Kruševac centar

Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: мр Драгана Степановић

Телефон: +381 37 414 802
Е-адреса: dragana.stepanovic@krusevac.rs

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА: Милица Стефановић

Телефон: +381 37 414 702
Е-адреса: milica.stefanovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Родољуб Славковић
Телефон: +381 37 414 720
Е-адреса: rodoljub.slavkovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Горан Томић
Телефон: +381 37 414 723
Е-адреса: goran.tomic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Слађана Милић
Телефон: +381 37 414 722
Е-адреса: sladjana.milic@krusevac.rs

СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Данијела Милисављевић
Телефон: +381 37 414 721
Е-адреса: danijela.milosavljevic@krusevac.rs

 

Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине,  спроводи поступак  отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)  и Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, I број 463-34/2017,463-90/2017 и 463-345/2017 поступак давања у закуп  привремених објекта  у складу са Одлуком о уређењу града, I број 352-803/2017 и  352-746/2017  припреме одговарајућих аката из ове области, стручне послове за утврђивање јавног интереса и експропријацију земљишта у складу са Законом о експропријацији и Програмом уређивања грађевинског земљишта, врши послове припреме документације за доношење решења о додели грађевинског земљишта по раније стеченим пословима у складу  са Законом о планирању и за доношење допунских решења о додели грађевинског земљишта у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16).

 

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ  И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Рад Службе за економски развој, инвестиције и грађевинско земљиште (у даљем тексту Службе) се може систематизовати у неколико целина: аналитичко-статистички послови, административни, послови спровођења активне политике запошљавања, послови израде пројеката, послови праћења реализације пројеката и програма развоја града, програма уређивања грађевинског земљишта, послови у вези са реализацијом инвестиција и уређивања грађевинског земљишта, послови у поступку лицитације за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта и привремених објеката. Делокруг рада Групе чине:

 

 1. Подршка процесу стратешког планирања
 • Припрема Одлуке о приступању изради стратешких докумената у области економског развоја
 • Припрема предлога решења о формирању комисија и радних тимова за израду стратешких докумената који се тичу економског развоја и обављање административних послова за потребе њиховог рада
 • Прикупљање статистичких података за потребе израде Профила града Крушевца (скенирање окружења, спровођење анкете о пословним ставовима и сл.)
 • Израда SWOT анализе
 • Учествовање у приоритизацији пројеката економског развоја
 • Учествовање у изради акционих планова пројеката економског развоја
 • Организовање јавних расправа предлога стратешког документа и припрема извештаја са јавних расправа
 • Административна подршка раду Привредног савета

 

 1. Контакти и директна подршка локалној пословној заједници
 • Давање обавештења о конкурсима за подстицајна средства која додељује Буџетски фонд за подстицање активне политике запошљавања, ресорна министарства и остали извори финансирања
 • Помоћ у изради бизнис планова
 • Субвенционисање постојећих и потенцијалних привредних субјеката
 • Организовање сајамских наступа привредних субјеката
 • Одржавање постојећих, привлачење нових и ширење локалних пословних активности
 • Организовање едукативних радионица и трибина

 

 1. Спровођење модела финансијске подршке пословном сектору
 • Анкетирање пословног сектора у циљу утврђивања њихових проблема и потреба и анализа резултата анкете
 • Предлагање модела финансијске помоћи
 • Спровођење активне политике запошљавања:
 • Учествовање у изради Локалног акционог плана запошљавања
 • Припрема упутстава и критеријума за избор корисника средстава активне политике запошљавања за програме „Самозапошљавање“, „Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих“ и „Јавни радови“, „Програм стицања практичних знања“, „Програм стручне праксе“.
 • Припрема јавног позива за програме из ЛАПЗ
 • Прикупљање документације неопходне за закључење уговора са добитницима субвенција
 • Обављање административних послова за потребе рада Локалног савета за запошљавање и Комисије за израду ЛАПЗ и избор корисника средстава (припрема састанака, вођење записника, припрема анализа о току спровођења активне политике запошљавања и давање смерница Комисији и слично)
 • Припрема Мишљења Локалног савета за запошљавање, Одлуке Комисије и Одлуке начелника о доделу субвенције за програме из ЛАПЗ

 

