Kruševac Porta

Одељење комуналне милиције

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Дејан Ушљебрка

Телефон: +381 37 428 295

Југ Богданова ББ

е-адреса: dejan.usljebrka@krusevac.rs

 

Одељење комуналне милиције обавља послове који се односе на одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града; вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органe Града и имаоце јавних овлашћења; извршавање других послова, у складу са законом.

Одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност сматра се одржавање реда, нарочито у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза; постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, у складу са законом.

Послови контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града и послови из става 2 овог Члана не односе се на надлежности инспекције утврђене законом којим се уређују комуналне делатности и законом којим се уређују путеви.

 

ВОЂА СМЕНЕ: Зоран Миленковић и Владимир Пешић

Телефон: +381 37 428 295

Комунални милиционар – вођа смене обавља:

-непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно, успостављањем нарушеног комуналног а нарочито

-Спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања;

Заштита  површина  јавних  намена  од  бесправног  заузећа  и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета,постављањем привремених монтажних објеката сл.);

Сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности наповршинама јавне намене и другим јавним местима; спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града(прљање и оштећивање фасада и других објеката, као и споменикаскулптуралних дела, исписивање графита, лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама, прљање и оштећивање градског мобилијара, остављање грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене, изливање отпадних вода и друге нечистоће на површини јавне намене, као и вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа Града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању

 • контрола уклањања снега и леда;
 • спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима;
 • откривање и у границама овлашћења спречавање бесправне изградње објеката;
 • контрола одржавања комуналне зоо-хигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца;
 • обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
 • одржавање реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за постављање пловних објеката и друго) и обалама река;
 • обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара;
 • пружање асистенцији приликом контроле поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
 • контрола употребе симбола и мена града;
 • остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:
 • Јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника);
 • ауто-такси превоз (откривање нелегално такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила);
 • Паркирање (спречавање паркирање на зеленим површинама, и парковима, контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом и сигнализацијом);
 • заштита животне средине, а нарочито у области: заштита од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган Града, контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада;
 • заштиту општинских и некатегорисаних путева, улица и државних путева из надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације
 • заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за Град и градску општину;
 • вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката, као и других послова из надлежности Града и градске општине;
 • подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града
 • пружање помоћи надлежним органима Града, односно градске општине, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција)
 • предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града;
 • учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода;
 • Комунални милиционари поседују службене легитимације и поступају на основу службених овлашћења датих Законом о комуналној милицији.
Scroll Skip to content