Kruševac centar

Одељење за друштвене делатности

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Светлана Видановић

Телефон: +381 37 3501450

е-адреса: svetlana.vidanovic@krusevac.rs

 

Служба за образовање, културу, омладину, спорт и информисање

ШЕФ СЛУЖБЕ: Гордана Мирановић

Телефон: +381 37 440811

е-адреса: gordana.miranovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Зоран Вешковац

Телефон: +381 37 410910

е-адреса: zoran.veskovac@krusevac.rs

 

Служба за  борачко и борачко-инвалидску заштиту

ШЕФ СЛУЖБЕ: Раде Бакић

Телефон: +381 37 410911

е-адреса: rade.bakic@krusevac.rs

 

Служба за социјалну и здравствену заштиту

ШЕФ СЛУЖБЕ: Зорана Павловић

Телефон: +381 37 440810

е-адреса: zorana.pavlovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ, СПОРТ И ИНФОРМИСАЊЕ

 

Врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области: образовања, културе, спорта и омладине,  информисања; припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина, Градско веће, Градоначелник и начелник Градске управе из ове области; врши надзор над радом установа из надлежности Службе и припрема критеријуме за њихово финансирање; учествује у планирању средстава за материјалне трошкове и инвестиције за предшколско, основно и средње образовање и друге установе и организације друштвених делатности; обавља послове ученичког и студентског стандарда; врши послове инспекцијског надзора у предшколској установи, основним и средњим школама и спорту; стара се о изради и имплементацији стратешких докумената и акционих планова из надлежности Службе; Стара се и обезбеђује услове за рад, одржавање и остваривање програма установа културе,  развоја културно-уметничког аматеризма и заштите културних добара; предлаже расподелу средстава и стара се о реализацији пројеката од јавног интереса организација из области културе ,спорта и информисања;обавља стручне и административне послове који се односе на награђивање и стипендирање ученика и студената, и послове за потребе интерресорне комисије, обезбеђивању посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима; Подстицање различитих активности и програма младих и стварање услова за укључивање младих у друштвени живот и процесе одлучивања;припрема критеријуме за суфинансирање пројеката омладинских удружења и пројеката који се баве младима.

 

ОБРАЗОВАЊE

Учешће у изради финансијских планова школа

Сходно члану 189. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС,,број 88/17) локална самоуправа обезбеђује средства за материјалне трошкове предшколске установе, основних и средњих школа са територије Града Крушевца и за инвестиције. Приликом израде буџета града, Служба учествује у планирању  материјалних трошкова установа у области образовања и плановима за инвестиције за календарску годину, са надлежним одeљењем за израду буџета.

Превоз ученика

Контрола и овера спискова за превоз ученика основних школа који путују на удаљености већој од два километра од седишта школе ( по Градској Одлуци о превозу ученика) и контрола и провера спискова за превоз ученика по члану 189. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 69. Закона о основном образовању и васпитању.

Превоз наставника

Контрола и овера спискова за превоз за запослене у основном и средњем образовању

Партиципација трошкова превоза студената

Право на партиципацију трошкова превоза имају студенти са пребивалиштем на територији града Крушевца:

– до навршених 27 година живота,

– само за релације до универзитетског центра на коме студирају (Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац и Чачак),

– за куповину повратних карата,

– уз идентификацију са индексом.

Захтев студента подноси се Одељењу за друштвене делатности до 25-ог у месецу уз пратећу документацију:

– потврда о пребивалишту, која се прибавља по службеној дужности,односно боравишту за интерно расељена лица,

– потврда факултета о уписаној години студија,

– индекс на увид и копија прве стране индекса.

 

Смештај ученика са посебним потребама у школе ван територије града Крушевца

Чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да локална самоуправа обезбеђује средства за превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе.

Градско веће града Крушевца доноси решења о плаћању трошкова смештаја исхране за ученике који имају пребивалиште на територији града Крушевца а похађају неку од школа ван града Крушевца.

Град сноси трошкове школовања ученика у школама:

 • Антон Скала у Београду, за дете са аутизмом;
 • Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, за школску 2018/19 годину., за два ученика,
 • Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун, за једног ученика;
 • Школе са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11 мај“ из Јагодине, за једног ученика;
 • Школе за музичке таленте у Ћуприји, за четири ученика.

На основу захтева родитеља, који прилаже Мишљење Интерресорне комисије и потврду о упису у школу, припрема се предлог Решења о плаћању трошкова смештаја, исхране и путних трошкова за ученике.

 

Издавање уверења за ученичке кредите, стипендије и домове

Министарство просвете , науке и технолошког развоја  Републике Србије сваке године објављује Конкурс за доделу студентских и  ученичких стипендија, кредита и домова. За остваривање свих ових права потребно је уверење о имовном стању које издаје Градска управа града Крушевца – Одељење за друштвене делатности. Образац уверења је саставни део брошуре коју издаје  Министарствопросвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,а набавља се на  факултетима и у школама.

 

Издавање уверења за студентске- ученичке  кредите, стипендије и домове

Документација потребна за  издавање уверења  за студентски – ученички  кредит:

– Конкурс за доделу кредита или стипендија – брошура ( набавља се на факултету и у школи );

– Изјава о заједничком домаћинству оверена од стране два сведока;

– Потврда о приходима за све чланове домаћинства, за  период од  јануара до јуна текуће године и то: плата, пензије, инвалиднине, као и других прихода који се опорезују;

-Уверење о имовном стању (из пореске управе)

– Потврда о катастарском приходу у претходној години, која се прибавља по службеној дужности,за не запослена лица потврда Националне службе у Крушевцу ;

– Легитимација за расељена, избегла и прогнана лица (фотокопија за све чланове домаћинства)

Уверења се издају одмах.

 

Издавање уверења за Студентски дом – Ученички дом

 Документација потребна за издавање уверења :

– два обрасца уверења за дом (могу се добити у Одељењу за друштвене  делатности, у школи, на факултету)

– изјава о заједничком домаћинству, оверена са два сведока

– потврда о приходима , за период од јануара до јуна текуће године и то:

– плата , пензије, инвалиднине, као и других прихода који се опорезују;

– уверење о имовном стању (из пореске управе);

– потврда о катастарском приходу у претходној години,прибавља се по службеној дужности;

– за незапослена лица потврда Националне службе у Крушевцу ;

-легитимација за расељена, избегла и прогнана лица (фотокопија за све чланове домаћинства )

Уверења се издају одмах.

Интерресорна комисија

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“ бр. 80/18)прописани су ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне,здравствене или социјалне подршке детету , ученику и одраслом мсастав и начин рада Интерресорне комисије.

            Потребна документација за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету,ученику и одраслом :

-захтев

-документа која указују на потребу за поступком процене ( извештаји лекара, педагошко-психолошке службе у образовним установама и сл.

Захтев се  преузима  у писарници Градске управе града  Крушевца  и у Дечјем диспанзеру Дома здравља  у Крушевцу.

 

Интерресорна Комисија ради у ул.Балканска број 63, трећи спрат,канцеларија број 3

 

Непоходећи ученици и припремни предшколски програм

На основу члана 24 ст. 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10 и 101/17), Градска управа града Крушевца, Одељење за друштвене делатности подноси захтев Прекршајном суду за покретање прекршајног поступка против родитеља, односно другог законског заступника чија деца не похађају редовно  припремни предшколски програм.

Чланом 84.став 3 Закона о основама система образовања и васпитања(,,Сл.гласник РС,,број 88/17) прописано је да школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка ради утврђивања одговорности родитеља односно другог законског заступника за нередовно похађање наставе.

 

Просветна инспекција

Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе. Послове инспекцијског надзора обавља просветни инспектор, у складу са овлашћењима из Закона о просветној инспекцији (Сл.гласник РС бр.27/18) и Закона о инспекцијском надзору (Сл.гл.РС, бр.36/15, 44/18, 95/18).

У поступку вршења инспекцијског надзора просветни инспектор врши контролу поступања установа:

 • у погледу спровођења закона, др.прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
 • остваривање права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља односно другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;
 • обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и понашања које вређа част, углед или достојанство;
 • поступка уписа или поништавања уписа у школу;
 • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
 • вођења прописане евиденције коју воде установе и утврђивање чињеница у поступку поништавања јавне исправе коју издаје установа;
 • страначког организовања и деловања.

У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, просветна инспекција испитује испуњеност услова и поступа у оквиру својих овлашћења. Када утврђује испуњеност услова у погледу верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује чињеницу о испуњености, односно не испуњености услова на страни установе и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа, а све у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.88/17, 27/18 – др.закон) и прописа донетих на основу овог закона.

Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над радом послодавца за учење кроз рад ученика као и контролу над радом центара за стручно усавршавање, у складу са Законом о просветној инспекцији и посебним законима.

 

У поступку вршења инспекцијског надзора просветни инспектор:

 

 • Налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
 • Наређује решењем извршавање мере која је наложена записником, а није извршена;
 • Забрањује решењем спровођење радњи надзираном субјекту које су у супротности са законом;
 • Подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања и забране страначког организовања;
 • Обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
 • Обавља и друге послове, у складу са законом.

 

Поступак инспекцијског надзора покреће се у складу са одредбама закона којим је уређен инспекцијски надзор, као и на основу иницијативе просветног саветника када у поступку стручно – педагошког надзора утврди неправилности у раду установе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитатања, посебним законима, подзаконским и др. актима.

 

Израда закључака за спровођење поступака јавних набавки за инвестиције у образовању

Средства за капитално одржавање објеката и опреме обезбеђује локална самоуправа.За основне школе средства за инвестиције планирају се у буџету града , јер је Град оснивач основних школа и имовима основних школа је имовина Града, у смислу Закона о јавној својини. У складу са финансијским плановима средњих  школа, школе достављају захтеве за сагласност за покретање поступака јавних набавки .

