Kruševac Porta

Одељење за инспекцијске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Снежана Радуловић

Телефон: +381 37 414708

е-адреса: snezana.radulovic@krusevac.rs

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ШЕФ СЛУЖБЕ: Мирјана Марјановић Новаковић

Телефон: +381 37 414707

е-адреса: mirjana.novakovic@krusevac.rs

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ШЕФ СЛУЖБЕ: Живомир Лацић

Телефон: +381 37 421979

е-адреса: zivomir.lacic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ИЗВРШЕЊА

ШЕФ СЛУЖБЕ: 

Телефон: +381 37 414709

е-адреса:

 

У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих Решења и решења о дозволи извршења преко Службе за извршење и покрећу поступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени Законом или прописом донетим на основу Закона.

Инспектори Одељења обављају и послове надзора над реализацијом Програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене, јавних зелених површина и ЗОО хигијене, атмосферске канализације и одржавањем и заштити општинских, некатегорисаних путева и путних објеката и улица на територији града Крушевца.

У оквиру Одељења постоје три инспекције: Комунална инспекција, Грађевинска инспекција и Инспекција за заштиту животне средине и Служба за извршење.

У оквиру своје надлежности инспектори воде поступке по службеној дужности или по захтеву странке.

Подношење захтева инспекцији, врши се усменим, писаним и електронским путем. Усменим путем се врши: лично и телефонским путем. Писаним путем подносе се све врсте писаних захтева (поднесци).

Приложени захтеви се најпре евидентирају у књизи примљених захтева и потом главни инспектор распоређује и даје захтев инспектору на даље поступање, а исти заводи у сопствени деловодник.

Инспектор разматра захтев и оцењује да ли је инспекција надлежна за поступање и одлучује по истом, па уколико утврди да предмет није у надлежности инспекције, обавестиће и упутити странку на надлежни орган.

Уколико се утврди да је инспекција надлежна да одлучује у конкретној ствари, захтев се разматра у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и Одлукама града Крушевца.

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори имају права и дужности утврђене чл.175 до чл.184. Закона о планирању и изградњи („Sl. glasnik RS “, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US , 132/2014 i 145/2014) и утврђене Законом о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05 и 101/07) као и и на основу Закона о инспекцијском надзору(„Службени гласник РС”, број 36/2015).

 • у вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори контролишу грађевинске објекте по службеној дужности и по пријавама грађана. Предмет контроле су грађевински објекти и грађевински радови, који се изводе на територији града Крушевца. За предметне објекте и радове контролише се документација, која је потребна у складу са позитивним законским прописима.
 • за извођење радова без грађевинске дозволе или решења о одобрењу за извођење радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи покренућу се управни поступци.
 • за радове који се изводе са одобрењем надлежног органа или грађевинском дозволом контролише се да ли се изводе у складу са истим.
 • контрола се врши и за утврђивање стања објеката по захтевима Службе за ванредне ситуације и по захтевима странака.
 • на решење грађевинског инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), може се изјавити жалба. Уколико је иста допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, грађевински инспектор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, доставити жалбу органу надлежном за решавање по жалби Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Рашки управни округ.

 

КОМУНАЛНА  ИНСПЕКЦИЈА

Комунална инспекција сходно овлашћењима из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11и 104/2016) и на основу Закона о инспекцијском надзору(„Службени гласник РС”, број 36/2015), врши надзор над спровођењем позитивних прописа:

