Kruševac Porta

Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Данијела Живановић
Телефон: +381 37 414824

 

СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: ——————————————–
Телефон: +381 37 414717

 

СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: ——————————————–
Телефон: +381 37 414767

 

СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Поступак конверзије права коришћења у право својине уз накнаду за физичка и правна лица

Уз захтев се подноси:

За правна лица:

 • доказ о уплати укупне купопродајне цене капитала, односно имовине у приватизацији, односно доказ о укупној цени исплаћеној за имовину или део имовине привредног друштва, односно другог правног лица у стечајном или извршном поступку,
 • изјава одговорног лица у привредном друштву или другом правном лицу као подносиоцу захтева, да су подаци наведени у захтеву истинити.

 

За физичка лица

 • Основ стицања парцеле

На решење о конверзији може се изјавити жалба Министарству финансија  у року од 15 дана од дана достављања решења.

Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у износу од 1.000,00 динара.

 

Поступак утврђивања земљишта за редовну употребу објекта

који су изграђени на грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења или својине треће лице.

Решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове доноси у случају:

 • да постојећа кат. парцела на којој је објекат изграђен представља само земљиште испод објекта,
 • да се ради о објекту за који је поднет захтев за озакоњење и за који је надлежни орган утврдио да постоји могућност озакоњења у смислу испуњености преходних услова и донео закључак којим се поступак озакоњења прекида у циљу решавања  имовинско-правних односа  на земљишту или објекту који је уписан  у евиденцији о непокретностима  у складу са раније важећим законима којима је уређивана легализација, или на основу Закона о легализацији објекат (,,Сл.гласник РС,, бр.95/13 и 117/14), када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења , односно власник уписана Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или правно лице чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго правно, односно физичко лице.
 • када се ради о објекту који је уписан у евиденцији о непокретностима у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (,,Сл.гласник РС,, бр.25/13), када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту  на коме је као носилац права коришћења, односно власник уписана Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго право, односно физичко лице.
 • Уз захтев се подноси:
 • доказ о праву својине на објекту и основ стицања, односно доказ да је по поднетом захтеву орган  надлежан за послове легализацију утврдио могућност легализације, односно донео решење о легализацији објекта,
 • копију плана парцеле и уверење органа надележног за послове државног премера и катастра да ли је извршено обележавање, односно формирање катастарске пацеле и по ком основу.

На решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара (за физичка и правна лица), а градска у износу од 1.000,00 динара за физичка лица и 5.000,00 динара за правна лица.

 

Поступак установљавања права службености пролаза

преко парцела на којима је носилац права коришћења Град Крушевац

Уз захтев се подноси:

 • извод из листа непокретности,
 • копија плана,
 • ситуација – скица проласка линијски инфраструктурних објеката.

Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у износу од 50,00 динара.

 

Поступак ексхумације посмртних остатака

Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове доноси решење о преносу посмртних остатака преминулог лица са једног на друго гробно место.

Уз захтев се подноси:

 • доказ о сродничким односима (одговарајући извод из матичних књига),
 • извод из матичне књиге умрлих за покојника,
 • потврда ЈКП управе гробља о сахрањивању и гробном месту где је покојник сахрањен,
 • потврда о обезбеђивању гробног места.

На решење се може изјавити жалба Градском већу Крушевац у року од 15 дана од дана достављања решења.

Републичка административна такса се плаћа у износу од 520,00 динара, а градска у износу од 50,00 динара.

 

Поступак престанка и утврђивања права коришћења

Уз захтев се подноси:

 • неоверени уговор о куповини земљишта,
 • доказ да је поднет захтев за легализацију

Поред наведеног служба води поступке експропријације, поништаја решења о експропријације и поништај решења о изузимању градског грађевинског земљишта, закључује споразуме о накнади на име експроприсаних непокретности и води одређене поступке по службеној дужности.

