Kruševac centar

Одељење за послове органа града

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Марија Шошић

Телефон: +381 37 414847

е-адрeса: marija.sosic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Андрија Грашић

Телефон: +381 37 414746

е-адрeса: andrija.grasic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ГРАДСКО ВЕЋЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Милица Стефановић

Телефон: +381 37 414847

е-адрeса: milica.stefanovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Снежана Драшковић

Телефон: +381 37 414741

е-адрeса: snezana.draskovic@krusevac.rs

 

Одељење за послове органа Града обавља стручне и друге послове за Скупштину, Градоначелника, Градско веће и Градску управу, који се односе на: припрему и одржавање седница  Скупштине града, њених радних тела и Градског већа;  обраду материјала са седница, старање о законитости рада ових органа и тела; пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама и старање о благовременом прибављању одговора на одборничка питања; послове у вези избора,  именовања и постављења када о томе одлучује Скупштина, Градоначелник и Градско веће; израду Статута града, Пословника о раду Скупштине и Градског већа, одлуке о организацији Градске управе, као и прописа о накнадама трошкова и  изгубљене зараде одборницима и члановима радних  тела Скупштине и Градског већа, прописа који се односе на критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других примања функционера; одређене послове за спровођење избора (градских, републичких); стручне послове везане за додељивање признања која установљава Град; послови који се односе на информисање о раду органа Града,  припрема за штампање Службеног листа Града; организовање и спровођење референдума и зборова грађана када их расписује Скупштина, односно сазива председник Скупштине; стручне послове у предметима заштите права грађана када у другом степену решава Градско веће; послове који се односе на планирање и праћење реализације активности изабраних и постављених лица; стручне послове у вези са протоколарним обавезама функционера града; припрема програма посета и  други послови у вези свечаности и манифестација Града; послови у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и делегација града у оквиру  сарадње са градовима и општинама у земљи и иностранству; стручни послови ионформисања о раду органа града, јавних предузећа и установа, уређује градску интернет презентацију, организација конференција за новинаре.

Одељење врши и друге послове у складу  са  законом, Статутом града, одлукама Скупштине и Пословником Скупштине града и Градског већа.

 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Обавља стручне и организационе послове у вези са одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела;  израда нацрта појединачних правних аката  и општих аката из надлежности Службе, као и акта из надлежности радног тела; остваривање  сарадње и комуникације са надлежним одељењима Градске управе и Службом за Градско веће; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,пружање стручне помоћи одборницима у вршењу њихове функције; систематизовање одговора на одборничка питања; припрема извештаје о одржаним седницама Скупштине Града и радних тела који се објављују на Сајту Града; пружање стручно – техничке помоћи и координирање радом тела Скупштине Града и Градског већа , послове из области родне равноправности; статистичко-евиденциони и други послови из области родне равноправности; припрема прописа, стратегија, пројеката, програма, планова и других докумената из области родне равноправности и борбе против корупције; послови евиденције, обраде и чувања документације настале у раду Скупштине, радних тела и Градске изборне комисије; припрема штампања  службеног листа и старање о коришћењу службеног листа; регистар прописа града Крушевца; пријава и одјава изабраних и постављених лица код Агенције за борбу против корупције;

 

СЛУЖБА ЗА ГРАДСКО ВЕЋЕ

Обавља најсложеније нормативно – правне  послове  везане за припрему општих и појединачних нормативних аката које доносе органи Града; обавља стручне и организационе послове у вези са  одржавањем седница Градског већа;  обавља стручне послове у предметима заштите права грађана када у другом степену решава Градско веће;  учествује у изради општих аката која припремају друге организационе једице; остварује сарадњу и комуникацију са надлежним одељењима Градске управе; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и  начелника Градске управе.

 

СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ

Планира и прати реализацију активности изабраних и постављених лица; врши стручне послове у вези са протоколарним обавезама  функционера Града; припрема програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација Града; стара се о међународној сарадњи; врши послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и делегација града у оквиру међуопштинске и међународне сарадње; припрема документацију у вези протоколарних обавеза  функционера Града;  припрема текст излагања за  Градоначелника и друге функционере на свечаностима и догађајима у којима представљају Град;  припрема информације и  саопштења о раду органа Града и о важним догађајима у Граду; обавља и друге послове послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске управе.

Scroll Skip to content