Kruševac Porta

Образовање

Образовањем и васпитањем деце и омладине у Крушевцу бави се Установа за образовање, васпитање и исхрану деце „Ната Вељковић”, основне и средње школе. Предшколска установа има 10 вртића на градском подручју и 52 групе на сеоском подручју при основним школама. Број запослених је 433 у различитим степенима стручне спреме од првог до седмог.

Основних школа има 17, са 53 издвојена одељења-четвороразредних школа, Основна музичка школа “Стеван Христић” и Школа за основно и средње образовање “Веселин Николић”(школа за децу са посебним потребама). Број запослених у основним школама износи 1105 (I – VII степен стручне спреме) Средњих школа има 8 у оквиру којих је средња музичка “Стеван Христић” и средња школа “Веселин Николић”. Број запослених у средњим школама је 697 (I – VII степен стручне спреме).

Постојећи просторни капацитети су максимално искоришћени. Потребно је обезбедити додатна финансијска средства за функционалније коришћење и проширење просторних капацитета за децу предшколског узраста на градском подручју. Јавља се потреба за побољшањем квалитета радног простора за децу предшколског и основношколског узраста, посебно везано за изградњу и адаптацију постојећих санитарно-хигијенских простора. Неопходно је побољшати постојећу опремљеност ПУ и школа у циљу унапређења васпитно-образовног рада.

Локална самоуправа задовољава потребе ђака путника који чине 9,30% од укупног броја ђака. Исхрана деце у основним школама се решава на нивоу школе и не постоје збирни подаци о броју ученика који користе право на бесплатну ужину. У ПУ право на бесплатну исхрану имају деца из одређених социјалних категорија, као и свако треће дете из породице. Не постоји задовољавајућа сарадња родитеља деце ромске популације. ПУ се финансира из три извора: републичког буџета, буџета локалне самоуправе и из сопствених прихода, а основне и средње школе се финансирају из републичког и буџета локалне самоуправе. Постоји сарадња са институцијама у граду које су укључене у реализацију пројеката у предшколској установи везаних за побољшање васпитно образовног рада. Исти се односе на: саобраћајно васпитање, еколошко васпитање, правилну исхрану, информисаност, поштовање и очување општег добра.

Све основне и средње школе су прошле обуку за школско развојно планирање. Гимназија и 14 основних школа су из Фонда Светске банке добили средства за реализацију школских пројеката из области унапређења васпитања и образовања.

Уз подршку УНИЦЕФ-а у току је реализација пројекта „Моја школа – школа без насиља“ у ОШ „Свети Сава“ у Читлуку и ОШ „Владислав Савић- Јан“ у Паруновцу. У оквиру пројеката, средње школе су опремиле кабинете за нове образовне профиле (Економска и Хемијска).

На основу анкете која је урађена у предшколској установи, основним школама и средњим школама уочава се потреба за побољшањем и унапређењем постојеће сарадње и развијањем нове са одговарајућим институцијама, у циљу решавања проблема деце из ПУ и ученика основних и средњих школа. Проблематика се првенствено односи на сарадњу са родитељима, едукацију васпитног и наставног кадра и родитеља за рад са децом у проблему.

Школска управа

У Школској управи обављају се послови и то:

стручно-педагошки надзор у установама;
координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа;
давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања;
учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и праћење његовог остваривања;
одржавање и ажурирање базе података о образовању и васпитању и старање о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
послови у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава за подручје за које је образована школска управа;
остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама и други послови у складу са законом.