 

СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

ПОСТУПАК доделе станова са правом коришћења Града Крушевца на основу члана 9. Одлуке о становању („Службени лист града Крушевца“, број 1/09 – пречишћен текст и 8/09)

Доделу станова врши Комисија за стамбена послове Скупштине града Крушевца, уколико Одлуком није другачије прописано, а стручне административне послове за Комисију врши Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове.

 • Решавање стамбених потреба лица која су остварила право на материјално обезбеђење по прописима о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, а који су неспособни за рад и немају чланове породице који су у радном односу.

У овом случају Комисија преноси право давања стана у закуп Центру за социјални рад, а Центар доноси решење о давању стана у закуп на одређено време, везано за време остваривање права на материјално обезбеђење у складу са својим Правилником.

 • Додела стана борцима, ратним инвалидима, цивилним инвалидима рата и члановима породица са којима је живео погинули учесник оружаних акција после 17.08.1990.год., који нису у радном односу.

Уз захтев за доделу прилажу се следећи докази:

 • уверење Одељења за друштвене делатности града Крушевца да има признат статус ратног инвалида или цивилног инвалида рата одређене групе инвалидности или доказ да је корисник породичне инвалиднине по палом борцу,
 • доказ Службе за запошљавање да подносилац захтева није у радном односу,
 • потврда Градске управе о члановима породичног домаћинства подносиоца захтева са изводима из матичне књиге рођених за сва ова лица и фотокопија личних карата за пунолетна лица,
 • доказ да подносилац захтева или члан његовог породичног домаћинства нема у својини други стан или кућу на територији Републике Србије којим је решено његово стамбено питање на одговарајући начин (оверена изјава 2 сведока и уверење од Пореске управе),
 • доказ да живи на територији града Крушевца најмање 5 година пре подношења захтева (кретање пребивалишта СУП-а и оверена изјава 2 сведока).
 • Расподела станова врши се на основу јавног конкурса који расписује Комисија, а објављује се у локалним средствима јавног информисања и на огласној табли Градске управе града Крушевца. Конкурсом се одређује рок подношења захтева, Одсек ком се захтев предаје и документација коју је подносилац захтева дужан да приложи.
 • Додела стана лицима која се исељавају из нехигијенских зграда и станова и зграда склоних паду.

 

Уз захтев за доделу стана прилажу следеће доказе:

 1. налаз грађевинске инспекције да је зграда или стан такав да не може ни извођењем одређених грађевинских радова да се доведе у стање безбедно за становање,
 2. доказ да он или чланови његовог породичног домаћинства на територији Републике Србије немају у својини други стан или стамбену зграду,
 3. да он или чланови његовог породичног домаћинства нису у радном односу што се доказује потврдом надлежне службе запошљавања,
 4. доказ да је стан доведен у стање неподобно за становање без утицаја његових корисника,
 5. да подносилац захтева предметни стан користи најмање 5 година пре подношења захтева за обезбеђење другог стана.

Изузетно, ако је до оштећења стана или стамбене зграде дошло изненадним деловањем спољних фактора, временских утицаја и сл., време коришћења стана није од утицаја на обезбеђење другог стана. У овом случају обезбеђује се стан који задовољава минималне услове становања , а стан или зграда из које се лице исељава се руши, без права тог лица на накнаду.

 • Додела стана за решавање неопходних кадровских и других потреба на територији града Крушевца (млади научни радници, уметници, стручњаци из одређених области и сл.).

Решавање стамбених потреба лицима која обављају делатност од интереса за град Крушевац врши се доделом стана у закуп на одређено време одлуком Скупштине града на основу предлога Комисије за стамбене послове.

При одлучивању о додели стана из претходног става води се рачуна о томе да се ради о младим научним радницима, уметницима или изузетним стручњацима из одређене области као и лицима која обављају послове и задатке од изузетног интереса за град Крушевац. Одлуком се утврђује и рок на који се стан додељује. Уз захтев за доделу стана прилажу следеће доказе:

 • доказ да он или чланови његовог породичног домаћинства не поседују стамбену зграду или стан,
 • доказ да су добитници републичких или међународних признања за научне радове у делатности коју обављају, или доказ да су власници патента који је примењен у привреди са економским успехом или доказ да су освајачи првих награда на републичким или међународним такмичењима за спортисте, а за уметнике признања републичког или међународног значаја.