 1. Израда пројектних предлога и праћење реализације истих
 • Проналажење могућих извора финансирања
 • Писање пројектних предлога и конкурисање за донаторска средства
 • Припремање извештаја о току реализације пројеката

 

 1. Креирање и ажурирање база података
 • База података о корисницима субвенција Фонда активне политике запошљавања
 • База података о индустријским зонама
 • База података средстава обезбеђења за добро извршење посла и отклањање   грешака у гарантном року
 • База података привредних субјеката
 • База података радне снаге
 • База података сајмова
 • База података извозника
 • База података финансијских институција и осигуравајућих друштава
 • База података амбасада и представништава Србије у иностранству
 • База података страних амбасада у Србији
 • База података државних институција у вези са локалним економским развојем
 • База података невладиних организација
 • База података образовних институција
 • База података домаћих и страних донатора
 • База података градских пројеката финансираних из домаћих и страних извора
 • База података гринфилд и браунфилд локација
 • База података приватизованих предузећа и друго

 

 1. Припрема промотивних и маркетиншких материјала
 • Припрема идејних решења за израду пропагандног материјала (брошура, кеса, флајера, стратешких докумената економског развоја, постера, ролапа и слично)
 • Израда PowerPoint презентација
 • Припрема информација за електронске медије
 1. Сарадња са институцијама које пружају подршку локалној самоуправи (РАС, СКГО, НАЛЕД, УСАИД)
 2. Израда Програма уређивања грађевинског земљишта и праћење реализације Програма уређивања
 3. Спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем и прикупљањем понуда јавним огласом.
 4. Спровођење поступка давања у закуп јавним надметањем локација за постављање покретних тезги, киоска, расхладних уређаја, покретних апарата за игру и забаву, рекламних табли на надстрешницама за склањање људи у јавном превозу, рекламних ознака, утврђених Планом размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинамa.

 

СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ

Служба за привреду обавља послове  из области привреде, припрема Програм развоја града Крушевца,  прати рад и  припрема акта у вези са радом Туристичке организације, Ветеринарске станице и Бизнис инкубатора, припрема акт о висини боравишне таксе, води евиденцију о задругама  и пружа стручну помоћ за развој задругарства, врши категоризацију угоститељских објеката, води одговарајући регистар смештаја домаће радиности  за територију града, издаје уверења о категорисаним објектима у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09,88/2010,99/2011-др. Закон, 93/2012 и 84/2015);Припрема акт о прописивању радног времена угоститељских , трговинских и занатских објеката.

Пружа услуге привредним субјектима у поступку регистрације привредних субјеката, на основу споразума са Агенцијом за привредне регистре; Врши послове пријема и обраде захтева за упис радњи, брисање радње као и све друге промене за обављање привредних делатности у регистар Агенције за привредне регистре, у складу са  Закону о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и Закону о поступку регистрације у АПР. Издаје уверења о статусу предузетника ( за предузетнике регистроване пре 2006. године), даје усмена обавештења странкама о условима обављања делатности;

 

СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Служба за пољопривреду обавља стручне, управно-правне, нормативно-правне, финансијско-материјалне и административно-техничке послове у следећим областима:

 

 1. Пољопривредно земљиште
 • Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта
 • Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене пољопривредног

земљишта

 • Доношење решења о коришћењу пољопривредног земљишта за експлоатацију минералних сировина (глине, песка, шљунка, тресета и др.)
 • Доношење решења за коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у случају подизање шума, вештачких ливада и пашњака, на обрадивом пољопривредном земљишту 4. и 5. класе
 • Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и спровођење ових аката
 • Издавање пољопривредног земљишта у државној својини

 

 1. Водопривреда
 • Доношење решења о издавању водних услова
 • Доношење решења о издавању водне сагласности
 • Доношење решења о издавању водне дозволе

 

 1. Општа акта
 • Доношење уверења да се подносилац захтева не бави пољопривредном делатношћу, у сврху престанка својства осигураника пољопривредника и за ослобађање плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
 • Доношење уверења да се подносилац захтева бави пољопривредном делатношћу, у сврху регулисања плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
 • Доношење потврде да регистровано пољопривредно газдинство није користило подстицаје у ЈЛС за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства

 

