Kruševac centar

Одељење за послове одбране и ванредне ситуације

Град Крушевaц

Чупићева 13
37000 Крушевац, Р.Србија
Цен.тел: + 381 37 447 050
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
Факс: + 381 37 428 999
Е-маил: vanredne.situacije@krusevac.r

Начелник Одељења: Душан Тодоровић
Е-маил: dusan.todorovic@krusevac.rs

 

Врши послове Градске управе који се односе на израду процене угрожености, планске документације и припрема планове за одбрану града и остваривање одрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања и других општих аката из области припрема за одбрану; остварује координацију са другим субјектима одбране; сарађује са надлежним Министарством; стара се  о предузимању мера приправности из плана одбране; усклађује припреме за одбрану са обавезама  правних лици из надлежности града;води законом утврђене евиденције из области одбране; обавља и друге послове у области одбране;израда процене угрожености  од елементарних и других већих непогода и израда планске документације и припрема планове заштите и спасавања и плана заштите од пожара; припрему општих аката из области ванредних ситуација, цивилне заштите и заштите од пожара; организује превенцију и заштиту од елементарних и других већих непогода; спроводи мере заштите и њиховог ублажавања и отклањања последица ванредних ситуација; послове везане за образовање, и функционисање  Градског штаба за ванредне ситуације и опремање јединица цивилне заштите опште намене; послове везане за јавно узбуњивање и рано обавештавање; послови Градског информативног центра; спровођење активности које огрганизују републичке и међународне институције на пословима решавања статуса избеглих и расељених лица, миграана та у реадмисаната и надѕор корисника на терену. Одељње врши и друге послове у складу са законом, статутом града, одлукама скупштине и градског већа.

 

У оквиру Одељења образоване су службе:

 1. Служба за превенцију и цивилну заштиту

* Градски штаб за ванредне ситуације

 1. Служба за послове одбране и градски информативни центар

* Градски информативни центар

/Контакт центар/

/Ситуациони центар/ и као самостална целина

 1. Повереник за избеглице и миграције града Крушевца

 

СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

Шеф службе: Немања Московљевић
Град Крушевaц
Чупићева 13 37000 Крушевац, Р.Србија
Цен.тел: + 381 37 447 050
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
Факс: + 381 37 428 999
Дир.тел: + 381 37 3155 130
Емаил: nemanja.moskovljevic@krusevac.rs

           

Делокруг рада службе:

Координира рад и припрема акта Штаба за ванредне ситуације, комисија и радних тела из области ванредних ситуација, припрема извештаје, информације и анализе ппресдузетих мера за ублажавање и отклањање непосредних последица од елементарних и других непогода. Решава појединачне случајеве  на терену у области превентивне заштите од елементарних и других несрећа.

Обавља стручне послове на прикупљању, анализи и обједињавању података на основу којих се врши процена могуће угрожености од елементарних и других непогода у области животне средине, саобраћаја, експлозија, поплава, снежних наноса, суша и др. Формира евиденцију одговорнох лица за израду процене могуће угроженостии координира њиховим радом, израђује  план заштите од елементарних непогода и других несрећа у координацији са јавним предузећима установама и месним заједницама., обавља послове формирања базе података расположивих снага и средстава у предузећима, формира  и води евиденцију повереника и заменика повереника цивилне заштите у месним заједницама, учествује у образовању и вођењу евиденција припадника цивилне заштите опште намене,  Координира у обједињавању података из месних заједница и радних тела  за организовање превентивне заштите од елементарних и других неподода , учествује у изради процене од елементарних и других несрећа као и изради плана за заштиту и спасавање од елементарних и других несрећа у ванредним ситуацијама већих ражмера ангажује се према посебном плану у складу са упутствима Штаба за ванредне ситуације

За потребе Одељења,  учествује у изради и ажурирању планова и остале прописане документације из области ванредних ситуација учествује у пословима на организовању превентивних мера заштите у ванредним  ситуацијама и мера за ублажавање и отклањање последица ванредних ситуација; систематизује мере за решавање проблема у области ванредних ситуација и прати и спроводи прописе из области ванредних ситуациjа; учествује у вршењу процене опасности од настанка ванредних ситуација; припрема и издаjе друге доступне подлоге за израду проjектне документациjе; учествује на припреми подлога и изради карте ерозивног и хидролошког подручја  територије Града; врши преглед и даjе оцену изведених радова у области превенције и ублажавања последица ванредних ситуација  и елабората коjи се прибављаjу у поступцима издавања грађевинских дозвола за изградњу обjеката; путне инфраструктуре и водних објеката, руководи пословима на мерењу и на мониторингу динамичких карактеристика објеката; предлаже формирање и састав интервентног тима за хитно упућивање на подручjе погођено из састава Одељења, као и од осталих учесника на отклањању последица од елементарних непогода

Обавља документационо – евиденционе  и информатичке послове у области личне, узајамне и колективне заштите кроз вођење евиденције потребних средстава и опреме, учествује у припреми службених аката и матерјала, води запииснике са састанка и седница Градског Штаба за ванредне ситуације, Стручно-оперативних тимова, Комисије за накнаду шете од елементарних и других несрећа, Комисија за удружења посебног од значаја за град Крушевац и Савет за безбедност града Крушевца,