У односу на све категорије лица којима се врши додела стана, апсолутну предност имају носиоци станарског права на становима у својини грађана, ради враћања тих станова власницима на коришћење, за чије је пресељење град дужан да обезбеди други стан о чему је правноснажним решењем утврђена законска обавеза Општине одн. Града, док код осталих категорија лица, Одлука којој категорији ће се стан доделити, зависи од карактеристика самог стана, који је у том моменту обезбеђен, о чему одлучује Комисија.

Захтеви за доделу станова се не таксирају административним таксама.

 

Поступак закључивања уговора о закупу стана на основу члана 149.

Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16) и члана 3. и 4. Одлуке о становању („Службени лист града Крушевца“, број 1/09 – пречишћен текст и 8/09)

Уговор о закупу стана са закупцем закључује Град, који у име Града потписује Градоначелник или лице које он овласти.

Послове по захтеву за закључење уговора о закупу врши организациона јединица Градске управе надлежна за стамбене послове.

Странка подноси захтев уз који се прилажу следећи докази:

 1. решење о додели стана и
 2. оверену изјаву два сведока о члановима породичног домаћинства подносиоца захтева и сродству.

У случају подношења захтева за закључење уговора о закупу стана на стану на ком је право закупа стана имао преминули члан породичног домаћинства, подносилац захтева је дужан да приложи и:

 • уговор о закупу стана претходног закупца,
 • извод из МК умрлих,
 • извод из МК рођених или венчаних, као доказ о сродству са ранијим закупцем,
 • уверење о пребивалишту подносиоца захтева од Полицијске управе Крушевац и
 • оверену изјаву осталих чланова породичног домаћинства, у истом степену сродства, да су сагласни да закупац стана буде подносилац захтева.

 

Захтев се подноси најкасније у року од 60 дана од смрти закупца или трајног престанка коришћења стана на други начин.

Републичка такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у износу од 50,00 динара

 

Поступак исељења из  стана, у који се уселио без правног основа

– члан 77. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16)

Ако се неко лице усели у стан или заједничке просторије стамбене, одностно стамбено-пословне  зграде без правног основа, управник Стамбене заједнице, власник посебног дела или друго лице које има правни интерес може код Одељења за стамбено – комуналне и имовинско – правне послове поднети захтев за његово исељење.

Поступак за исељење је хитан управни поступак где жалба на решење не задржава извршење решења. Управни поступак се покреће захтевом странке као и принудно извршење.

Жалба против решења о исељењу подноси се Градском већу града Крушевца

 

Уз захтев се прилаже:

 • доказ о власништву или у правном интересу за исељење бесправно усељених лица (односно подносилац захтева има активну легитимацију за покретање и вођење овог управног поступка).

Захтев се не таксира административним таксама.

 

Поступак откупа станова који су у јавној својини Града Крушевца, а за које грађани имају уредно закључене уговоре о закупу на неодређено време

Послове по захтеву за откуп стана врши организациона јединица Градске управе надлежна за стамбене послове. Уговор о откупу стана у име Града закључује Градоначелник или лице које он овласти. Потписи уговарача оверавају се од стране надлежног суда. Трошкове у вези откупа стана сноси купац.