 1. Подстицање пољопривреде и руралног развоја
 • Предузимање мера и активности за спровођење Стратегије локалног економског развоја, у оквиру стратешког циља – Развој пољопривреде и села
 • Израда Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца
 • Израда нацрта одлука, решења и других аката за коришћење подстицајних средстава која по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца
 • Давање обавештења о конкурсима за подстицајна средства која додељује Град Крушевац и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Реализација постицаја које додељује Град Крушевац за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
 • Подстицање и помагање развоју задругарства
 • Израда пројеката за развој пољопривреде
 • Организовање и реализовање пољопривредног сајма, изложби и других манифестација из области пољопривреде
 • Организовање учешћа пољопривредних произвођача и предузећа из области пољопривреде на домаћим и међународним сајмовима
 • Организовање студијских путовања, у циљу упознавања са примерима добре примерима добре праксе, као и учешће на домаћим и међународним сајмовима
 • Организовање стручних предавања за пољопривредне произвођаче, удружења, земљорадничке задруге и предузећа из области пољопривредне производње
 • Израда базе података о земљорадничким задругама, пољопривредним удружењима и предузећима из области пољопривредне производње
 • Израда промотивног материјала у циљу афирмације развоја руралних потенцијала

 

Пољопривредно земљиште

 • Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
 • Копија плана катастарске парцеле – Извод из листа непокретности
 • Информација о локацији
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

 • Доношење решења о ослобађању плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
 • Копија плана катастарске парцеле – Извод из листа непокретности
 • Информација о локацији
 • Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Идејни пројекат објекта
 • Податке о условима становања и члановима породичног домаћинства у случају изградње стамбеног објекта
 • Копија планског документа или одлуке надлежног органа у случају када је промена намене извршена до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту (Сл. Гласник РС“, број 49/92)
 • Доказ надлежног органа о идентификацији парцеле у случају из тачке 7. овог захтева
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

 • Доношење решења о коришћењу обрадивог пољопривредног земљишта за експлоатацију минералних сировина (глине, песка, шљунка, тресета и др.)

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
 • Копија плана катастарске парцеле – Извод из листа непокретности
 • Информација о локацији
 • Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

 • Доношење решења за коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у случају пошумљавања пољопривредног земљишта

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
 • Копија плана катастарске парцеле – Извод из листа непокретности
 • Информација о локацији
 • Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

Водопривреда

 • Доношење решења о издавању водних услова за објекте, односно радове

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Копија плана катастарске парцеле
 • Извод из листа непокретности
 • Информација о локацији
 • Мишљење јавног водопривредног предузећа
 • Идејно решење
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

 • Доношење решења о издавању водне сагласности за објекте, односно радове

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Локацијски услови
 • Пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење радова или идејни пројекат
 • Одговарајућа лиценца за одговорног пројектанта
 • Извод из пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење радова или идејног пројекта који се односи на хидротехнички део и део који се односи на објекте који утичу на водни режим
 • Извештај о техничкој контроли пројекта
 • Одговарајућа лиценца за лице које је извршило техничку контролу пројекта
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

 • Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности или водне дозволе
 • Извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта уколико није издата водна дозвола
 • Пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење радова или идејни пројекат или пројекат изведеног стања
 • Извод из пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење радова или идејног пројекта или пројекта изведеног стања
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

 • Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Употребна дозвола или решење о озакоњењу
 • Извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе
 • Пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење радова или идејни пројекат или пројекат изведеног стања
 • Извод из пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење радова или идејног пројекта или пројекта изведеног стања
 • Републичка административна такса од 870,00 динара

 

 • Доношење уверења да се подносилац захтева не бави пољопривредном делатношћу, у сврху престанка својства осигураника пољопривредника и за ослобађање плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Фотокопија личне карте
 • Изјава два сведока да се не бави пољопривредном производњом
 • Ослобођено плаћања такси

 

 • Доношење уверења да се подносилац захтева  бави пољопривредном делатношћу, у сврху регулисања плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Фотокопија личне карте
 • Изјава два сведока да се бави пољопривредном производњом
 • Ослобођено плаћања такси

 

 • Доношење потврде да регистровано пољопривредно газдинство није користило подстицаје за предметну инвестицију из буџета ЈЛС

