 

Захтев се подноси по пребивалишту односно боравишту подносиоца захтева.

Изјава о враћању на презиме пре склапања брака

Супружник који је променио презиме склапањем брака може у року од 60 дана од дана престанка брака узети презиме које је имао пре склапања брака.

Изјава се даје пред матичарем где подносилац захтева има пребивалиш

 

Накнадни упис чињенице рођења

Ако се податак о рођењу пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница рођења, матичар га може уписати у матичну књигу само на основу решења надлежног органа

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , пријава рођења издата од здравствене установе,  важеће личне карте родитеља, по потреби  и друга документа.

Захтев се подноси по месту рођења.

 

Накнадни упис чињенице смрти

Ако се податак о смрти, пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница смрти , матичар га може уписати у матичну књигу само на основу решења надлежног органа.

 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, потврда о смрти,  лична карта умрлог Републичка такса у износу од 800,00 динара .

Захтев се подноси по месту где је смрт наступила .

 

Допуна /накнадни упис/ података у матичним књигама

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, изводи из матичних књига у којима нису уписани поједини подаци ,исправе које служе као докази на основу којих треба да се изврши допуна у матичним књигама ,важећа лична карта подносиоца , Републичка такса у износу од 800,00 динара .

Захтев се подноси надлежној Градској управи у којој треба да се изврши допуна података у матичним књигама.

 

Исправка грешке у матичним књигама

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , исправе које служе као докази на основу којих треба да се исправи грешка у матичним књигама и важећа лична карта подносиоца.

Захтев се подноси по месту где је грешка учињена.

 

Обнова уписа у матичне књиге са подручја општина

Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора

Ако су чињенице рођења, закључења брака, или смрти, настале на територији матичних подручја града Призрена, Ораховца, Суве Реке и Горе, странке подносе захтев за обнову уписа у матичне књиге путем поште или непосредно Градској управи, ул. Газиместанска 1

Упис искључиво на основу оригиналних /оверених фотокопија документа Обнова уписа у матичну књигу рођених (лица која су била уписана у МКР)

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:Захтев , извод из матичне књиге рођених ,венчаних , умрлих или уверење из књиге држављана издат пре 1999. године, оригинал или оверена фотокопија (Сва документа на име лица чије се упис чињенице рођења обнавља које имају статус јавне исправе) изјава странке, лична карта подносиоца захтева  и Други докази

 

Обнова уписа у матичну књигу венчаних (лица која су била уписана у МКВ)

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев ,извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих или уверење о држављанству издат пре 1999. године – оригинал или оверена фотокопија , изјава странке , лична карта подносиоца захтева  и други докази

Обнова уписа у матичну књигу умрлих (лица која су била уписана у МКУ)

            МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

            ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев ,извод из матичне књиге умрлих, рођених, венчаних или уверење из књиге држављана издат пре 1999. године, оригинал или оверена фотокопија (Сва документа о на име лица чије се упис чињенице смрти обнавља које имају статус јавне исправе) , лична карта преминулог , важећа лична карта подносиоца захтева и други докази .

 

Обнова уписа у књигу држављана Републике Србије

(лица која су била уписана у КД)

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и  Полицијска провера

 

Матична подручја

Одлуком о матичним подручјима града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 2/14), одређена су матична подручја за које се воде матичне књиге и утврђују седишта матичних подручја:

 

Матично подручје

(седиште)

За насељена места Телефон
Крушевац Крушевац, Бивоље, Гари, Велико Головоде, Мало Головоде, Дедина, Кобиље, Лазарица, Мудраковац, Липовац, Макрешане, Пакашница, Станци, Текија, Бован, Добромир, Гаглово, Капиџија, Мали Шиљеговац, Паруновац и Пасјак. 037/414-731
Коњух Коњух, Бела Вода, Љубава, Брајковац, Каменаре, Коморане и Лазаревац 037/3875101
Јасика Јасика, Кукљин, Шанац, Гавез, Срње, Велика Крушевица, Падеж, Глобаре, Шашиловац, Крвавица и Вратаре 037/671-101
Читлук Читлук, Бегово Брдо, Кошеви, Глободер и Мачковац 037/692-874
Пепељевац Пепељевац, Вучак, Церова, Лукавац, Жабаре, Треботин, Мала Врбница, Дољане и Мешево. 037/644-086
Велики Купци Велики Купци, Мали Купци, Гркљане, Штитаре, Себечевац, Суваја, Мајдево, Ћелије, Горњи Степош, Доњи Степош, Шавране, Наупаре, Јабланица, Витановац и Шогољ. 037/884-106
Дворане Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Велика Ломница, Буци, Буковица, Трмчаре, Модрица, Слатина, Сеземча и Здравиње. 037/698-103