Уз захтев се прилаже:

 • одлука о додели стана,
 • уговор о закупу односно коришћењу стана,
 • доказ о пребивалишту који издаје ПУ Крушевац,
 • скица собности стана, коју издаје организациона јединица Градске управе надлежна за послове урбанизма и грађевинарства,
 • скица положаја зграде на парцели – копија плана и извод из листе непокретности коју издаје РГЗ -Служба за катастар непокретности у Крушевцу,
 • потврда о старости зграде, коју издаје организациона јединица Градске управе надлежна за послове урбанизма и грађевинарства,
 • потврда о дужини радног стажа лица које откупљује стан и његовог брачног друга,
 • оверена изјава два сведока о чињеницама са којим члановима породичног домаћинства закупац стана користи тај стан и да ли поред овог стана он или неко од чланова породичног домаћинства има у својини другу стамбену зграду или стан,
 • остали докази по потреби, зависно од основа за умањење откупне цене стана (инвалидитет, да је стан добијен по основу експропријације и др.),
 • фотокопију важеће личне карте.
 • Републичка административна такса се плаћа у износу од 1.270,00 динара, а градска у износу од 400,00 динара.

 

Поступак закључења Анекса судски овереног уговора о откупу стана

Странка уз захтев подноси:

 • основни уговор о откупу стана на рате и
 • друге доказе, у зависности од разлога за закључење Анекса (правноснажно оставинско решење, доказ о постојању грешке у Уговору и сл.)
 • Републичка административна такса се плаћа у износу од 1.270,00 динара, а градска у износу од 400,00 динара.

 

ПОСТУПАК регистрације стамбене заједнице  и управника

Странка  подноси:

 • пријаву Регистру на прописаном обрасцу
 • записник о одржаној Седници Скупштине стамбене заједнице и о избору Управника
 • очитана чипована лична карта, или копија личне карте подносиоца захтева
 • доказ о уплати градске административне таксе у износу од 50,00
 • друге доказе по потреби

У регистру се воде и поступци за промену података о Стамбеној заједници, Управнику и брисање података о стамбеној заједници.

 

Поступак избора принудног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама.

            Странка уз захтев подноси :

– документа на основу којих се може извршити идентификација подносиоца (фотокопија личне карте, пасоша)  и

-документа којима доказује активну легитимацију за подношење захтева (уговор или други доказ из којег се утврђује право својине на посебном делу, ако подносилац пријаве није уписан у катастру непокретности).

 

Поступак за забрану саобраћаја

(затварање улице или забрана заустављања и паркирања на коловозу)

Ова Служба доноси решење којим се одобрава забрана саобраћаја за тражени период и у тражено време, а по захтеву странке.

Уз захтев се подноси:

 • доказ о уплати градске административне таксе,
 • пројекат привремене саобраћајне сигнализације (у случајевима извођења хитних радова који не трају дуже од 24 сата),
 • доказ о оправданости захтева за забрану саобраћаја (нпр. Решење о одобрењу за раскопавање, Решење о извођењу радова и сл.).
 • Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у износу од 50,00 динара.

 

Поступак по захтеву за преглед возила за отварање такси радње:

Служба после обављеног прегледа возила доноси решење којим се одобрава отварање ауто -такси радње за обављање такси радње за превоз путника на територији града Крушевца.

Уз захтев се доставља:

 • важећа саобраћајна дозвола за возило којим ће се обављати ауто – такси превоз, а које возило испуњава техниче услове прописане Законом,
 • доказе да предузетник испуњава следеће услове:
 • да има возачку дозволу Б категорине,
 • да има звање возача путничког возила трећег степена стручне спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила  четвртог степеа стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена стручне спреме,
 • да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година,
 • да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је  управљање возилом основно занимање,
 • уверење да предузетник није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и теле, полне слободе, имовине безбедности јавног саобраћаја , здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде као и да  није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера. копија важећа лична карта
 • решење АПР-а о отварању такси радње, односно регистрација Привредног друштва за обављење такси делатности као претежне
 • доказ о уплати градске и републичке административне таксе (700,00 и 500,00 динара).

 

Поступак по захтеву за издавање, замену или продужење такси дозволе

 • Уз захтев се прилаже:
 • Решење о отварању ауто – такси радње,
 • Уверење да предузетник није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и теле, полне слободе, имовине безбедности јавног саобраћаја , здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде као и да  није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера
 • доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00; 600,00 и 1.500,00 динара).