ул. Балканска 63
тел./факс. 037/443-692; 443-693; 443-694

www.skolskaupravakrusevac.rs
e-mail: mpskrusevac@open.telekom.rs

Начелник школске управе:
Округ: Расински
Зоран Асковић
+381 37 443-692, +381 37 443-693
ул. Балканска 63

Основне школе

„Вук Караџић“

Југовићева 11
Телефони:+381 37 447410 || +381 37 447411
Факс: + 381 37 447411
Е-пошта: osvuk.ks@gmail.com
www.osvukks.edu.rs

„Нада Поповић“

Ломничке борбе 7
Телефони: + 381 37 3547610 || + 381 37 3547611
Факс: + 381 37 3547611
Е-пошта: nadapopovicks@open.telekom.rs || nadapopovicks@ptt.rs
www.nadapopovic.edu.rs

„Доситеј Обрадовић“

Антона Пордушића 5
Телефони: +381 37 447300 || +381 37 447301
Факс: + 381 37 447300 || +381 37 447301
Е-пошта: osdositejks@yahoo.com
www.osdositej.edu.rs

„Бранко Радичевић“

Антуна Пордушића 5
Телефони: +381 37 438347 || +381 37 401710
Факс: + 381 37 438347
Е-пошта: office@branko.edu.rs || brankorks@gmail.com
www.branko.edu.rs
Подручна одељења:
– Дедина >> Тел. +381 37 886093
– Макрешане >> Тел. +381 37 662040

„Јован Јовановић Змај“

Блаже Думовића 66, Мудраковац
Телефони: + 381 37 3421521 || + 381 37 3445211
Факс: + 381 37 3445210
Е-пошта: osjjzmajks@gmail.com
Подручна одељења:
– В. Головоде >> Тел. + 381 37 636010
– Кобиље >> Тел. + 381 37 636020
– Станци >> Тел. + 381 37 638060

„Јован Поповић“

Видовданска 56
Телефон: +381 37 448050 || +381 37 448055
Факс: + 381 37 448055
Е-пошта: osjpopovic@gmail.com
www.osjovanpopovic.edu.rs

„Драгомир Марковић“

Луке Ивановића 3
Телефон: + 381 37 446890 || + 381 37 446891
Факс: + 381 37 446891
Е-пошта: dragomir_markovic@yahoo.com
www.osdragomir.yolasite.com
Подручна одељења:
– Трмчаре >> Тел. + 381 37 873686
– Ломница >> Тел. + 381 37 873535

„Кнез Лазар“

Велики Купци
Телефон: + 381 37 884105
Факс: + 381 37 885050
Е-пошта: skolakupci@gmail.com
www.skolakupci.edu.rs
Подручна одељења:
– Ћелије >> Тел. + 381 37 764005
– Мајдево >> Тел. + 381 37 884928
– Себечевац >> Тел. + 381 37 884296

„Деспот Стефан“ Горњи Степош

Телефон: + 381 37 655335
Факс: + 381 37 655335
Е-пошта: skolastepos@gmail.com
www.osdespotstefangornjistepos.weebly.com
Подручна одељења:
– Наупаре >> Тел. + 381 37 655026
– Доњи Степош >> Тел. + 381 37 655027
– Јабланица >> Tел. + 381 37 655228

Основна школа „Жабаре“

Телефон: + 381 37 3882218 || + 381 37 3882505
Факс: + 381 37 882218
Е-пошта: zabare.os@gmail.com
www.zabac.edu.rs
Подручна одељења:
– Лукавац
– Пепељевац >> Tел. + 381 37 892771
– Мешево
– Церова

„Станислав Бинички“ Јасика

Телефон: + 381 37 671103 || + 381 37 671953
Факс: + 381 37 671008
Е-пошта: skolajasika@gmail.com
www.osstanislavbinicki.edu.rs
Подручна одељења:
– Шанац >> Tел. + 381 37 877239
– Кукљин >> Tел. + 381 37 678555
– В. Крушевица >> Tел. + 381 37 671530
– Срње >> Tел. + 381 37 671714

„Владислав Савић Јан“ Паруновац

Телефон: + 381 37 886-155
Факс: + 381 37 886155
Е-пошта: osjan@ptt.rs
www.osjan.edu.rs
Подручна одељења:
– Текије >> Tел. + 381 37 886035
– Гаглово >> Tел. + 381 37 886048

„Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац

Телефон: + 381 37 851333 || + 381 37 852400
Факс: + 381 37 852400
Е-пошта: skola_vsk@live.com
www.skolasiljegovac.nasaskola.rs
Подручна одељења:
– Рибаре >> Tел. + 381 37 865247
– Ђунис >> Tел. + 381 37 867239
– Каоник >> Tел. + 381 37 866254

„Страхиња Поповић“ Дворане

Телефон: + 381 37 698104
Факс: + 381 37 698104
Е-пошта: skoladvorane@yahoo.com
www.strahinja.edu.rs
Подручна одељења:
– Здравиње >> Tел. + 381 37 691112
– Модрица >> Tел. + 381 37 635123
– Сеземча >> Tел. + 381 37 873504

„Брана Павловић“ Коњух

Телефон: + 381 37 875103
Факс: + 381 37 875103
Е-пошта: skolakonjuh@gmail.com
www.oskonjuh.com
Подручна одељења:
– Бела Вода >> Tел. + 381 37 678640
– Љубава >> Tел. + 381 37 875460

„Васа Пелагић“ Падеж

Телефон: + 381 37 3696207 || + 381 37 3696592
Факс: + 381 37 3696207
Е-пошта: svpelagicpadez@gmail.com
www.osvasa.edu.rs
Подручна одељења:
– Вратаре >> Tел. + 381 37 3696120
– Глобаре >> Tел. + 381 37 3696521
– Крвавица >> Tел. + 381 37 3696235
– Шашиловац >> Tел. + 381 37 3696412

„Свети Сава“ Читлук

Телефон: + 381 37 692695
Факс: + 381 37 694888
Е-пошта: ossvsava@ptt.rs || ossvetisavaks@open.telekom.rs
www.ossvetisavacitluk.weebly.com
Подручна одељења:
– Мачковац >> Tел. + 381 37 881566
– Глободер >> Tел. + 381 37 881350

Специјална школа „Веселин Николић“

Луке Ивановића 17
Телефон: + 381 37 446700
Факс: + 381 37 446700
Е-пошта: sosoves.nik.ks@gmail.com
www.sosoveselinnikolic.webs.com

Музичка школа „Стеван Христић“

Чупићева 25
Телефон: + 381 37 427556 || + 381 37 440247
Факс: + 381 37 440247
Е-пошта: stevanhristic2@gmail.com
www.muzickaskola.net

Средње школе

Економско-трговинска школа

3.српске пролетерске бригаде 1
Телефон: +381 37 443164 || +381 37 492658 || +381 37 418290
Факс: +381 37 418290
Е-пошта: ekotrg@ptt.rs
www.ekonomskaks.edu.rs

Гимназија

Топличина 1
Телефон: +381 37 419400 || +381 37 427208
Факс: +381 37 419400
Е-пошта: gimnazijaks@gmail.com
www.gimnazija.org.rs

Политехничка школа „Милутин Миланковић“

3.српске пролетерске бригаде 1
Телефон: +381 37 492657 || +381 37 417700
Факс: +381 37 417707
Е-пошта: office@politehnicka-skola.edu.rs
www.politehnicka-skola.edu.rs

Хемијско-технолошка школа

Луке Ивановића бб
Телефон: +381 37 439741 || +381 37 439416
Факс: +381 37 439741
Е-пошта: info@htsks.rs
www.htsks.rs

Прва техничка школа

Луке Ивановића бб
Телефон: +381 37 448810 || +381 37 448811
Факс: +381 37 448811
Е-пошта: mesmesks@gmail.com
www.prva-tehnicka.edu.rs

Медицинска школа

Луке Ивановића 17
Телефон: +381 37 430309 || +381 37 440319
Факс: +381 37 440319
Е-пошта: medicinskaskolakrusevac@gmail.com
www.medicinska.edu.rs

Музичка школа „Стеван Христић“

Чупићева 25
Телефон: +381 37 427556 || +381 37 440247

Е-пошта: stevanhristic2@gmail.com
www.muzickaskola.net

Предшколска установа

Scroll Skip to content