Уз захтев прилажу:

 • Одлуку о покретању поступка јавне набавке;
 • Решење о именовању Комисије за спровођење јавне набавке;
 • Предмер и предрачун радова, оверен и потписан од овлашћене институције.

На основу овог захтева, Одељење припрема Решење о давању сагласности за Градско веће.

После спроведеног поступка јавне набавке, наручилац-школа доставља:

 • Одлуку о додели Уговора најповољнијем понуђачу,
 • Записник о отварању понуда.
 • Извештај о стручној оцени понуда-део понуде понуђача који се односи на структуру цене и рокове.

На основу ових докумената, Одељење припрема Решење о давању сагласности на Одлуку о додели Уговора најповољнијем понуђачу и доставља Градском већу

 

Праћење Извештаја о раду и Програма рада Центра за стручно усавршавање Крушевац

Град Крушевац основао је Центар за стручно усавршавање као јавну службу, која се бави стручним усавршавањем запослених у школама и предшколском образовању. Оснивачким актом утврђена је обавеза подношења извештаја о раду и финансијском пословању и програма рада , као и сагласности на статут и акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

 

Прописи који се примењују:

 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/17)
 • Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник РС,, број 55/13)
 • Статут града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
 • Одлука о организацији Градске управе града Крушевца („Службени  лист града Крушевца  “ бр.11/17)
 • Одлука о превозу ученика („Службени лист града Крушевца“, број13/08)
 • Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца (Сл. лист града Крушевца број 4/13, 11/13 и 1/14).
 • Одлука о оснивању Центра за стручно усавршавање Крушевац („Службени лист града Крушевца“, број 8/09 и 11/09).

 

КУЛТУРА

Обрада и израда решења и закључака за установе културе чији је оснивач град Крушевац

Одељење  врши израду закључака о давању сагласности на:

 • – извештаје о раду и финансијском пословању и програме рада установа;
 • – сагласност на статут и акт о систематизацији ;
 • – почетак поступка јавних набавки и сагласност на одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу.

У складу са Законом о култури, установе културе подносе предлоге програма рада за наредну годину најкасније до 20.07. текуће године. У предлозима програма рада посебно се исказују програмски трошкови а посебно други трошкови. Предлози програма рада усаглашавају се са финансијским могућностима буџета града и крајем календарске године њих разматра и усваја Скупштина града.

 

Конкурс за избор програма и пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета града Крушевца

Чланом 40. Одлуке о буџету града Крушевца за 2019. годину („Службени лист града Крушевца“, број 15/18), прописано је да Градско веће посебним актом распоређује средства за дотације удружењима грађана за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса по спроведеном конкурсу.

Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима,мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирању из буџета Републике Србије,аутономне покрајине ,односно јединице локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС,,број 105/16), којом је утврђена процедура расписивања конкурса и доделе средстава за финансирање и суфинансирање перојеката у култури.

Удружења грађана могу да остваре права на дотације подношењем пројеката на прописаним обрасцима.

 

Прописи који се примењују:

 •  -Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16) – члан 76. став 6.Статут града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 15/18).
 • -Одлуке о оснивању установа културе („Службени лист града Крушевца“, број1/09-пречишћени текст , 6/10 и 9/16)

-Уредба  о критеријумима,мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирању из буџета Републике Србије,аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС,,број 105/16)

 

Физичка култура

Комисија за избор годишњих и посебних програмау области спорта на територији града Крушевца

 • У складу са чл.117. Закона о спорту – програмски календар , Правилника о одобравању средстава и финасирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца, Решења о именовању Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца, Комисија расписује Јавни позив за подношење предлога годишњих програма и пројеката спортских , односно других удружења из области спорта, најкасније до 27.03. текуће године за наредну годину  и  Јавни позив ( конкурс) за финасирање посебних програма, до 01.02. текуће године ,  уз сагласност начелника Градске управе града Крушевца. Јавни позиви за подношење  годишњих и посебних програма и пројеката  за унапређење у области развоја спорта, за текућу годину, објављује  се  на сајту  града Крушевца и Спортском савезу града Крушевца.

Комисија доноси  образложен предлог годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца и предлаже Градском већу износ средстава за сваки појединачни програм. Градско веће на предлог Комисије , доноси појединачна Решења о одобрењу годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца и утврђује износ средстава за њихову реализацију.

 

Прописи који се примењују:

 • Закон о спорту ( Сл.гласник РС бр. 10/16)
 • -Програм развоја спорта града Крушевца 2015-2018
 • -Правилник о одобравању средстава и финасирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017(Сл. Лист града Крушевца бр. 1/17)
 • Одлука о категоризацији спортских организација на територији града Крушевца (Сл. Лист града Крушевца бр. 3/17)

 

Обрада и израда решења и закључака за установу у области физичке културе чији је оснивач град Крушевац:

Одељење обрађује:

 • -извештај о раду и финансијском пословању и програм рада;
 • -сагласност на статут и акт о систематизацији ,
 • -почетак поступка јавних набавки и сагласност на одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу.

 

Информисање

Градоначелник Града Крушевца расписује Конкурс за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и истовремено расписује јавни позив за новинарска и медијска удружења као и медијске стручњаке да доставе своје предлоге за чланове Комисије која разматра пријаве по расписаном Конкурсу, и предлаже Градоначелнику доношење Решења о суфинансирању пројеката од јавног интереса у области јавног информисања.

Право учешћа на Конкурсу има:

 • издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре,са подацима уписаним у складу са Законом;
 • правно лице, односно предузетник,  који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија.

 

Прописи који се примењују:

 • -Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14,58/15 и 12/16-аутентично тумачење)
 • -Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (,,Сл.гласник РС,,број 16/16)

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ

Град Крушевац је препознао значај заједничког планирања заштите деце у локалној заједници, као могућност да унапреди бригу о деци и адекватније одговори на потребе деце и породица у заједници. Кроз Локални план акције за децу град ће повезати све социјалне партнере у локалној заједници и укључити их у решавање проблема деце, и на тај начин допринети локализацији Националног плана акције за децу и спровођењу националне политике за децу.

Локални план акције за децу града Крушевца, као стратешки документ ,   усвојен је за период 2019-2025 године и обухвата неколико области којима се бави:социјална заштита по мери деце, боље здравље за сву децу, унапређење образовања, унапређење културе, информисања и физичке културе, унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју.

Комисија  за имплементацију ЛПА за децу објављује годишњи План активности за наредну годину са приоритетима. На предлог Комисије, Начелник градске управе  расписује Конкурс. Комисија  за имплементацију ЛПА за децу доноси Предлог Одлуке о избору пројеката и предлаже Градском већу доношење Решења о финансирању истих. По доношењу Решења, Начелник Градске управе закључује Уговор са реализаторима пројеката.

Комисија за имплементацију врши  мониторинг над спровођењем одобрених пројеката , утврђује Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења и исти доставља Градском већу на усвајање.

 

Прописи који се примењују:

 • Закон о удружењима грађана ( “Сл. гласник РС“ бр. 51/09 , 99/11)
 • Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућих средстава за финансирање и сифинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( “Сл. гласник РС“ број 16/18)
 • Локалнони план акције  за децу града Крушевца за период 2019-2025,
 • Правилник о критеријумома и поступку доделе средстава за финансирање и суфинасирање програма од јавног интереса за реализацију Локалног плана акције за децу града Крушевца (“Сл.лист града Крушевца“ бр.15/18)

 

Послови за рад са младима

Послови се односе на подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима; послови заштите интереса младих и помоћ у остваривању њихових интереса; сарадња са удружењима, институцијама и установама на локалном и националном нивоу;послови имплементације Локалног акционог плана за младе (ЛАП) и Локалног плана акције за децу (ЛПА), израду Програма развоја града у наведеним областима.

 

Локални акциони план за младе града Крушевца

Локални акциони план за младе града Крушевца је усвојен на Скупштини града Крушевца за период од 2014-2019. године.

Локални акциони план за младе града Крушевца има осам приоритетних области: образовање младих, култура, спорт и слободно време младих, запошљавање младих, здравље младих, безбедност младих, информисање и мобилност младих, активизам и волонтеризам младих, очување и заштита животне средине

Савет за праћење и спровођење Локалног акционог плана за младе града Крушевца објављује годишњи План активности за наредну годину са приоритетима. На предлог Савета, Начелник градске управе  расписује Конкурс. Савет за праћење и спровођење Локалног акционог плана за младе града Крушевца доноси Предлог Одлуке о избору пројеката и предлаже Градском већу доношење Решења о финансирању истих. По доношењу Решења, Начелник Градске управе закључује Уговор са реализаторима пројеката.Савет врши мониторинг над спровођењем одобрених пројеката , утврђује Извештај о реализованој финасијској подршци програмима удружења и исти доставља Градском већу на усвајање.

 

Прописи који се примењују:

 • -Закон о младима РС ( “Сл.гласни РС“ бр.50/2011)
 • – Закон о удружењима грађана ( “Сл. гласник РС“ бр. 51/09 , 99/11)
 • -Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућих средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( “Сл. Гласник РС“ број 16/18)
 • – Локални акциони план за младе града Крушевца за период 2014-2019,
 • -Правилник о критеријумома и поступку доделе средстава за финансирање и суфинасирање програма од јавног интереса за реализацију Локалног акционог плана за младе града Крушевца (“Сл.лист града Крушевца“ бр.15/18)

 

Комисија за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца

Комисију именује и разрешава Градско веће града Крушевца.