 

Поступак по захтеву за преглед возила за издавање нове, замену или продужење такси дозволе

Уз захтев се прилаже:

 • важећа саобраћајна дозвола (са регистарским таблицама чија се регистарске таблице завршавају ознаком ТХ),
 • фотокопија важеће личне карте,
 • доказ о исправности таксиметра,
 • доказ о исправности ПП-апарата,
 • доказ да је мотор у сагласности са ЕУРО 3 стандардом, ако се возило први пут пријављује,
 • доказ о шестомесечном техничком прегледу возила,
 • доказ о обавезном осигурању путника који се превозе у јавном превозу и
 • доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00 и 600,00 динара).

 

Поступак по захтеву за издавање такси легитимације:

Уз захтев се прилаже:

 • да има возачку дозволу Б категорине, са најмање 3 (три) године искуства (не рачунајући пробни период),
 • важећа такси дозвола,
 • фотокопија важеће личне карте,
 • две фотографије,
 • доказ о пријави на обавезно пензијско и инвалидско осигурање,
 • уговор о раду,
 • да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је  управљање возилом основно занимање,
 • уверење да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и теле, полне слободе, имовине безбедности јавног саобраћаја , здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде као и да  није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера. копија важећа лична карта,
 • доказ о уплати републичке и градске таксе ( 500,00 и 350,00 динара).
 • Уколико први пут почиње да обавља посао такси возача доставља  и доказ:
 • да има звање возача путничког возила трећег степена стручне спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила  четвртог степеа стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена стручне спреме,
 • да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година.

 

Поступак по захтеву за кретање камиона у ужој градској зони:

Уз захтев се прилаже:

 • саобраћајна дозвола за тражено возило,
 • доказ о оправданости уласка у ужу градску зону и
 • доказ о уплати републичке и градске таксе (50,00, 500,00 ) и градска комунална такса у износу од 6.000,00 динара – за један (1) месец важења одобрења.

 

Поступак по захтеву за заустављање и паркирање возила преко утврђеног времена

Уз захтев се прилаже:

 • саобраћајна дозвола возила,
 • доказ о разлогу заустављања и паркирања и
 • доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00 и 50,00 динара 1.000,00) за један (1) месец важења одобрења.

 

Поступак по захтеву за улазак возила улице које су одеђене као пешачке зоне (ул. Мајке Југовића и др.)

Уз захтев се прилаже:

 • саобраћајна дозвола за возило,
 • лична карта возача,
 • доказ о оправданости уласка у БИД зону и
 • доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00 и 50,00 динара)

 

Поступак издавања решења за заузеће јавне површине

Поступак по захтеву за заузеће јавне површине постављањем летње баште, расхладних уређаја, жардињера и излагања робе

 

Уз захтев се прилаже:

 • одобрење о обављању делатности
 • решење о додели ПИБ-а
 • скица заузећа јавне површине са димензијама
 • доказ о уплаћеним таксама (републичка у износу од 520,00 дин., и градска такса у износу од 350,00 дин)

 

ПОСТУПАК издавања решења за заузеће јавне површине постављањем перде

Уз захтев се прилаже:

 • Идејни пројекат (скица са техничким описом и статичким прорачуном и условима за безбедно коришћење перде)
 • доказ о уплаћеним таксама (републичка у износу од 520,00 дин. и градска такса у износу од 350,00 дин).

Служба за стамбено – комуналне послове врши и послове надзора над радом јавних предузећа, јавних комуналних предузећа.

Прати доношење програма и планова јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач Град Крушевац, као и њихову реализацију у оквиру своје надлежности.

 

ТАКСА:

Републичка такса уплаћује се на жиро-рачун број 840-742221843-57, са моделом: 97 и позивом на број: 39-052, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Република Србија

 

Градска такса уплаћује се на рачун број 840-742241843-03, са моделом: 97 и позивом на број 39-052, прималац: Град Крушевац, сврха уплате: Градска административна такса.

Scroll Skip to content