 

Бирачки списак

У Одељењу за општу управу и заједничке послове – Служба за грађанска стања и месне канцеларије обављају се послови вођења бирачког списка за град Крушевац. Бирачки списак се редовно ажурира и обухвата вршење промена (упис, брисање, измене, допуне или исправке) по службеној дужности или на захтев грађана који се предаје у Пријемној канцеларији број 31, шалтер број 4.

 

Увид у бирачки списак

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 27

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 Лична карта на увид

Грађани могу да провере да ли су уписани у бирачки списак Града Крушевца на сајту града Крушевца http://www.krusevac.rs, тако што ће на порталу Е-управа изабрати опцију Градска управа, on-line, а онда опцију бирачки списак. Неопходно је да се укуца ЈМБГ, након чега се приказују основни подаци о бирачу.

 

Упис у бирачки списак

Упис у бирачки списак врши се по следећим основама:

 1. СТИЦАЊЕ ПУНОЛЕТСТВА

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

 

 1. ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

 

 1. ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

 

 1. ВРАЋАЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта и Правоснажно решење надлежног Суда о враћању пословне способности

 

 1. ПРИЈАВА БОРАВИШТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта и Потврда или картон о пријави боравишта издат од надлежне Полицијске управе .

 

          Промене у бирачком списку

 

Промене у бирачком списку обухватају измене, допуне и исправке:

 1. ЛИЧНИХ ПОДАТАКА (презиме, име, име оца, датум рођења, место рођења, јединствен матични број грађана)

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

 1. АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА (место, улица и кућни број на територији града Крушевца)

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

 1. АДРЕСА БОРАВИШТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА СА КОСОВА

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта и Потврда или картон о пријави односно одјави боравишта издат од надлежне полицијске управе

 

            Брисање из бирачког списка

Брисање из бирачког списка врши се по следећим основима :

 

 1. ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев

 1. ДУПЛИ УПИС

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

 1. ОДЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

 1. ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев ,важећа лична карта и Правоснажно решење надлежног суда о лишавању пословне способности.

 1. СМРТ ЛИЦА

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев

 

Свака од наведених промена у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења по службеној дужности или на захтев грађана, а на основу јавних исправа, података у матичним књигама и других службених евиденција.

 

Упис у посебан бирачки списак националних мањина

Градска управа Града Крушевца-Одељење за општу управу и заједничке послове води и Посебан бирачки списак националних мањина.

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине.

Захтев грађани могу предати лично, сваког радног дана од 8,00-16,00 часова Градској управи града Крушевца – Одељењу за општу управу и заједничке послове канцеларија број 31, шалтер број 4 или путем поште на адресу Градска управа града Крушевца – Одељење за општу управу и заједничке послове, Газиместанска број 1, 37000 Крушевац.

На сајту Министарства за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs постављени су захтеви за упис и брисање из бирачког списка, а могу се преузети и у Градској управи града Крушевца на инфо пулту или у канцеларији број 27.

Потребно је да захтев за упис у посебан бирачки списак буде читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.

 

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПИСАРНИЦЕ

Служба заједничке писарнице врши примање поднесака од странака, пријем, отварање, прегледање и распоређивање поште – класификација предмета по материји, евидентирање предмета, вођење основне евиденције предмета, здруживање аката, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама, отпремање поште, чување предмета у роковнику, развођење предмета, архивирање и издавање предмета из архиве ради разгледања, преписивања и фотокопирања списа.

 

Инфо пулт телефон:

+381 37 446446

У циљу пружања квалитетније услуге грађанима Градска управа је отворила инфо пулт, који се налази на самом улазу у зграду Градске управе, где грађани добијају све неопходне информације везане за рад Градске управе. На пулту грађани могу преузети све захтеве потребне ради остваривања својих права и информативне брошуре.

Службеник за пултом свим грађанима пружа стручну помоћ приликом попуњавања захтева, пријава и осталих поднесака, као и све потребне информације везане за рад појединих служби Градске управе.

Scroll Skip to content