Комисија предлаже награђивање, врсту и висину награде ученицима на Видовдан, и доставља Градском већу града Крушевца ради доношења одлуке

Комисија предлаже награђивање,врсту и висину награде ученика и студената на Дан Светог Саве и доставља Градском већу града Крушевца ради доношења одлуке

Комисија предлаже одабир корисника и износ једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и иностранству, и доставља Градском већу града Крушевца  ради доношења одлуке

Комисија разматра пријаве по расписаном конкурсу,предлаже стипендисте и износ стипендија и доставља Градском већу града Крушевца ради доношења одлуке.

На основу предлога Комисије о избору стипендиста, Градско веће града Крушевца  доноси Oдлукуо додели и висини стипендија ученицима и студентима за одређену школску годину

Висину месечних стипендија за сваку школску годину предлаже Комисија на основу планираних средстава у буџету и доставља Градском већу града Крушевца  ради доношења одлуке

Комисија утврђује предлог стипендиста за наставак стипендирања и доставља Градском већу града Крушевца ради доношења одлуке о додели стипендија

Одлуку о укидању или ускраћивању права на стипендирање доноси Градско веће града Крушевца  на предлог Комисије

Одлуку о раскиду уговора о стипендирању доноси Градско веће града Крушевца  на предлог Комисије,,.

Градско веће града Крушевца је донело Решење о образовању и именовању Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца, која има за циљ да предлаже стипендирање и награђивање ученика и студената и доставља Градском већу ради доношења одговарајућих одлука. Задаци су да :

– стипендира изузетно талентоване ученике средњих школа и студенте студија првог, другог и трећег степена, који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, у образовним установама чији је оснивач Република Србија, са пребивалиштем на територији Града Крушевца стеченим најмање пет година пре подношења захтева,

– награђује ученике основних и средњих школа које имају седиште на територији Града Крушевца за постигнуте резултате на такмичењима и олимпијадама знања чији је циљ афирмација научних и истраживачких, односно уметничких способности, на Видовдан,

– награђује најбоље ученике завршних разреда основних и средњих школа које имају седиште на територији Града Крушевца и најбоље студенте на Дан Светог Саве,

– пружа материјалну помоћ ученицима средњих школа са седиштем на територији града Крушевца и  студентима ради стручног усавршавања у земљи и иностранству.

– предузима и друге мере и активности од битног значаја за подстицање развоја младих талената.

Комисију именује и разрешава Градско веће града Крушевца.

 

Услови за остваривање права за коришћење средстава

 1. Стипендирање

Право на стипендију града Крушевца имају ученици средњих школа и студенти студија првог, другог и трећег степена : који су држављани Републике Србије, који имају пребивалиште на територији града Крушевца стечено најмање 5 година пре подношења захтева (односно пребивалиште једног родитеља /старатеља малолетног лица), који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије у образовним установама чији је оснивач Република Србија, који су претходни степен образовања стекли у образовним установама чији је оснивач Република Србија, који нису у радном односу (студенти другог и трећег степена), који су избегла и интерно расељена лица са боравиштем на територији града Крушевца.

Право на стипендирање могу остварити :

а) Ученици средњих школа који су постигли одличан успех у свим претходно завршеним разредима и који су у претходној школској години освојили једно од прва три места или награде на појединачним републичким и међународним такмичењима и олимпијадама знања, из наставних предмета прописаних Календаром такмичења ученика основних и средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

б) Студенти прве године студија првог степена и студенти прве године интегрисаних академских студија, који су постигли одличан успех у свим претходно завршеним разредима средње школе и који су у претходној школској години освојили једно од прва три места или награде на појединачним републичким и међународним такмичењима и олимпијадама знања из наставних предмета прописаних Календаром такмичењаученика средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, или који су постигли одличан успех у претходно завршеним разредима средње школе и који су освојили једно од прва три места на коначној ранг листи приликом уписа на факултет.

в) Студенти од друге године студија првог степена и друге године интегрисаних академских студија, који су током студирања остварили просечну оцену најмање 9,00 и који су положили све испите из претходних година студија.

г) Студенти студија другог степена – мастер студија, који су остварили просечну оцену током студија првог степена најмање 9,00 и који су током студија другог степена положили све испите из претходне године и остварили просечну оцену  најмање 9,00.

д) Студенти студија трећег степена – докторских академских студија, који су током студија првог и другог степена остварили просечну оцену најмање 9,00 и просечну оцену положених свих испита током студија трећег степена најмање 9,00 .

Право на стипендију остварују студенти најдуже до навршене 26. године старости, а студенти докторских студија до навршених 29 година. Стипендија се може доделити, у складу са условима конкурса, и студенту који је током школовања променио високошколску установу. Право на стипендију се не може остварити више пута за исти степен и  исту годину студија. Право на стипендију не могу остварити апсолвенти.

Право на стипендију остварују ученици и студенти који истовремено не примају друге стипендије или кредите из републичког буџета или средстава других правних лица који су корисници буџета.

Избор стипендиста Града Крушевца обавља се конкурсом за сваку школску годину. Комисија предлаже расписивање и текст конкурса за избор корисника стипендија, и доставља начелнику Градске управе ради расписивања конкурса. Конкурссе објављује на сајту града Крушевца. Конкурс може бити расписан за све категорије кандидата или за поједине категорије.Конкурсни поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца.Комисијаразматра пријаве по расписаном конкурсу, предлаже стипендисте и износ стипендија и достављаГрадском већу града Крушевца ради доношења одлуке.

Кандидати који конкуришу за стипендију града Крушевца уз пријаву подносе и следећа документа :

 

 1. Уверење о држављанству (за лица која нису уписана у књ. држављана у Крушевцу),
 2. Уверење о пребивалишту, односно боравишту (за избегла и интерно расељена лица) – преузима Градска управа Крушевац од ПУ Крушевац.
 3. 3. Изјава да није корисник других стипендија или кредита.

 

За ученике средњих школа :

– попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за друштвене делатности или на пулту Градске управе ).

–  потврда да је редован ученик

–  диплома са такмичења (оверена копија)

–  сведочанстава претходно завршених разреда (оверена копија)

 

За студенте прве године студија основних студија (првог степена) :

– попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за друштвене делатности или на пулту Градске управе ).

– уверење о упису на факултет

– диплома са републичког такмичења (оверена копија) или уверење са факултета о освојеном месту на коначној ранг листи

– сведочанства претходно завршених разреда (оверена копија)

 

За студенте од друге године студија првог степена и интегрисано организованих студија :

– попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за друштвене делатности или на пулту Градске управе ).

– уверење о уписаној години студија (положени сви испити и просечна оцена) – оригинал

 

За студенте студија другог степена – мастер :

– попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за друштвене делатности или на пулту Градске управе ).

– уверење о уписаној години студија ( оригинал)

– оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним студијама (студије првог степена) са просечном оценом студирања

– за студенте 2. године другог степена – и уверење о пложеним свим испитима са просечном оценом (оригинал).

– доказ о незапослености–оверена копија здравствене књижице или очитане здравствене књижице.

 

За студенте студија трећег степена – докторских студија :

 • попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за друштвене делатности или на пулту Градске управе ).
 • уверење о уписаној години студија (оригинал)
 • оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним студијама првог степена са просечном оценом.
 • Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним студијама другог степена са просечном оценом.
 • за студенте 2. и 3. године студија трећег степена – уверење о положеним испитима са просечном оценом (оригинал).
 • доказ о незапослености – оверена копија здравствене књижице или очитана здравствена књижица.

Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова, кандидат подноси лично писарници Градске управе Крушевац или поштом на адресу : Градска управа града Крушевца , Одељење за друштвене делатности, Газиместанска број 1, 37000 Крушевац. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон : 037/440-811.

<ol“>

 • Награђивање ученика у оквиру Видовданских свечаности

У оквиру Видовданских свечаности Град Крушевац награђује све ученике основних и средњих школа са седиштем на територији града Крушевца, који су из наставних предмета, на републичким и међународним такмичењима и олимпијадама знања (прописаних Календаром такмичењаученика основних и средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије), освојили једно од прва три места или награде. Резултати такмичења утврђују се на основу дипломе, односно потврде стручног друштва или другог организатора.Ученик може бити награђен  са највише две награде за најбољи постигнути резултат у највишем рангу такмичења и то за постигнуте резултате на такмичењима из различитих наставних предмета.Ученици могу бити награђени новчаном наградом, књигом и дипломом.Комисијапредлаже награђивање, врсту и висину награде ученицима на Видовдан, и достављаГрадском већуграда Крушевца ради доношења одлуке.Јавну набавку књига за награђивање ученика спроводи Одељење за јавне набавке Градске управе.Предлоге за награђивање ученика достављају васпитно-образовне установе са територије града Крушевца.У такмичења, у смислу овог Правилника, не убрајају се : смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, лиге, дописне и интернет олимпијаде и друге ваннаставне активности , као и такмичења из математике Мислиша и Кенгур.Комисија утврђује листу такмичења из којих се вреднују резултати по објављивању Календара такмичења и смотри основних и средњих школа за текућу школску годину.

 

 1. Награђивање ученика и студената на Дан Светог Саве

На основу предлога наставничког већа школе, Градска управа  награђује најбоље ученике завршних разреда основних и средњих школа са седиштем на територији града Крушевца.У складу са расположивим средствима могу се наградити и студенти – стипендисти града Крушевца који су статус стипендисте имали до краја претходне школске године, као и студенти који су стипендисти града Крушевца у текућој школској години, а који су у претходној школској години положили све испите и остварили просечну оцену 10,00.У складу са расположивим средствима, ученици се могу наградити новчаном наградом, књигом и постером, а студенти новчаном наградом. Комисија предлаже награђивање, врсту и висину награде ученика и студената на Дан Светог Саве и достављаГрадском већуграда Крушевца ради доношења одлуке.Плакат са фотографијама награђених ученика објављује се на рекламном паноу у центру града. Примерак плаката мањег формата уручује се награђеним ученицима и свим основним и средњим школама.

