Kruševac centar

Одељење за управљање људским ресурсима

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Славица Бирдић

Телефон: +381 037 414 750

e-адреса: slavica.birdic@krusevac.rs

 

Одељење за управљање људским ресурсима обавља стручне и административне послове везане за кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених у сарадњи са другим органима и институцијама; стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата; припрему предлога Кадровског плана, Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији и Акта о мерилима и критеријумима за утврђивање плата запослених у Градској управи, као и других општих и појединачних аката о правима и обавезама запослених, постављених и изабраних лица; послове организације стручног усавршавања службеника, припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање Програма; анализу резултата и праћења ефеката оцењивања службеника; вођење кадровске евиденције, персоналних досијеа и Регистра запослених; обавља и друге послове за каријерни развој службеника.

Scroll Skip to content