Kruševac centar

Одељење за урбанизам и грађевинарство

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Милица Васић

Телефон: +381 37 414704

E-адреса:milica.vasic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И УРБАНИЗАМ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Оливера Дреновац

Телефон: +381 37 414712

E-адреса: drenovac.olivera@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: Дејан Величковић

Телефон: +381 37 414705

E-адреса: dejan.velickovic@krusevac.rs

 

СЛУЖБА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ: ——————–

Телефон: +381 37 414711

E-адреса:—————————–

 

СЛУЖБА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

Упутство за озакоњење незаконито изграђених објеката

Ово упутство намењено је свим власницима који су изградили објекте без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и којима је потребна информација о могућностима и поступку озакоњења Циљ овог упутства је дати најосновније информације и објаснити процедуру добијања решења о озакоњењу.

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

Ближе информације грађани могу добити у пријемној канцеларији у згради Градске управе града Крушевца, Ул. Газиместанска бр. 1, сваким радним даном од 8-16 часова.

 

ПОПИС НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА:

По завршетку пописа незаконито изграђених објеката надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу објекта, за све незаконито изграђене објекте који су на попису.

Решење о рушењу објекта грађевински инспектор доставља органу надлежном за  издавање решења о озакоњењу (Одељењу за   урбанизам и грађевинарство), а по добијању решења о рушењу надлежни орган по службеној дужности покреће поступак озакоњења у складу са Законом о озакоњењу.

 

 ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА:

Незаконито изграђен објекат који се може озаконити ако је објекат изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, као и објекат који поседује грађевинску дозволу и потврђен главни пројекат на којем је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе. Такође се могу озаконити и помоћни објекат и други објекат који је у функцији главног објекта као и објекти који су завршени у грађевинском смислу (опис степена завршености је саставни део извештаја о затеченом стању). Изузетно предмет озакоњења може бити и зграда на којој су изведени само конструктивни грађевински радови (темељ, армирано бетонски или челични стубови са гредама, односно армирано бетонска таваница, кровна конструкција, са или без завршене фасаде).

Објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године се такође сматрају објектима који могу ући у процедуру озакоњења. Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона,

Објекат за који није поднет захтев за легализацију а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015 године, се сврстава у објекте за које ће се по службеној дужности покретати поступак озакоњења после пописа објеката коју обавља грађевинска инспекција.

 

ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА НЕ МОЖЕ БИТИ ОБЈЕКАТ:

 • изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.);
 • изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта;
 • изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес и који су у обавезној јавној својини у складу са одредбама других посебних закона;
 • изграђен у првом и другом степену заштите природног добра (осим викендица и других породичних објеката за одмор у другом степену заштите природног добра), односно у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног значаја или добру уписаном у Листу светске културне баштине, изграђен у зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања, изграђен у војном комплексу и заштитним зонама око војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђен, реконструисан или дограђен супротно прописима о одбрани којима су прописане посебне обавезе за изградњу објеката, као и други објекти изграђени у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона (у заштитном појасу: пута, железнице, далековода, водотока, полетно-слетне стазе, као и друге заштитне зоне у складу са одредбама посебних закона);
 • изграђен у заштитној зони дуж трасе радио коридора, на правцима простирања усмерених радио сигнала између радио станица, у којој није дозвољена изградња или постављање других радио станица, антенских система или других објеката који могу ометати простирање радио сигнала или узроковати штетне сметње. објекат који је изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са прописима по којима у време изградње није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу;
 • Изузетно, надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављен одговарајући доказ да је тај објекат стабилан, да не угрожава стабилност терена и суседне објекте. Стабилност објекта и угрожавање стабилности терена и суседних објеката утврђују се на основу извештаја, графичких прилога планског документа са означеним површинама – тла које је неповољно за грађење, инжењерско-геолошких извештаја и других доказа на основу којих се може утврдити ова чињеница.
 • Изузетно, надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара.
 • Предмет озакоњења не може бити објекат за који је надлежни орган, у складу са раније важећим прописима којима је била уређена легализација објеката, донео решење којим се одбија захтев за легализацију, а које је правноснажно у управном поступку.
 • Изузетно, ако је по правноснажности решења којим се одбија захтев за легализацију, промењен плански документ или је захтев одбијен из разлога који су овим законом другачије прописани, а повољнији су за власника незаконито изграђеног објекта, надлежни орган констатује ову чињеницу и наставља поступак озакоњења у складу са овим законом.