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Шеф службе: Владимир Лукић
Град Крушевaц
Чупићева 13
37000 Крушевац, Р.Србија
Цен.тел: + 381 37 447 050
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
Факс: + 381 37 428 999
Дир.тел: + 381 37 3155 127
Моб.тел: + 381 37 64 8355 127
Емаил: vladimir.lukic@krusevac.rs

 

ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Град Крушевац
Синђелићева 1, III/89-90, 37000 Крушевац
Цен.тел: + 381 37 446 446
Цен.Моб.тел: + 381 37 66 446 446

 

КОНТАКТ ЦЕНТАР

Веб сајт: www.kontaktks.rs
Емаил: kontaktks@krusevac.rs
Оператер: Оливер Ивановић
Моб.тел: + 381 37 64 8355 121
Емаил: oliver.ivanovic@krusevac.rs

 

СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР

Веб сајт: www.sic.ks.rs
Емаил: situacioni.centar@krusevac.rs
Оператер: Милан Ивановић
Моб.тел: + 381 37 64 8355 138
Емаил: milan.ivanovic@krusevac.rs

Делокруградаслужбе:

Обављају се стручни послове на прикупљању, анализи и обједињавању података на основу којих се врши процена могуће угрожености, по безбедност од војних и невојних изазова и риѕика као и од  елементрани  и других непогода, усклашује припреме за одбрану са обавезама правних лица из надлежности града, обавља послове припреме и израде плана одбране града, израђује план прикупљања података за потребе одбране у ратном и ванредном стању и отклањана последива елементарних и других неподода у ратном и ванредном стању, план мобилизације становништва и субјеката као и план веза руковођења у ванредним ситуацијама, обавља послове формирања базе података расположивих снага и средстава за и евиденцију одговорних за спровођење планова и координира њиховим радом, у ванредним ситуацијама, прати стање система за јавно узбуњивање , у ванредним ситуацијама већих размера ангажује се према посебном плану у складу са упутствима Министарства одбране и Штаба за ванредне ситуације

Израђује план сарадње са надлежникм институцијама које су дефинисане планским документима, формира и води оперативни дневник стања, учествује у образовању и вођењу евиденција припадника цивилне заштите опште намене, учествује у припреми службених аката и матерјала . Припрема, и води робне резерве у миру за несметани рад и функционисање органа града за време ратног и ванредног стања. Координира у обједињавању података из јавним и комуналним предузећима, и установама, месних заједница и радних тела за организовање превентивне заштите од елементарних и других неподода у ратном и ванредном стању

Обавља стручне послове на прикупљању, и обједињавању података о стању на територији града и обавештавању надлежних органа, систематизује прикупљене податке, и израћује извештаје, остварује непсредан контакт са јавним и комуналним предузећима, и установама и месним заједницамана територији града, проверава решавање захтева код надлежних институција, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Израђује план сарадње са надлежникм институцијама које су дефинисане планским документима, формира и води оперативни дневник стања, формира и води листе оператера , прати стање система за јавно узбуњивање и у том смислу остварује пуну сарадњу  са надлежним органом и предузима одређене мере на функционисању система у потпуности, обавља оперативне послове пријема обтраде и прослеђивања позива у ванредном догађају релевантним субјектима по потреби успоставља конференцијску везу , проверава решавање захтева код надлежних институција, ,прати пристигле СМС поруке и захтеве са ВЕБ портала , и прослеђује креиране предмете надлежним институцијама на решвање,

 

ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

Повереник:
Иван Бркић
Град Крушевaц, Чупићева 13, 37000 Крушевац, Р.Србија
Цен.тел: + 381 37 447 050
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
Факс: + 381 37 428 999
Дир.тел: + 381 37 3155 125
Моб.тел: + 381 37 64 8355 022
Емаил: ivan.brkic@krusevac.rs

 

Делокруг рада повереника:

Повереник за избеглице и миграције града Крушевца обавља и послове планирања, организовање обуке и спровођење активности које организују републичке и међународне институције на пословима избеглих и расељених лица и азиланата, као и надзор корисника на терену.

Израђује стратегије, акционе планове и спроводи мере на терену за град Крушевац по налогу и препоруци Републичког Комесаријата за избеглице и миграције у Београду. Ради са странкама.

Повереник решава следеће захтеве:

 

 • Укидање статуса за прогнано или избегло лице
 • Промена адресе боравишта избеглих и интерно-расељених лица ван територије града (сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се лице пресељава)
 • За исправку/измену решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица
 • Рефундација трошкова сахране за преминула избегла или прогнана лица
 • Регистрација и издавање легитимације расељеног лица
 • Издавање дупликата легитимације расељеног лица
 • Промена података у легитимацији расељеног лица
 • Издавање легитимације расељеног лица за новорођенчад
 • Признавање статуса избеглице малолетном детету
 • Овера решења Комесаријата за избеглице клаузулом правоснажности
 • Добијање потврде да се лице налази/не налази у бази
 • Добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите

Повереник за избеглице и миграције све предмете обрађује и као такве прослеђује на даље одлучивање Републичком Комесаријату за избеглице у Београду који даје коначну реч.

Scroll Skip to content