 • одржавање јавне хигијене, изношење кућног смећа и одржавање јавних зелених површина и ЗОО хигијене у складу са Програмом одржавања истих за текућу годину
 • испуштање отпадних вода и других нечистоћа, складиштење грађевинског материјала и др. на јавној површини, остављање -паркирање хаварисаних и нерегистрованих возила на јавним површинама, продаја на јавној површини, одржавање дворишта и неизграђених плацева
 • врши контролу раскопаних јавних површина и налаже враћање у првобитно стање
 • одржавање пијачног реда и хигијене,
 • одржавање паркиралишта
 • уклањање хаварисаних возила са паркиралишта
 • уклањање возила за која није плаћена накнада и за које је истекло време плаћене накнаде,
 • уређење, одржавање гробља и начин сахрањивања
 • управљање и одржавање гробља на сеоском подручју врше Месне заједнице
 • радно време (радним даном од 07,00 до 24,00сата, петком и суботом од 07,00 до 01,00 наредног дана), само за матурске вечери и свадбе може трајати до 3 сата
 • држање животиња на градском подручју одређује се по зонама
 • у првој и другој зони у породичној кући или стану, може се држати један пас и једна мачка и подмладак до 3 месеца старости. Изузетно у II зони могу држати животиње грађани којима је пољопривредна делатност основно занимање за своје потребе
 • на градском подручју, које је овом Одлуком означено као III зона и на сеоском подручју домаћинства могу држати два пса, као и папкаре, копитаре и живину под условима и на начин прописан Законом.
 • контрола заузећа јавне површине постављањем урбаних покретних објеката (јавни часовници, клупе, корпе за отпатке, жардињере, стубови, кугле), мањих монтажних објеката (киосци, покретне тезге, расхладни уређаји, типски апарати и покретни апарати за игру и забаву), други покретни објекти (летње баште, тенде, перде, пултови, рекламне ознаке, камиони миксери, кранови и заштитне ограде на јавним површинама у функцији градилишта
 • у вршењу инспекцијског надзора инспектор је надлежан да решењем нареди уклањање наведених објеката у случају ако су постављени без одобрења, супротно добијеном одобрењу, ако се пре истека одобрења промени намена дате површине и ако по истеку одобрења корисник не уклони објекат
 • снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије
 • коришћење, управљање и одржавање градског водовода, канализације и одвођење површинских и атмосферских вода, као и начин и услове прикључења на исте
 • у вршењу инспекцијског надзора инспектор врши надзор над одржавањем споменика, спомен обележја и мурала
 • да ли се ванлинијски, јавни линијски превоз и такси превоз путника обавља у складу са Законом и овом Одлуком и да ли се превоз путника обавља у складу са утврђеним условима
 • нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака
 • забрани превоз и употребу возила ако се превоз обавља противно одредбама Одлуке и Закона,
 • над одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева и путних објеката и улица на подручју града
 • налаже постављање саобраћајне сигнализације по решењу Одељења за стамбено – комуналне и имовинско – правне послове и налаже одржавање исте
 • налаже одржавање семафорске сигнализације.

На донето Решење и решење о дозволи извршења комуналног инспектора, може се уложити жалба. Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писаној форми.

За решавање по жалби у другом степену, надлежно је Градско веће града Крушевца.

Комунални инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим решењем.

Ако комунални инспектор, који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016).

Инспекција за заштиту животне средине

Еколошка инспекција сходно овлашћењима, врши надзор над спровођењем позитивних прописа.

Јединици локалне самоуправе су поверени послови инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за градњу односно употребну дозволу.

Инспекција за заштиту животне средине утврђује да ли се спроводе мере заштите од буке односно друге прописане мере у складу са овим законом.

Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.

Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над применом одредаба овог закона на заштићеним подручјима које проглашава надлежни орган локалне самоуправе (програми заштите природних добара, спровођење планова управљања природним добрима, спровођење непосредне заштите)

Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На решење еколошког инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), може се изјавити жалба. Уколико је иста допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, еколошки инспектор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, доставити жалбу органу надлежном за решавање по жалби Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

 

СЛУЖБА ЗА ИЗВРШЕЊЕ

На основу чл. 171. Закона о планирању и изградњи („Sl. glasnik RS “, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US , 132/2014 i 145/2014) грађевински инспектор доставља Решење о уклањању објекта, односно његовог дела са решењем о дозволи извршења Служби за извршење, у циљу спровођења.

Када комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се поступа супротно Одлуци о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији града Крушевца  и Одлуке о уређењу града наложиће решењем отклањање утврђених неправилности. Уколико се не поступи по наведеном решењу извршење ће се спровести принудним путем преко Службе за извршење.

Уколико извршеник сам не спроведе извршење, Решење ће се извршити преко трећег лица, са којим Градска управа има склопљен уговор, а на терет извршеника.

Scroll Skip to content