 

 1. Једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и иностранству

Право на једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству могу остварити ученици средњих школа и студенти, који поред општих услова за коришћење:

– Ученици средњих школа са седиштем на територији града Крушевца који су у претходно завршеним разредима постигли одличан успех и који су на предлог школе упућени у научно истраживачке центре у земљи и иностранству.

– Студенти који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, са укупном просечном оценом студирања најмање 8.5,који су упућени од стране факултета и позвани од стране овлашћених научно образовних институција и организација на стручно усавршавање у земљи и иностранству.Ученици и студенти имају право једном у току календарске године на  финансирање дела трошкова стручног усавршавања.Комисија предлаже одабир корисника и износ једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и иностранству, и доставља Градском већуграда Крушевца ради доношења одлуке.Корисници једнократне накнаде за стручна усавршавања су у обавези да у року од 15 дана након усавршавања доставе извештај о реализацији и о наменски утрошеним средствима.

Потребна документација :

 • пријава
 • позивно писмо организатора стручног усаввршавања, односно научно-образовних институција и организација
 • уверење о упсаног години студија / разреда, просечна оцена студија, односно успеха у средњој школи,
 • уверење о пребивалишту ( издаје ПУ Крушевац – преузима Градска управа )
 • преглед трошкова пута и боравка.
 • Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова, какндидат подноси лично писарници Градске управе Крушевац или поштом на адресу : Градска управа града Крушевца, Одељење за друштвене делатности, Газиместанска број 1, 37000 Крушевац. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон : 037/440-811.
 • Прописи које Комисија примењује у свом раду :
 • Правилник о критеријумима за коришћење средстава за стипендирање и награђивање ученика и студената (,,Сл.лист града Крушевца 1/18 и 15/18).

 

 

СЛУЖБА ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

 

Права по прописима Републике Србије :

 • – Закон о финасијској подршци породици са децом ( “Службени ласник РС“ бр. 113/17 и 50/18)
 • -Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финасијску подршку породици са децом ( “Службени ласник РС“ бр. 58/18)

КОРИСНИЦИ: родитељи и деца, старатељи, хранитељи и запослене породиље

ВРСТА ПОСТУПКА:

Према Закону о финансијској подршци породици са децом права на финасијску подршку са децом су:

– накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;

– остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета;

– родитељски додатак;

– дечији додатак;

– накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања;

– накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом;

– накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи.

 

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:

Захтеви се подносе Градској управи града Крушевца  – Служби за  дечију заштиту, према пребивалишту подносиоца захтева (зграда Управе за трезор, бивча СДК).

Захтеви и поднесци у остваривању права из области дечије заштите ослобођени су плаћања административне таксе.

 

 Накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица, као и и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи ово одсуство.

Остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, као и обрачун накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета врши се на основу поднетог захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са децом.

Докази који се обезбеђују у поступку признавања права су:

– извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета – дознака;

– мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета, односно да ради са половином пуног радног времена;

– извод из матичне књиге рођених за децу;

– извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу осигурања, на дан подношења захтева;

– решење о праву на породиљско одсуство, решење о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, решење о праву на одсуство са рада ради неге детета и решење о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;

– извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног  осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, у складу са чланом 13. Закона, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће;

– извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, у складу са чланом 13. Закона, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа за лица која су засновала радни однос након рођења детета;

– извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака, уколико је коришћено ово право;

– потврда да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;

– решење о коришћењу породиљског одсуства или одсуства са рада ради посебне неге детета уколико се захтев односи на децу различитог реда рођења;

– решење о коришћењу одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета за децу различитог реда рођења;

– остали подаци који су од утицаја на утврђивање права а нису евидентирани у доступним евиденцијама.

У случају из члана 95. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17):

– извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених;

– извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених.

Служба за дечију заштиту, као орган који води поступак,  обезбеђује доказ о просечној месечној заради у Републици Србији.

У захтеву за остваривање права наводи се и број текућег рачуна за исплату права, а фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.

Уколико је лице које подноси захтев у радном односу код више послодаваца, подноси захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате код сваког послодавца.

Када отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, за време породиљског одсуства, уз горе наведене доказе, о праву се одлучује и на основу доказа о постојању разлога предвиђених чланом 94. став 5. Закона о раду, и то једног од следећих доказа прибављених у складу са чланом 39.Закона о финасијској подршци породици са децом :

– уверења органа старатељства да је мајка напустила дете;

– извода из матичне књиге умрлих за мајку;

– потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;

– извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке коју чине три лекара одговарајуће специјалности који је лече;

– решења којим је мајка лишена пословне способности;

– решења којим је мајка лишена родитељског права.

 

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, за дете рођено 1. јула 2018. године и касније, може остварити мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала приходе:

– а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу незапослености;

– по основу самосталног обављања делатности;

– као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана;

– по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;

– по основу уговора о делу;

– по основу ауторског уговора;

– по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа.

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може остварити и мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник.

Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ детета.

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању од годину дана од дана рођења детета, без обзира на ред рођења детета.

Остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, као и обрачун остале накнаде, врши се на основу поднетог захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са децом.

Докази који се обезбеђују у поступку признавања права су:

– извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу осигурања, на дан подношења захтева;

– извод из матичне књиге рођених за децу

– податак о почетку коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, уколико је коришћено ово право;

– мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета оствари право на остале накнаде по основу посебне неге детета;

– доказ да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;

– извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју су плаћени доприноси, у складу са чланом 18. Закона, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета;

– потврда о основици на коју су плаћени доприноси, у складу са чланом 18. Закона, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета за лица која самостално обављају делатност, а који нису евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања;

– потврда о основици на коју су плаћени доприноси, за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последња 24 месеца који претходе дану рођења детета за лица која су пољопривредни осигураници;

– остали подаци који су од утицаја на утврђивање права, а нису евидентирани у доступним евиденцијама.

У случају из члана 17. став 6) Закона:

– извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених;

– извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених.

У захтеву за остваривање права наводи се и број текућег рачуна за исплату права, а фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.

Када отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за признавање права на остале накнаде, уз доказе из члана 12. овог правилника о праву се одлучује и на основу доказа о постојању разлога предвиђених чланом 17. став 7. Закона, и то једног од следећих доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са децом:

– уверења органа старатељства да је мајка напустила дете;

– извода из матичне књиге умрлих за мајку;

– потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;

– извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке;

– решења којим је мајка лишена пословне способности;

-решења којим је мајка лишена родитељског права.

Право из става 1. овог члана траје од дана испуњења услова до престанка разлога који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету, односно до истека права.

 

Родитељски додатак

Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете, под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији, под условом да се непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право на родитељски додатак може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца под условом да је дете рођено на територији Републике Србије.

Право на родитељски додатак, под условом прописаним законом, може остварити и отац детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у односу на дан подношења захтева.

Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу најкасније до навршених годину дана живота детета.

 

Потребна документација :

Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са децом:

– извода из матичне књиге рођених за сву децу;

– уверења о држављанству Републике Србије мајке;

– пријаве пребивалишта мајке;

– пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине;

– уверења надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;

– изјаве мајке да она и супруг не живе у иностранству;

– изјаве мајке о називу и месту здравствене установе у којој је изабрани лекар деце;

– изјаве мајке да су новорођено дете и њена деца претходног реда рођења вакцинисани у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије;

– изјаве мајке о називу и месту предшколске установе коју њена деца доспелог узраста похађају;

– изјаве мајке да њена деца, доспелог узраста, похађају припремни предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања Републике Србије;

– изјаве мајке о називу и месту основне школе коју њена деца доспелог узраста похађају;

– изјаве мајке да се њена деца, доспелог узраста, школују и редовно похађају наставу у оквиру система основношколског образовања Републике Србије;

-изјаве мајке да њена деца живе на територији Републике Србије.

Када је мајка страни држављанин, поред горе наведених доказа о праву се одлучује и на основу:

– уверења о њеном држављанству;

– доказа да има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша);

– доказа о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета;

– уверења органа старатељства да непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверења надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;

– доказа да у земљи чији је држављанин, није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Исплата права:

Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у висини од 100.000,00 динара и исплаћује се једнократно.

Родитељски додатак за друго дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у висини од 240.000,00 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате по 10.000,00 динара.

Родитељски додатак за треће дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у висини од 1.440.000,00 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 12.000,00 динара.

Родитељски додатак за четврто дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у висини од 2.160.000,00 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 18.000,00 динара.

Паушал за набавку опреме за дете, за децу рођену 1. јула 2018. године и касније и који се исплаћује заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом родитељског додатка за друго, треће и четврто дете износи 5.000,00 динара.

 

Дечји додатак

Дечији додатак остварује један од родитеља, односно старатељ који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у Републици Србији или страни држављанин који има статус стално настањеног странца у Републици Србији за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева, под условима предвиђеним Законом о финасијској подршци породици са децом.

Страни држављанин који ради на територији Републике Србије остварује дечији додатак, ако је то одређено међународним споразумом, под условима предвиђеним Законом о финасијској подршци породици са децом.

Дечији додатак припада детету ако има својство ученика основне школе, односно својство редовног ученика средње школе до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до навршених 20 година живота.

Од утицаја на остваривање права на дечији додатак су приходи остварени у три месеца која претходе месецу подношења захтева, који не могу бити већи од прописаног цензуса за остваривање права.