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 26

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Фотокопија личне карте/Извод из АПР-а
 • Доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава
 • Рачун – отпремница ако је потребно по захтеву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Ослобођено плаћања такси

 

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Служба за заштиту животне средине обавља стручне, управно-правне, нормативно-правне, финансијско-материјалне и административно-техничке послове у следећим областима:

 

 1. Животна средина
  • У оквиру своје надлежности утврђене Законом о заштити животне средине обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине.
  • Доставља податке из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине.
 1. Заштита ваздуха
  • У области заштите ваздуха утврђене Законом о заштити ваздуха  доноси Програм контроле квалитета ваздуха
 1. Заштита природе
  • У области заштите природних добара, иницира давање предлога Скупштини града ради стављања под заштиту значајних природних добара, парка природе и споменика природе на територији града.
  • Учествује у изради средњорочних и годишњих планова за управљање истим.
  • Израда Програма мониторинга квалитета ваздуха
 1. Процена утицаја на животну средину
  • Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (ново стање).
  • Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (затечено стање).
  • Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (ново стање).
  • Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (затечено стање).
  • Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину (ново стање).
  • Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину (затечено стање).
  • Доношење решења о изради нове студије о процени утицаја или ажурирања постојеће студије о процени утицаја уколико носилац пројекта није почео са реализацијом, односно изградњом и извођењем пројекта у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја
 1. Отпад
  • Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада на територији града.
  • Доношење решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на територији града.
  • Доношење решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом на територији града.
  • Издавање потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе.
  • Издавање одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом.
  • Води евиденцију и податке доставља надлежном Министарству.
 1. Стратешка процена утицаја
  • Даје мишљења и сагласности на извештај стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја.
 1. Интегрисана дозвола
  • Спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивача животне средине.
 1. Буџетски фонд
  • Врши стручно- административне послове Буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца.
 1. Едукација грађана
  • Организује и подржава пројекте еколошке едукације грађана.
  • Издаје мере и услове заштите од буке а на захтев организатора јавних скупова и активности.
 1. Други послови
  • Обавља и друге послове у складу са одредбама посебних закона, а које су поверене јединицама локалне самоуправе из области заштите животне средине.

 

 

Процена утицаја на животну средину

Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (ново стање).

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 1
 • Извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана
 • Идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта
 • Графички приказ микро и макро локације
 • Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом
 • Копију плана парцеле
 • Стручну оцену оптерећења животне средине (важи за корисника извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса)
 • Друге податке и информације на захтев надлежног органа
 • Републичка такса у износу од 2090,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара

Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (затечено стање).

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 1
 • Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу
 • Извод из пројекта изведеног објекта
 • Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци
 • Графички приказ микро и макро локације
 • Републичка такса у износу од 2090,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара
 • Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (ново стање).

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 2
 • Извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана
 • Идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта
 • Графички приказ микро и макро локације
 • Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом
 • Друге податке и информације на захтев надлежног органа
 • Републичка такса у износу од 2090,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара

 

 • Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (затечено стање).

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 2
 • Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу
 • Извод из пројекта изведеног објекта
 • Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци
 • Графички приказ микро и макро локације
 • Републичка такса у износу од 2090,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара

 

Доношење решења о одређивању обима и садржаја за нову Студију или ажурирање постојеће Студије о процени утицаја на животну средину .

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 2
 • Републичка такса у износу од 2090,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара

 

 • Доношење решења о одређивању обима и садржаја за нову Студију или ажурирање постојеће Студије о процени утицаја на животну средину.

 

 • Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину (ново стање).

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику
 • Одлука надлежног органа из претходне фазе поступка
 • Републичка такса у износу од:
  • до 100 м2 – 090,00 динара
  • од 100 м2 до 1000 м2 – 070,00 динара
  • преко 1000 м2 – 13680,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара

 

 • Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину (затечено стање).

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику
 • Одлука надлежног органа из претходне фазе
 • Републичка такса у износу од:
  • до 100 м2 – 330,00 динара
  • од 100 м2 до 1000 м2 – 880,00 динара
  • преко 1000 м2 – 320,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара
 • Доношење решења о изради нове студије или ажурирања постојеће.

