Крушевац Слободиште

Одељење за финансије

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Небојша Недељковић

Телефон: +381 37 414 757

е-адреса: nebojsa.nedeljkovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Слађана Стојановић

Телефон: +381 37 414758

e-ардеса: sladjana.stojanovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ТРЕЗОР

ШЕФ СЛУЖБЕ: Игор Шљивић

Телефон: +381 37 414757

е-адреса: igor.sljivic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Вања Шошић

Телефон: +381 37 414763

е-адреса: vanja.sosic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ

Послови Службе су:

 • Израда упутства и смерница за припрему финансијских планова КБС и анализа предлога финансијских планова КБС;
 • Припрема и израда нацрта Одлуке о буџету Града и Одлуке о ребалансу буџета Града;
 • Припрема финансијских планова КБС, а на основу Одлуке о буџету Града и Одлуке о ребалансу буџета Града;
 • Припрема и израда нацрта Извештаја о остварењу јавних прихода и извршењу јавних расхода буџета – за период јануар – јуни, у складу са чланом 76., Закона о буџетском систему;
 • Припрема и израда нацрта Извештаја о остварењу јавних прихода и извршењу јавних расхода буџета – за период јануар – септембар у складу са чланом 76., Закона о буџетском систему;
 • Састављање и достављање месечних извештаја у складу са инструкцијом Министарства финансија и привреде, на Обрасцу П/Р – Подаци о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима, као и усаглашавање истих са Управом за трезор;
 • Састављање и достављање месечних извештаја у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима ЈЛС:

 

 1. Образац 1 – Приходи и примања буџета града (план и остварење)
 2. Образац 2 – Расходи и издаци буџета града (план и извршење)
 3. Образац 2а – Трансфери за основно и средње образовање – аналитика према врсти расхода и издатака (план и извршење);
 4. Образац 3 – Обрачун суфицита / дефицита са рачуном финансирања (план).

 

 • Припрема и израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета Града, то јест анализа података из годишњих извештаја КБС (Образац 5);
 • Пријем и провера захтева КБС за промену буџетских апропријација и израда предлога решења о преусмеравању апропријација;
 • Пријем, провера и спровођење захтева за промену намене средстава у финансијском плану КБС и израда решења о промени намене средстава;
 • Пријем и провера документације и израда предлога решења о повећању прихода и расхода из донација, средстава Републике и сопствених средстава КБС, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета;
 • Пријем, провера и израда предлога решења о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве;
 • Пријем и провера документације на основу које се врши израда закључака о преносу средстава са позиција капиталних расхода;
 • Праћење и примена закона и других прописа;
 • Куцање и умножавање потребног материјала;
 • Припрема за штампу Службеног листа града;
 • Куцање и припрема за штампу Одлуке о буџету града и Одлуке о ребалансу буџета града;
 • Куцање и припрема за штампу Извештаја о остварењу јавних прихода и извршењу јавних расхода буџета за периоде јануар – јуни и јануар – септембар;
 • Куцање и припрема за штампу Програма развоја града Крушевца;
 • Вођење евиденције о присуству и одсуству свих запослених у Одељењу за финансије.

 

СЛУЖБА ЗА ТРЕЗОР

Послови Службе су:

 • Пријем захтева за плаћање директних КБС, захтева за трансфер средстава од индиректних КБС као и осталих КБС; контролу законитости, исправности и тачности књиговодствених исправа које прате наведене захтеве и реализацију истих;
 • Разврставање поднетих захтева по корисницима и враћање истих, након реализације, финансијској служби ради раскњижавања плаћених обавеза;
 • Архивирање документације по датумима након реализације истих;
 • Вођење евиденције о ликвидности КРТ-а, о кредитном задужењу града и преузетим обавезама свих КБС у складу са Одлуком о буџету;
 • Контирање и књижење књиговодствених исправа и свих пословних промена – дан за даном;
 • Састављање и достављање месечних извештаја у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима ЈЛС:
 • Образац 4 – Подаци о планираним и извршеним расходима за плате и броју запослених код корисника буџетских средстава ЈЛС;
 • Образац 5 – Подаци о нивоу задужености града и пласираним средствима.
 • Пренос средстава политичким партијама које врше власт у граду на основу Закона о финансирању политичких активности;
 • Врши месечно сравњење главне књиге трезора града са главном књигом Управе за трезор -Филијале Крушевац;
 • Припрема и израда консолидованог Обрасца 5 – извршење буџета града за шест месеци и девет месеци;
 • Усаглашавање података из годишњих извештаја КБС (Образац 5) са главном књигом трезора града;
 • Израда образаца консолидованог Завршног рачуна буџета града.

 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Послови Службе су:

 • Пријем и контрола законитости, исправности и тачности захтева за трансфер средстава са пратећом документацијом индиректних КБС;
 • Праћење реализације финансијских планова индиректних КБС;
 • Евидентирање плаћених преузетих обавеза и враћање захтева за трансфер индиректним КБС;
 • Израда предлога финансијских планова за директне КБС;
 • Пријем и контрола законитости, исправности и тачности књиговодствених исправа и ликвидација истих;
 • Штампање захтева и вирмана за плаћање директних КБС;
 • Контирање и књижење књиговодствених исправа директних КБС и КБС за које служба води књиговодство (сви буџетски фондови и Фонд за подстицање развоја младих талената – индиректни КБС);
 • Покретање иницијативе за промену буџетских апропријација код директних КБС (преусмеравање апропријација) и промену намене средстава у финансијским плановима КБС;
 • Реализација и књижење решења о повећању прихода и расхода из донација и средстава Републике, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета;
 • Вођење аналитике и помоћних евиденција и то: помоћна књига добављача; улазних фактура; основних средстава; благајничког пословања; помоћна евиденција донација; обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених; обрачун и плаћање по основу ангажовања ван радног односа;
 • Припрема података о оствареним приходима и извршеним расходима из осталих извора финансирања за потребе израде месечних извештаја у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима ЈЛС;
 • Припрема и израда консолидованог Обрасца 5 – извршење финансијских планова директних КБС за шест месеци и девет месеци и индиректног КБС – Фонд за подстицање развоја младих талената;
 • Израда образаца консолидованог Завршног рачуна за директне КБС и индиректног КБС – Фонд за подстицање развоја младих талената;
 • Израда образаца за потребе Републичког завода за статистику – Филијала Краљево;
 • Ревалоризација рата за станове у власништву града и обрачун откупне цене станова;
 • Издавање потврда за откупљене станове;
 • Вођење евиденције о кредитном задужењу града;
 • Израда ППП образаца за сва физичка лица која су примила средства са рачуна буџета и М4 образаца за потребе ПИО фонда;
 • Припрема пописа имовине, потраживања и обавеза;
 • Попис потраживања (потврђивање / оспоравање ИОС-а);
 • Месечно усклађивање евиденција (помоћних књига са главном књигом трезора);
 • Усклађивање стања имовине и обавеза.

 

Scroll Skip to content