 

Потребна документација:

Право на дечији додатак остварује се на основу поднетог захтева и следећих доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са децом:

– извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици,

– уверења подносиоца захтева да је држављанин Републике Србије;

– уверења подносиоца захтева да је страни држављанин;

– потврде о пребивалишту свих чланова заједничког домаћинства;

– уверења о статусу стално настањеног странца за подносиоца захтева који је страни држављанин;

– потврде о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора у смислу члана 8. Закона;

– потврде о приходима из члана 5. Закона оствареним у три месеца која претходе месецу подношења захтева за све чланове заједничког домаћинства;

– потврде о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства;

– изјаве о називу и месту предшколске установе и потврде о похађању програма припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије;

– изјаве о називу и месту основне односно средње школе и потврде о редовном похађању наставе за децу школског узраста;

– потврде о испуњености услова када је члан породице извршилац насиља у породици;

– потврде о испуњености услова по основу правоснажне и извршне судске пресуде;

– потврде о испуњености услова за дете са сметњама у развоју и инвалидитету;

– потврде о испуњености услова о редовности похађања наставе детета;

– потврде о коришћењу права на новчану социјалну помоћ;

– потврде о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица.

Право на дечији додатак признаје се у трајању од годину дана од дана поднетог захтева.

Захтев за обнову права подноси се у месецу  пре истека важности решења.

 

Накнада трошкова боравка у предшколској установи:

 • за децу без родитељског старања;
 • за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом;
 • за децу корисника новчане социјалне помоћи.

 

Под условом прописаним законом, ова права остварује један од родитеља, старатељ или хранитељ детета. Права се признају од дана поднетог захтева до истека текуће радне године (31. августа).

 

Права по прописима града Крушевца

 • Одлука о финасијској подршци породици са децом ( “Службени лист града Крушевца“ бр. 8/18)
 • Правилник о критеријумима и начину остваривања права из области популационе политике града Крушевца ( “Службени лист града Крушевца“ бр. 8/18)

Новчана помоћ незапосленим породиљама

Право остварује незапослена породиља, држављанка Републике Србије, са пребивалиштем на територији града Крушевца за прво, друго, треће и четврто дете.

Пребивалиште мора бити пријављено најкасније 12 месеци пре рођења детета.

Новчана помоћ исплаћује се незапосленим породиљама у две једнаке рате. Прва рата се исплаћује у року од месец дана од доношења решења, а друга рата у року од 6 месеци од дана исплате прве рате.

Право на новчану помоћ незапослена породиља остварује на основу поднетог захтева. Захтев се подноси најкасније до навршених годину дана живота детета.

Потребна документација:

Право се остварује на основу следећих доказа:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених за дете;
 • фотокопија личне карте незапослене породиље – мајке.
 • -уверење надлежног органа старатељства(Центар за социјални рад) да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
 • Ова документација је иста као и за родитељски додатак и не прибавља се посебно већ се само додаје доказ о незапослености:
 • извод из матичне евиденције Републичког фонда пензијског инвалидског осигурања;

 

 Бесплатан боравак и регресирање трошкова боравка у предшколској установи „Ната Вељковић“

Под условом прописаном Одлуком о финасијској подршци породици са децом Град Крушевац обезбеђује:

Право на бесплатан  боравак деце у предшколској установи за :

 • децу из материјално угрожених породица,
 • децу без родитељског старања,
 • децу са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом,
 • децу ратних војних инвалида,
 • децу смештену у Дому,,Јефимија,, у оквиру ,,интервентног смештаја,,,
 • треће и свако наредно дете у породици
 • Право на регресирани боравак деце у предшколској установи за:
 • прво дете у породици, кад су у предшколској установи смештена два детета
 • децу из једнородитељске породице.

Право на регресирање трошкова кориснику услуга признаје се од првог дана наредног месеца по поднетом захтеву.

 

СЛУЖБА ЗА БОРAЧКУ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

 

Борачко – инвалидска заштита

КОРИСНИЦИ:

 • учесници II светског рата,
 • лица на служењу војног рока учесници у оружаним акцијама после 17.08.1990. године и агресије НАТО на СРЈ, као и њихове породице,
 • цивилни инвалиди рата,
 • чланови породица цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата и чланови породице храниоца на обавезној војној служби у Војсци Србије.

 

ВРСТА ПОСТУПКА:

Остваривање основних права,

 • Осим права регулисаних савезним прописима, републичким прописима регулисано је право на месечно новчано примање, додатак за негу, накнада трошкова смештаја у установе социјалне заштите, породични додатак, накнада погребних трошкова, помоћ у случају смрти и друга права,
 • По републичким прописима утврђују се и својства цивилног инвалида рата,

 

ОСНОВНА ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА СУ:

 1. лична инвалиднина,
 2. додатак за негу и помоћ,
 3. ортопедски додатак,
 4. здравствена заштита,
 5. ортопедска и друга помагала,
 6. накнада за време незапослености,
 7. бањско и климатско лечење,
 8. бесплатна и повлашћена вожња,
 9. накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту и
 10. право на путничко моторно возило
 11. борачки додатак

 

ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ПАЛОГ БОРЦА СУ:

 1. породична инвалиднина,
 2. увећана породична инвалиднина,
 3. бесплатна и повлашћена вожња,
 4. здравствена заштита и
 5. накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту.

 

ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА СУ:

 1. породична инвалиднина,
 2. здравствена заштита,
 3. бесплатна и повлашћена вожња,
 4. помоћ у случају смрти и
 5. накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту.

 

ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ХРАНИОЦА НА ОБАВЕЗНОЈ ВОЈНОЈ СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ СУ

 • материјално обезбеђење
 • здравствено осигурање
 • накнада путних трошкова у вези са коришћењем здравствене заштите
 • додатак на децу.

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

 • Служба за дечју, борачку, борачко-инвалидску заштиту (Зграда ЗОП-СДК)

Поступак: Лична инвалиднина

Право на личну инвалиднину има војни инвалид код кога је наступило оштећење организма најмање 20% за време ратних збивања, односно у миру за време одслужења редовног војног рока у саставу Војске Србије.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:

 • захтев
 • уверење јединице о околностима које су довеле до оштећења организма,
 • медицинска документација из времена настанка оштећења организма, као и из времена када се захтев подноси
 • уверење о држављанству (извод из МК рођених, оверена фотокопија важеће личне карте).

 

ПОСТУПАК: Породична инвалиднина

Право на породичну инвалиднину имају чланови породице погинулих бораца, као и чланови породице умрлог војног инвалида од I до VII групе.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. захтев
 2. уверење јединице о околностима под којим је лице погинуло или умрло (код захтева за породичну инвалиднину по палом борцу),
 3. извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или умрлог војног инвалида,
 4. извод из матичне књиге рођених, венчаних, уверење о држављанству и оверена фотокопија личне карте (уколико захтев подноси брачни друг),
 5. извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о школовању, (за децу која се налазе на школовању) и
 6. изјава два сведока о саставу домаћинства.

 

Поступак: Материјално обезбеђење чланова породице храниоца на обавезној војној служби

Право на материјално обезбеђење имају чланови породице храниоца који живе са њим у заједничком домаћинству, односно да им је обезбеђивао средства за издржавање до дана ступања на обавезну војну службу, да су чланови породице храниоца неспособни за привређивање и да немају сопствених прихода довољних за издржавање.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. захтев
 2. извод из МК венчаних , извод из МК рођених, уверење о држављанству
 3. извод из МК рођених за децу
 4. уколико дете похађа школу, потврда да је редован ученик
 5. доказ да је хранилац до одласка у ВС био у радном односу, уверење о заради
 6. уверење службе за запошљавање да је супруг на евиденцији незапослених уколико је незапослен
 7. уверење службе за запошљавање да је супруга на евиденцији незапослених
 8. изјава два сведока о саставу домаћинства
 9. уверење војног одсека да се хранилац налази на одслужењу војног рока
 10. потврда о евентуалној трудноћи (из диспанзера за жене)
 11. уверење о имовинском стању (катастар)
 12. уверење о приходима (управа прихода)
 13. фотокопија важеће личне карте.

 

ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ:

У Одсеку за друштвену бригу о деци и борачко-инвалидску заштиту обављају се и финансијско-материјални послови за кориснике по основу борачко-инвалидске заштите, а који се односе на исплату инвалидских принадлежности и рекламације.

 

МЕСТО ПОСТУПКА:

 • Служба за борачко инвалидску и дечију заштиту (зграда ЗОП-СДК)

 

Служба за социјалну и здравствену заштиту

Служба за социјалну и здравствену заштиту врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области социјалне заштите, заштите људских и мањинских права и примарне здравствене заштите, кроз припрему нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина, Градско веће, градоначелник и начелник управе из ове области.

Служба се стара о изради и имплементацији стратешких докумената, и то: Стратегије развоја социјалне политике града Крушевца и Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца.

Стратешки документи усвојени су од стране Скупштине Града и представљају значајан инструмент којим се на систематичан, студиозан, интердисциплинарни начин детектују проблеми, постављају приоритети и изналазе најоптималнија решења, а у циљу постизања добробити за све грађане, са посебним освртом на најугроженије категорије становника. Сврха стратешких докумената је повећана социјална сигурност свих грађана, као и оснаживање институција, породица и појединаца, развијен систем подршке, а у намери да се обезбеди достојанствен живот сваком грађанину. У циљу ефикасне имплементације стратешких докумената издвајају се средства из буџета Града, а такође се аплицира програмима и пројектима код домаћих и страних донатора ради прибављања екстерних средстава.

Служба обавља послове који се односе на израду и праћење реализације стратешких докумената, израду програма и пројеката у области развоја социјалне политике и унапређивања људских и мањинских права, уз промовисање вредности толеранције и равноправности. Такође, Служба обавља и стручне и административне послове за потребе Савета за социјалну политику и Комисија за имплементацију Стратегије развоја социјалне политике града Крушевца у области праћења капацитета социјалне заштите и развијања нових услуга и сервиса, смањења сиромаштва, унапређивања положаја особа са инвалидитетом, сузбијања и спречавања свих облика насиља, унапређивања положаја старих лица и социјалних проблема друштва, као и Савета за унапређивање положаја Рома града Крушевца и Комисија за имплементацију Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца у области образовања, здравства, запошљавања и становања.