      Поступак озакоњења

          ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • По утврђивању испуњености претходних услова, надлежни орган упућује обавештење власнику незаконито  изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту. Као одговарајуће право сматра се право својине на објекту, односно право својине, право коришћења или право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом о планирању и изградњи, као одговарајућа права на грађевинском земљишту. Власник незаконито изграђеног објекта може, пре истека рока поднети захтев за продужетак тог рока. Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави тражени доказ, а не затражи продужење рока, надлежни орган ће закључком одбацити захтев, а закључак доставља грађевинској инспекцији;
 • Када надлежни орган утврди испуњеност претходних услова за озакоњење и постојање одговарајућег права у смислу овог закона, наставља поступак озакоњења, и обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави Извештај о затеченом стању и Елаборат геодетских радова или копију плана са висином слемена, ако су објети спроведени у графичкој бази подака.Власници незаконито изграђених објеката дужни су да се прво обрате привредном друштво, односно другом правном лицу или предузетнику, који су уписани у одговарајући регистар ради израде потребне документације. Овлашћени архитекти или грађевински инжењери израђују Извештај о затеченом стању, а све у складу са Законом о озакоњењу. Елаборат геодетских радова израђује овлашћена геодетска организација или предузетник. За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност Министарства унутрашњих послова на пројектну документацију, поред извештаја о затеченом стању објекта прилаже се пројекат за извођење радова са сагласношћу органа надлежног за послове заштите од пожара. Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави извештај са елаборатом геодетских радова у прописаном року, надлежни орган ће закључком одбацити захтев, који се без одлагања доставља грађевинској инспекцији. Уколико извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, односно други документи који су прописани овим законом као доказ уместо извештаја и елабората геодетских радова, нису израђени у складу са овим законом, надлежни орган о томе обавештава власника незаконито изграђеног објекта и налаже да у року од 60 дана достави тражени документ израђен у складу са овим законом. Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави документ у прописаном року, надлежни орган ће закључком одбацити захтев, а по правноснажно окончаном поступку, у року од три дана доставља грађевинској инспекцији;
 • Ако је поднет захтев за легализацију и техничка документација прописана тада важећим прописима о легализацији, елаборат геодетских радова, геодетски снимак, односно копија плана, надлежни орган проверава да ли садржина техничке документације одговара садржини прописаној за извештај о затеченом стању, и ако одговара надлежни орган то констатује и признаје као извештај;
 • Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана од дана достављања обавештења плати таксу за озакоњење. Ако власник незаконито саграђеног објекта не достави доказ о плаћеној такси у прописаном року надлежни орган ће закључком одбацити захтев;
 • По достављању доказа да је плаћена такса за озакоњење, надлежни орган у року од осам дана издаје решење о озакоњењу. Правноснажно решење надлежни орган доставља у року од три дана надлежној грађевинској инспекцији и Служби за катастар непокретности.

 

          ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

 • Такса у износу од000 динара за озакоњење породичног објекта или стана, корисне површине до 100м², помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из члана 145. Закона о планирању и изградњи;
 • За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100м² до 200м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара;
 • За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200м² до 300м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара;
 • За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара;
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500м² и комерцијалне објекте до 500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара;
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 500м² до 1000м² и комерцијалне објекте од 500м² до 1000м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара;
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 1000м² до 1500м² и комерцијалне објекте од 1000м² до 1500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 1.000.000 динара;
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500м² и комерцијалне објекте преко 1500м² плаћа се такса за озакоњење у износу од000.000 динара;
 • За објекте на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, у поступку озакоњења плаћа се такса у складу са овим законом само за површину дела објекта која представља разлику између одобрене и одступљене површине.

 

      Упис права својине

Даном правноснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, односно за одговарајући упис у катастар водова. Надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра, у року од три дана од дана правноснажности решења о озакоњењу.

Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта.

 

      Рушење објеката

Рушење незаконито изграђеног објекта, у смислу овог закона, неће се извршавати до правноснажно окончаног поступка озакоњења.

По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, грађевински инспектор доноси закључак о обустави поступка извршења решења.

Правноснажним окончањем поступка којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење, стичу се услови за рушење незаконито изграђеног објекта, односно његовог дела.

 

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И УРБАНИЗАМ

 

У Градској управи града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Служба за обједињену процедуру, обављају се послови који се односе на:

 

 • припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације;
 • стручне, административне и техничкке послове за Комисију за планове;
 • вођење локалног информационог система планских докумената;
 • потврђивање пројеката препарцелације, парцелације и урбанистичких пројеката;
 • издавање уверења о старости објекта;
 • издавање уверења за укњижење по члану 74 закона о државном премеру и катастру;
 • издавање решења за раскопавање јавних површина;
 • издавање решења за заузеће јавне површине;
 • издавање решења за постављање рекламних ознака;
 • издавање решења за постављање мањих монтажних објеката;
 • издавање решења о уклањању објекта;
 • издавање информације о локацији;
 • поступак спровођења обједињене процедуре који обухвата:
  • локацијски услови
  • измена локацијских услова
  • грађевинска дозвола
  • измена решења о грађевинској дозволи
  • привремена грађевинска дозвола
  • издавање решења у складу са чланом закона
  • пријава радова
  • пријава завршетка израде темеља
  • пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
  • подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара
  • издавање употребне дозволе
  • прикључење објекта на инфраструктуру

 

Потврђивање пројеката препарцелације, парцелације и урбанистичких пројеката

Потврђивање пројеката препарцелације, парцелације

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним у планском документу, а уколико плански документ није донет, образоваће се на основу подзаконског акта којим се утврђују општа правила парцелације, регулације и изградње.