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • Најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику
 • Одлука надлежног органа из претходне фазе
 • Републичка такса у износу од:
  • до 100 м2 – 540,00 динара
  • од 100 м2 до 1000 м2 – 030,00 динара
  • преко 1000 м2 – 090,00 динара
 • Градска такса у износу од 50,00 динара

 

Отпад

Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада на територији града (дозвола се издаје на период од пет година).

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев
 • податке о подносиоцу захтева, регистрацији за обављање делатности, врсти отпада, локацији и опреми за сакупљање, превозним средствима и друге податке на захтев надлежног органа за издавање дозволе.
 • Републичка административна такса у износу од 320,00 динара
 • Републичка такса у износу од:
  • 530,00 динара за дозволу за сакупљање отпада
  • 530,00 динара за дозволу за транспорт отпада
  • 530,00 динара за интегралну дозволу за сакупљање и транспорт отпада

 

Доношење решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на територији града (дозвола се издаје на период од десет година)

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

Захтев:

1) податке о подносиоцу захтева;
2) податке о постројењу и локацији, а посебно опис локације укључујући њене хидрогеолошке и геолошке карактеристике у захтеву за одлагање отпада на депоније;
3) податке о капацитету постројења;
4) податке о врсти, количини и пореклу отпада;
5) методе и технологије које ће се користити за сваку врсту операције садржане у дозволи, техничке и друге захтеве који се односе на конкретну локацију, као и предложене методе за превенцију и смањење загађења;
6) податке о опреми и уређајима који ће се користити;
7) број запослених и њихове квалификације;
8) податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад.

 Уз захтев за издавање дозволе оператер прилаже следећу документацију:

 • 1) потврду о регистрацији;
 • 2) радни план постројења за управљање отпадом;
 • 3) сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са законом;
 • 4) план за затварање постројења;
 • 5) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада;
 • 6) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;
 • 7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са законом;
 • 8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом;
 • 9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;
 • 9а) финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са чланом 30. овог закона;
 • Захтев за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију поред података из става 2. овог члана садржи и податке о поступку затварања и одржавања депоније после затварања.
 • Надлежни орган за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада, по потреби, може захтевати додатне податке, информације или документацију за издавање дозволе.
 • Републичка административна такса у износу од 320,00 динара
 • Републичка такса у износу од:
  • 100,00 динара за дозволу за третман отпада
  • 100,00 динара за дозволу за складиштење отпада
  • 100,00 динара за дозволу за одлагање отпада
  • 130,00 динара за интегралну дозволу за управљање отпадом

Доношење решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом на територији града

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

Измена и допуна дозволе се врши само у случајевима када:

 • оператер, односно лице које има дозволу поднесе захтев за измену дозволе (промена врсте и/или количине отпада, промена квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање отпадом, отварања новог постројења на истој или другој локацији са истом технологијом и методама третмана)
 • дође до промене оператера, односно лица које има дозволу
 • постоји опасност или настане штета по здравље људи и животну средину или услови безбедности захтевају измену дозволе
 • дође до измена закона и других прописа.
 • Републичка административна такса у износу од 320,00 динара
 • Републичка такса у износу од: 6.510,00 динара

 

Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе (потврда се издаје на перод најдуже од 60 дана)

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

 • Захтев:

1) податке о оператеру;
2) податке о постројењу и локацији;
3) податке о капацитету постројења;
4) сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара и друге податке на захтев надлежног органа.

 • Републичка административна такса у износу од 2.870,00 динара

 

Поступак издавања интегрисаних дозвола у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивача животне средине

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

Канцеларија број 22

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу документацију:

1) пројекат за планирано, односно изграђено постројење;
2) извештај о последњем техничком прегледу;
3) план вршења мониторинга;
4) резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада ;
5) план управљања отпадом;
6) план мера за ефикасно коришћење енергије;
7) план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;
8) план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;
9) акт о праву коришћења природних ресурса;
10) изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности;
11) доказ о уплаћеној адмонистративној такси .

Поред документације из захтева подносилац захтева, зависно од постројења, прилаже:

1) за нова постројења  – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса;
2) за постојећа постројења – сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег или активности условима прописаним овим законом.

Републичка административна такса за захтев за издавање интегрисане дозволе –  157.840,00 динара

Scroll Skip to content