Правилником о условима и поступку за остваривање права предвиђених Стратегијом за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године, утврђују се критеријуми и прописује поступак за остваривање права ученика ромске националности предвиђених Стратегијом за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године и то:

 1. бесплатан превоз ученика средњих школа
 2. бесплатне ужине за ученике основних школа
 3. поклон пакети за ученике основних школа.

 

Право на бесплатан превоз ученика средњих школа

Као додатни облик подршке ученицима ромске националности, а у циљу повећања обухвата ромске деце у образовном систему утврђује се право на бесплатан превоз.

Право на бесплатан превоз ученика средњих школа остварује ученик ромске националности под следећим условима:

 • да има пребивалиште на територији града Крушевца;
 • да је редовни ученик средње школе на територији града Крушевца;
 • да удаљеност од куће до школе износи два и више километара;
 • да је из материјално угрожене породице где приходи по члану домаћинства за месец који претходи месецу подношења захтева не прелазе цензус за остваривање права на дечији додатак, односно, да је корисник права на дечији додатак или права на новчану социјалну помоћ;
 • да ово право није остварио по другом основу.

Право на бесплатан превоз остварује и ученик који је у претходној школској години остварио просек оцена од 3,00 до 5,00 без обзира на висину прихода.

Право на бесплатан превоз не може остварити ученик који је смештен у хранитељској породици, установи социјалне заштите, односно интернатској установи за ученике.

 

Право на бесплатне ужине ученика основних школа

Право на бесплатну ужину има ученик ромске националности под следећим условима:

-да је редован ученик основне школе на територији града Крушевца;

-да је из материјално угрожене породице где приходи по члану домаћинства за месец који претходи месецу подношења захтева не прелазе цензус за остваривање права на дечији додатак, односно, да је корисник права на дечији додатак или права на новчану социјалну помоћ;

-да ово право није остварио по другом основу.

 

Право на поклон пакете за ученике основних школа

Право на бесплатне поклон пакете остварују ученици ромске националности основних школа под следећим условима:

-да је редован ученик,

-да има пребивалиште на територији града Крушевца,

-да је из материјално угрожене породице где приходи по члану домаћинства за месец који претходи месецу подношења захтева не прелазе цензус за остваривање права на дечији додатак, односно, да је корисник права на дечији додатак или права на новчану социјалну помоћ;

-да ово право није остварио по другом основу.

Савет за унапређивање положаја Рома града Крушевца утврђује наведена права, а на основу предлога школа.

Током 2018. године је усвојен и План јавног здравља, који у свом фокусу има здравље као највреднији ресурс сваког појединца, породице, друштва, нације и најсигурнију инвестицију за будућност. Јавно здравље подстиче одговорност државе и друштва у обезбеђењу добробити за све грађане путем унапређења здравља и очувања здраве животне средине, побољшања социјалних, економских, културних и других фактора здравља.

План јавног здравља представља планиране будуће кораке и улагања, како би се оснажио и унапредио систем јавног здравља који има велики значај за унапређење и развој друштва у целини кроз:

– унапређење физичког, менталног и социјалног здравља становништва;

– унапређење промотивних и превентивних активности у спречавањуболести;

– унапређење стања животне средине и радне околине;

– унапређење организације и функционисања здравственог система и

– унапређење поступања у кризним и ванредним ситуацијама.

Овај стратешки документ има за циљ да посебно укаже на значај постизања таквог нивоа здравља који ће сваком становнику града Крушевца омогућити да води социјално и економски продуктиван живот, како би се здравље препознало као врхунска вредност, потенцијал и предуслов за развој заједнице.

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених Стратегијом за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године („Службени лист града Крушевца“ бр. 7/17)

 

МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:

Зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.

Контакт телефон: 440-810

Служба израђује и прати реализацију Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца, којом се утврђују права и услуге у социјалној заштити за чије је остваривање надлежан град Крушевац, као и услови и начин остваривања тих права. Права и услуге у социјалној заштити, утврђена овом Одлуком могу да остваре лица са пребивалиштем, односно, боравиштем на територији града Крушевца, као и лица која се затекну на територији града Крушевца у стању социјалне потребе. Центар за социјални рад предлаже и предузима мере у решавању стања социјалне потребе грађана и прати њихово извршење, у складу са Законом, овом Одлуком и актима донетим на основу ове Одлуке.

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице и то су:

 

Право на једнократну  помоћ

Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе. Право на једнократну помоћ се признаје у натури, новчаном износу и новчаној накнади за добровољно радно ангажовање, уз потребну документацију која је прописана од стране Центра за социјални рад.

Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.

 

Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за ученике под старатељством и децу из материјално угрожених породица

Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за школу, може се одобрити породици чија деца, редовно похађају основну или средњу школу.

Набавка се врши почетком школске године за децу из породица корисника новчане социјалне помоћи, за децу под старатељством која нису институционално збринута и у другим случајевима по процени Центра за социјални рад.

Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.

Партиципација у трошковима летовања, зимовања, екскурзија и организовања школе у природи за ученике под старатељством и децу из материјално угрожених породица

Деци из породица која су корисници новчане социјалне помоћи, деци под старатељством која нису институционално збринута и деци из породица које се налазе у тешкој материјалној ситуацији могу се, у целини или делимично, одобрити трошкови

организованих екскурзија, летовања, зимовања и школе у природи, према ценовнику који доставља школа, уколико ово право није остварено по другом основу.

Захтев за одобравање трошкова из става 1. овог члана могу поднети родитељи, старатељи или  школе.

Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.

 

Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу

Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу признаје се лицу које се смешта у установу социјалне заштите, у другу породицу, под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници који су, према прописима о породичним односима, дужни да у, дужни да учествују у његовом издржавању.

Ово право се остварује преко Центра за социјални рад.

 

Право на бесплатан оброк

Право на бесплатан оброк има појединац или породица из категорије најугроженијих грађана, и то: неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом.

Право на бесплатан оброк у Народној кухињи обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста града Крушевца, једном дневно. Списак корисника бесплатног оброка, Центар за социјални рад доставља организацији Црвеног крста града Крушевца, са којом се уређује начин евидентирања коришћења топлог оброка.

Ближе услове у погледу начина организовања бесплатног оброка и одређивање пунктова Народне кухиње утврђује Организација Црвени крст на основу броја корисника оброка.

Право на бесплатни превоз особа са инвалидитетом са степеном инвалидности више од 50%,  пензионера старијих од 70 година који су корисници најниже пензије Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурање према последње објављеном податку.

 

Право на бесплатни превоз лица са инвалидитетом

Право на бесплатан превоз лица са инвалидитетом са степеном инвалидности више од 50% могу да остваре лица која су чланови социо – хуманитарних огранизација са седиштем на територији Града, подношењем захтева за остваривање овог права надлежном удружењу, односно организацији.

Право на бесплатни превоз особа старијих од 70 година који су корисници најниже пензије Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурање према последњем објављеном податку се остварује преко удружења пензионера.

 

Право на путне трошкове и исхрану пролазника

Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији града Крушевца, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.

Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од Центара за социјални рад са подручја на коме лице има пребивалиште/боравиште.

 

Право на трошкове сахране

Право на трошкове сахране може се признати:

– лицима  без прихода, смештеним у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси буџет Републике Србије,

– корисницима права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом,

– лицима без прихода у домаћинству, а која немају сроднике или имају сроднике за које је Центар за социјални рад града Крушевца утврдио да нису у могућности да сносе трошкове и изврше сахрану,

– лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју града Крушевца, осим оних за која трошкове сахране сноси град Крушевац, у складу са посебном Одлуком.

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.

 

Партиципација трошкова превоза ученика

Право на партиципацију трошкова превоза имају  редовни ученици средње  Хемијско технолошке школе у Крушевц –  подручје рада ,пољопривреда,производња и прерада хране,образовни профил – пољопривредни техничар, у издвојеном одељењу у Великом Шиљеговцу, на релацији Крушевац-Велики Шиљеговац, под условом да :

-да су редовни ученици средње Хемијско технолошке школе у Крушевцу, издвојеног одељења у Великом Шиљеговцу;

-да у седишту Хемијско-технолошке школе не постоји образовни профил који  ученик похађа,

-до краја школске године не навршава 19 година живота .

Регресирање трошкова превоза ученика вршиће се у износу од 100% од цене повратне карте за релацију Крушевац-Велики Шиљеговац.

 

Партиципација трошкова превоза студената

Право на партиципацију трошкова превоза имају студенти са пребивалиштем на територији града Крушевца најмање 5 година.

Право на регресиране трошкове превоза имају студенти до навршених 27 година живота, само за реалције до универзитетског центра на коме студирају, и то за куповину повратних карата уз идентификацију са индексом.

Ово право се остварује преко Одељења за друштвене делатности.

 

Право на накнаду за личног пратиоца детету које похађа школу по инклузивном образовању ван територије града Крушевца

Право на новчану накнаду за личног пратиоца детету које похађа редовну наставу основног образовања по инклузивном програму, припада деци без родитељског старања који имају пребивалиште на територији Града, а на смештају су у установама социјалне заштите и хранитељским породицама територије града Крушевца, на основу налаза и мишљења Интерресорне комисије.

Ово право се остварује преко Центра за социјални рад.

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву то су:

Породични едукативни центар

Услуге Породичног едукативног центра, односе се на пружање саветодавно – терапијских и социјално едукативних услуга појединцима и породицама кроз примарне и секундарне, превентивне и едукативне активности. Рад се организује кроз саветовалиште за младе, за брак,  породицу и старија лица.

Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално едукативне и информативне услуге у циљу унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.

Ову услугу пружа Центар за социјални рад.

 

Помоћ у кући

Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим, хронично оболелим и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају.

Услуга Помоћ у кући се обезбеђује лицима као подршка независном животу у сопственим домовима, ради побољшања квалитета услова живота. Ова услуга пружа се у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старих лица, која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом или болешћу, нису способна да живе у својим домовима без свакодневне или редовне подршке.

Ову услугу пружа Геронтолошки центар Крушевац.

 

Дневни боравак за децу, младе и одрасле са интелектуалним тешкоћама

Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју обезбеђује структуиране активности усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавања социјалних, когнитивних и физичких функција корисника, у складу са њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима.

Ову услугу пружа установа Центар за особе са инвалидитетом.

 

Лични пратилац детета

Лични пратилац детета доступан је детету са инвалидитетом односно сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно – образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуaлне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Ову услугу пружа Центар за социјални рад.

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ број 4/13, 11/13, 1/14, 14/16 и 9/17)

Правилник о пружању услуге „Лични пратилац детета“ („Сл. лист града Крушевца“ број 2/18).

 

МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:

Зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.

Контакт телефон: 440-810

Израда нормативних аката за установе у области социјалне и здравствене заштите у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о здравственој заштити, а све у циљу обезбеђивања услова за рад.

У складу са законом Служба прати рад установа у области социјалне и здравствене заштите кроз праћење и реализацију програма рада и финансијских планова установа, и то Центра за социјални рад Крушевац, Установе „Центар за особе са инвалидитетом“, Дома здравља и Апотеке Крушевац).

Установе горе наведену документацију достављају Одељењу за друштвене делатности, Служби за социјалну и здравствену заштиту преко писарнице Градске управе града Крушевца, улица Газиместанска, број 1.

 

МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:

Зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.

Контакт телефон: 440-810

 

      Остваривање права на јединствену инвалидску паркинг карту особа са инвалидитетом

на јавним паркиралиштима у складу са Правилником о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да користе јединствену инвалидску паркинг карту на јавним паркиралиштима

Захтев се подноси  на прописаном обрасцу, преко писарнице  Градске управе града Крушевца, ул. Газиместанска број 1, Крушевац, уз који се доставља следећа документација:

– решење о инвалидности (80%, 90% и 100% инвалидитета, односно I, II, III, степен телесног оштећења доњих екстремитета и карлице и слепа лица са 90% или 100% оштећења вида, инвалидност са 70% оштећења доњих екстремитета, лица на дијализи, која својим возилима долазе на дијализу, родитељи, односно, стараоци деце са инвалидитетом са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце, под условом да су обухваћена васпитно образовним процесом или су смештена у установу за дневни боравак, иду на рехабилитацију или редован лекарски третман, удружења из области социјалне заштите, борачко – инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом и РВИ),

– фотокопија саобраћајне дозволе за возило регистровано на име корисника (или члана породичног домаћинства који живи на истој адреси),

– фотокопија личне карте корисника (и личне карте члана породичног домаћинства),

– медицинска документација за лица на дијализи,

– извод из матичне књиге рођених за дете, потврду о упису у школу или дневни боравак, доказе о рехабилитационом и другом редовном лекарском третману (подносе родитељи, односно стараоци деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце),

– фотокопију саобраћајне дозволе за возило регистровано на Удружење и решење о упису у регистар код надлежног органа и

– друге релевантне доказе по оцени органа управе који води поступак, као и

– две фотографије особе са инвалидитетом, величине 3,5×3 cm (ове димензије су важиле за старе обрасце личне карте).

Напред наведено право, може се остварити на територији града Крушевца, на свим јавним паркиралиштима и територији Републике Србије искључиво на паркинг местима резервисаним за возила особа са инвалидитетом.

Особа са инвалидитетом може да оствари право на паркирање само за једно возило.

 

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:

Правилник о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да користе јединствену инвалидску паркинг карту на јавним паркиралиштима („Сл. лист града Крушевца“ број 1/12 и 12/16)

 

МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:

зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.

Контакт телефон: 440-810

 

ПРАВО НА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Ово право се остварује на основу члана 5. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС”, број 113/15).

Захтев се подноси  на прописаном обрасцу, преко писарнице  Градске управе града Крушевца, ул. Газиместанска број 1, Крушевац, уз који се доставља следећа документација:

 

 1. Доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока дата пред надлежним органом и др.);
 2. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства;

– чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца о висини зараде и др.,

– за децу старију од 15 година уверење да су на редовном школовању,

– за незапослено лице уверење надлежне јединице Националне службе за запошљавање);

 1. Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
 2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;
 3. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију на адреси становања.

 

ЗА ОБНОВУ ЗАХТЕВА ДОСТАВЉА СЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. копија личне карте за подносиоца захтева и све чланове домаћинства,
 2. изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу пред надлежним органом – да није дошло до промене броја чланова домаћинства, података који се воде код службе за катастар непокретности, података који се воде код Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода,
 3. доказ о укупним месечним приходима за све чланове домаћинства:
 • чек од пензије, уверење надлежног органа, послодавца о висини зараде
 • за незапослено лице уверење надлежне јединице Националне службе за запошљавање,
 • за децу старију од 15. година уверење да су на редовном школовању.
 1. фотокопија Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца из претходне године,
 2. последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију на адреси становања

 

ЗА КОРИСНИКЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И /ИЛИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

 1. Оверен препис решења о праву на новчано социјалну помоћ/дечији додатак
 2. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију на адреси становања
 3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева

У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се  прилаже уговор, јавна исправа или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и др.).

 

НАПОМЕНА: Ако у року важења Решења настану промене у подацима на основу којих је статус признат, ималац статуса енергетски угроженог купца је дужан да органу који издаје Решење поднесе захтев за измену.

 

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ:

Члан 10. Закона о енергетици („Сл. гл. РС“ бр. 145/14)

Чл. 3, 4, 8, 9 и 11. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Сл. гл. РС“ бр. 113/15 и 59/18)

Члан 103. Закона о општем управном поступку(„Сл. гл. РС“ бр. 18/16)

 

Финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетим и области борачко инвалидске заштите

Сходно чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11) и у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом („Службени лист града Крушевца,“ број 15/2018)  врши се спровођење поступка расписивања Јавног конкурса, што подразумева доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса, расписивање конкурса, доношење одлуке о избору пројеката, израда решења о финансирању изабраних пројеката, израда и координација око потписивања уговора о финансирању, израда закључака за пренос средстава, праћење реализације пројеката у поступку финансирања програма и пројеката од јавног интереса у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом за потребе рада Комисије за избор програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старима. Служба обавља и друге послове за потребе рада Комисије (сазивање седница, вођење записника, израда Одлука за потребе Комисије, прикупљање података за потребе Комисије, спровођење Одлука Комисије).

У складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом („Службени лист града Крушевца,“ број 15/2018) прописана су мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за суфинансирање и финансирање програма и пројеката који су од интереса за град Крушевац.

Право подношења пријаве за суфинансирање и финансирање програма пројеката од јавног интереса имају удружења грађана регистрована за обављање делатности у области социјалне заштите, под условом да им је седиште на територији града Крушевца и да обављају делатност на подручју Града.

Програмска и пројектна документација се подноси у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту Града, Градској управи града Крушевца-Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, пријемна канцеларија, број 31. или путем поште на адресу Газиместанска, број 1, Крушевац.

Комисија разматра пријаве у складу са условима Конкурса, утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Приликом оцене пристиглих предлога програма и пројеката који морају да испуне основна и посебна мерила и критеријуме, Комисија користи критеријуме ради сачињавања листе за бодовање на основу које се рангирају пријаве.

Приликом вредновања програма/пројеката Комисија ће узети у обзир да ли је са Удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката Комисија објављује на званичној интернет страни страници града Крушевца и на порталу е-управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката. На листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу пријављених програма/пројеката као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и доноси Предлог Одлуке о избору програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града, и исти доставља Градском већу града Крушевца ради доношења Одлуке о финансирању и суфинансирању програма из буџета града Крушевца у текућој години.

Одлуку о избору програма , на предлог Комисије, доноси  Градско веће у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлуку о избору програма, Комисија објављује на званичној интернет страни града Крушевца и на Порталу е-управа.

 

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

 

У складу са Правилником о критеријумима и начину остваривања права из области популационе политике града Крушевца („Службени лист града Крушевца,“ број 1/2018, 15/2018), утврђују се критеријуми и поступак за коришћење средстава кроз следеће активности:

 1. једнократна новчана давања за покушај вантелесне оплодње,
 2. поклон честитку за новорођенчад рођену 1. јануара,
 3. поклон честитку за новорођенчад рођену на територији града Крушевца,
 4. новчану помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу,
 5. поклон за ђаке прваке,
 6. новчану помоћ незапосленим породиљама,
 7. подршку породици са више ђака,
 8. превоз материјално угрожених ученика средње школе.

 

Општи услови за остваривање напред наведених права у складу са овим Правилником су да су лица држављани Републике Србије и да имају пребивалиште на територији града Крушевца, односно интерно расељена лица са боавиштем на територији града Крушевца.

 

Право на једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње

Једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу је право које остварује жена до 50 година старости која је у поступку вантелесне оплодње, под условом:

–  да испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна Комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;

– да не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички Фонд за здравствено осигурање у погледу броја покушаја вантелесне оплодње или година старости.

Право на једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње може се остварити једном по захтеву. Међутим, уколико средства опредељена за ову намену не буду искоришћена у буџетској години иста ће се доделити по поднетом захтеву лицима која су у поступку вантелесне оплодње и која су остварила право на једнократно новчано давање. Износ средстава који ће се доделити опредељује се сразмерно броју захтева и преосталим новчаним средствима која нису утрошена.

Уз захтев се подноси следећа документација:

– фотокопија одговарајуће Медицинске документације,

– фотокопија личне карте-читач личне карте подносиоца захтева,

– доказ да су неуспешно завршени поступци вантелесне оплодње који иду на терет Републичког фонда за здравствено осигурање,

–  доказ да је у поступку  наредног покушаја вантелесне оплодње односно доказ о успешно завршеном поступку вантелесне оплодње када трошкови не иду на терет Републичког фонда за здравствено осигурање,

– фотокопију картице текућег рачуна на име лица које је у поступку вантелесне оплодње,

– доказ о немогућности остваривања права преко Републичког фонда за здравствено осигурање.

Корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намену за која су додељена.

Наведену документацију подносилац захтева предаје Градској управи града Крушевца, преко писарнице, (број 31) са назнаком за Комисију за спровођење мера и активности у области популационе политике.

 

Поклон честитка за новорођенчад рођену 1. јануара

За новорођенчад рођену  1.јануара обезбеђује се поклон честитка.

Предлог износа поклон честитке доноси Комисија, у складу са расположивим средствима у буџету града. Новчана средства опредељена за поклон честитку за новорођенчад рођену 1.јануара деле се на једнаке делове сваком рођеном детету 1 јануара.

 

Поклон честитка за новорођенчад рођену на територији града Крушевца

Право на поклон честитку за новорођенчад рођену на територији града Крушевца остварују родитељ, усвојитељ, хранитељ или старатељ детета са пребивалиштем на територији града Крушевца, у трајању од најмање 12 месеци од дана рођења  детета и интерно расељена лица са боравиштем на  територији града Крушевца које мора бити пријављено најмање  12 ( дванаест) месеци пре рођења детета.

Ово право остварује се за свако новорођено дете на територији града Крушевца, без обзира на редослед рођења, као и за новорођену децу рођену ван територије града Крушевца, у случајевима кад породиља има пребивалиште на територији града Крушевца.

Родитељ приликом уписа новорођеног детета у матичну књигу рођених добија поклон честитку, у којој је назначена вредност, начин и место преузимања новчаних средстава.

Комисија предлаже износ поклон честитке за новорођенчад рођену на територији града Крушевца Градском већу града Крушевца ради давања сагласности.

Матична служба Градске управе града Крушевца месечно сачињава спискове родитеља новорођене деце. Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу за финансије ради уплате. Исплата поклон честитке за новорођенчад врши се на наменски текући рачун код Поштанске штедионице.

 

Новчана помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу

Новчана помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу додељује се породици у оквиру акције „Треће дете“ која се организује два пута годишње крајем месеца јуна у оквиру „Видовданских свечаности “ и крајем месеца децембра у оквиру „Новогодишњих свечаности“.

Право на новчану помоћ имају родитељи који имају пребивалиште, односно  интерно расељена лица са боравиштем на територији града Крушевца, које мора бити пријављено  најмање 12 (дванаест) месеци пре рођења детета.

Право на новчану помоћ породици у оквиру „Видовданских свечаности“ припада породици која добије треће, четврто или пето дете у периоду од 15.12 – 15.06. Право на новчану помоћ породици у оквиру „Новогодишњих свечаности“ припада породици која добије треће, четврто или пето дете у периоду од 15.06 – 15.12.

Породиља која роди двоје или више деце у једном порођају, оствариће право на новчану помоћ за свако рођено дете.

Комисија предлаже износ новчане помоћи за треће, четврто и пето дете у складу са расположивим средствима у буџету града, и доставља Градском већу града Крушевца ради давања сагласности.

Матична служба Градске управе града Крушевца сачињава спискове трећег, четвртог и петог детета по рођењу и њихових родитеља. Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу за финансије ради уплате. Исплата поклон честитке за треће, четврто или пето дете врши се на наменски текући рачун код Поштанске штедионице.

 

Поклони за ђаке прваке

За све ђаке прваке на територији града Крушевца обезбеђује се новчана поклон честитка и Прванка. Поступак јавне набавке Прванке спроводи Градска управа града Крушевца, Одељење надлежно за спровођење поступка јавне набавке.

Комисија предлаже износ поклон честитке за ђаке прваке у складу са расположивим средствима у буџету града, и доставља Градском већу града Крушевца ради давања сагласности.

Основне школе пред почетак школске године сачињавају списак родитеља ђака првака. Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу за финансије ради уплате. Исплата поклон честитке за ђаке прваке врши се на наменски текући рачун код Поштанске штедионице.

 

Новчана помоћ незапосленим породиљама

Право на новчану помоћ остварује незапослена породиља за прво, друго, треће и четврто дете, која испуњава следеће услове:

 1. Да је држављанка Републике Србије,
 2. Да има пребивалиште, на територији града Крушевца, које мора бити пријављено најкасније 12 (дванаест) месеци пре дана порођаја.

Ово право остварује и незапослена породиља са статусом интерно расељеног лица, са боравиштем на територији града Крушевца, које мора бити пријављено најкасније 12 (дванаест) месеци пре дана порођаја.

Право на новчану помоћ не може да оствари незапослена породиља чије је дете дато на усвојење, у установу социјалне заштите, хранитељску породицу, као и породиља која је лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, као ни усвојитељ или хранитељ детета.

Незапослена породиља је породиља која није у радном односу код послодавца, нити је власник радње или предузећа. Незапосленост се утврђује у односу на дан рођења детета.

Ако незапослена породиља, која има троје деце, у следећем порођају роди двоје или више деце, оствариће право на новчану помоћ за свако рођено дете.

Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце незапослене породиље у моменту подношења захтева за остваривање права на новчану помоћ.

Право на новчану помоћ незапосленој породиљи, може остварити и отац детета ако су испуњени услови из члана 18. до 20. уколико мајка детета није жива.

Новчана помоћ незапосленој породиљи исплаћује се у две месечне рате.

Уколико у току исплате новчане помоћи незапослена породиља напусти дете, промени место пребивалишта, односно боравишта, или заснује радни однос, обуставља се даља исплата новчане помоћи.

 

Право на новчану помоћ незапослена породиља остварује на основу поднетог захтева уз који се прилаже следећа документација:

 1. уверење о држављанству,
 2. извод из матичне књиге рођених за дете,
 3. извод из матичне евиденције Републичког Фонда пензијског и инвалидског осигурања,
 4. фотокопија личне карте незапослене породиље – мајке,
 5. уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права.

Статус незапослене породиље може се утврдити и на основу других доказа по оцени органа управе, који води поступак.

Кад отац детета остварује право на новчану накнаду, поред доказа за мајку детета, и доказа о смрти мајке, отац подноси исте доказе за себе, осим доказа о незапослености.

Незапосленој породиљи припада новчана помоћ у износу који важи на дан рођења детета.

Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапослена породиља може поднети са потпуном документацијом, најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана рођења детета, преко писарнице Градске управе града Крушевца – Одељењу за друштвене делатности.

Захтев за остваривање права на новчану помоћ не може се поднети за дете које није живо у моменту подношења захтева.

Ово право остварује се преко Одељења за друштвене делатности Градске управе града Крушевца, а преко Службе за  дечију заштиту.

 

Подршка породици са више ђака-поклон честитка за трећег и четвртог ђака у породици

Право на поклон честитку има трећи и четврти ђак у породици – ученик основне или средње школе под условом да се остала (старија) деца у породици налазе на школовању  у образовно – васпитним установама.

Средства намењена за остваривање овог права користе се за новчану поклон честитку за 3. и 4. ђака у породици, о чему предлог даје Комисија, у складу са расположивим средствима, и доставља Градском већу града Крушевца ради давања сагласности.

            Школа сачињава спискове ученика и родитеља, врши проверу школских потврда, и доставља оверене спискове са школским потврдама Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Крушевца ради провере.

Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу за финансије ради исплате. Исплата поклон честитке за трећег и четвртог ђака врши се на наменски текући рачун код Поштанске штедионице.

 

Право на бесплатан превоз ученика 2, 3 и 4. разреда средње школе

Право на бесплатан превоз остварује редован ученик 2. 3. и 4. разреда средње школе, који испуњава следеће услове:

 • да је материјално угрожен;
 • да има пребивалиште на територији града Крушевца;
 • да похађа школу на територији града Крушевца;
 • да удаљеност од куће до школе износи 2 и више километара;
 • да ово право није остварено по другом основу.

Школе достављају предлог са образложењем Одељењу за друштвене делатности најкасније до краја школске године,  за наредну школску годину.

Предлог садржи следеће податке:

 • име и презиме ученика,
 • разред и одељење,
 • адресу становања,
 • број телефона,
 • релацију путовања,
 • образложење, као и две фотографије ученика.

Предлог мора  бити потписан од стране разредног старешине и директора школе и оверен печатом школе.

На основу предлога средњих школа на територији града Крушевца Комисија утврђује списак ученика који остварују право на бесплатан превоз, и доставља Одељењу за друштвене делатности ради израде спецификације за покретање поступка јавне набавке.

Поступак јавне набавке за превоз материјално угрожених ученика 2. 3. и 4. разреда средње школе спроводи Одељење за јавне набавке Градске управе града Крушевца, а по достављању спецификације.

По окончању поступка јавне набавке, Градска управа града Крушевца и изабрани превозник закључују Уговор о превозу материјално угрожених ученика 2. 3. и 4. разреда средње школе.

Уговор се закључује на одређено време, до краја школске године.

Одељење за друштвене делатности преузима карте за превоз од изабраног превозника и доставља ученицима по утврђеном списку.

 

МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:

зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63. Контакт телефон: 440-810

Scroll Skip to content