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, које се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о парцелацији или укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој изграђености, односно, планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, на основу пројекта парцелације, под условима и на начин прописаним у ставу 1. овог члана.

Пројекат препарцелације, односно парцелације израђује овлашћено привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући регистар. Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања. Израдом пројекта препарцелације, односно парцелације руководи одговорни урбаниста архитектонске струке.

Пројекат препарцелације односно парцелације потврђује овај огран у року од десет дсана. Ако овај орган утврди да пројекат препарцелације, односно парцелације није урађен у складу са важећим планским документом, односно подзаконским актом којим се утврђују општа правила парцелације, регулације и изградње, обавестиће о томе подносиоца захтева. На обавештење, подносилац захтева, може поднети приговор градском већу у року три дана.

 

          ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Пројекат препарцелације и парцелације у 4 примерка
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број : 97, 39-052 износ од 520,00 динара.

 

      Потврђивање урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде локације.

Орган потврђује да Урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом и овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона. Пре потврђивања Урбанистичког пројекта надлежан орган организује јавну презентацију пројекта у трајању од 7 дана. По истеку рока за јавну презентацију, овај орган у року од три дана доставља урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама пројекат Комисији за планове. Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана пријема размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта. Овај орган је дужан да у року од пет дана од дана добијања предлога комисије потврди или одбије потврђивање урбанистичког пројекта и о томе без одлагања писменим путем обавести подносиоца захтева.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Урбанистички пројекат у 4 примерка
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број : 97, 39-052 износ од 520,00 динара.

 

      Издавање уверења о старости објекта

На основу члана 5 став 7 тачка 2 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018) и члана 30 став 1 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), ако се ради о непокретности изграђеној пре ступања на снагу прописа о изградњи објеката, издаје се уверење о старости објекта на основу ког се врши укњижење.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Уверење о кретању парцеле
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.

 

            ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:

 • Копија плана са преписом листа непокретности

 

Издавање уверења за укњижење по члану 5. закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

На основу члана 5 став 7 тачка 1 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018) и члана 30 став 1 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), ако се ради о непокретности за коју је издата употребна дозвола, подаци о посебном делу се уписују на основу те употребне дозволе, ако садржи такве податке, односно на основу техничке документације на основу које је издата грађевинсак, односно употребна дозвола, и то путем уверења надлежног органа, а ако надлежни орган није у могућности да изда такво уверење, подаци о посебном делу могу се уписати и на основу налаза и мишљења сталног судског вештака грађевинске струке на околност података о посебном делу објекта насталом сагласно употребној дозволи.

 

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев
 • Уговор о откупу стана
 • Грађевинса дозвола
 • Употребна дозвола
 • Прва страна главног пројекта
 • Основа етаже на којој се стан налази
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.

 

      Решење за раскопавање јавних површина

Јавне површине могу се ракопавати ради постављања подземних инсталација и објеката или ради њиховог одржавања или реконструкције. Јавне површине могу се раскопавати и ради постављања надземних објеката, као што су: стубови, панои, рекламне табле, славолуци и сл.

Раскопавање и оправку јавних површина могу вршити само oвлашћена предузећа и то на основу посебног одобрења Одељења за урбанизам и грађевинарство.

Код површина као шт су: улице, тротоари, скверови, и сл., поврћај у првобитно стање врши се на тај начин што се раскопане површине истих испуњавају материјалима који обезбеђују брзу стабилизацију подлога и умањују могућност каснијих деформација, као што су: шљунак, набијени бетон, песак и ломљени камен.

Неовлашћена предузећа и физичка лица не могу, ни под којим условима и околностима, вршити раскопавање јавних површина.

Раскопавање јавних површина се не може вршити у времену од 1. новембра до 1. марта.

Новоизграђене и реконструисане улице не могу се раскопавати у року од три године од довршетка изградње и реконструкције.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Препис и фотокопија одобрења за изградњу објекта због чијег се прикључивања врши раскопавање.
 • Ближе податке о инсталацији, објекту или уређају који се поставља, односно прикључује на подземне инсталације.
 • Место извођења радова и време потребно да се исти изведу са роком почетка извођења радова.
 • Одобрење (решење) надлежног предузећа, којим се дозвољава прикључак на одређену инсталацију (водоводну, канализациону и сл..),
 • Сагласност предузећа, које на делу где се врши раскопавање поседује инсталације (ПТТ, Градска топлана и др.),
 • Сагласност предузећа коме је јавна површина која се раскопава поверена за управљање
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 780,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број : 97, 39-052 износ од 550,00 динара.

Уколико се радови због којих је раскопавање одобрено не могу завршити у року, инвеститор је дужан да затражи продужење рока за раскопавање. За изградњу јавних подземних објеката продужење овог рока не може бити дуже. При постављању надземних објеката поправка се мора одмах извршити.

 

      Издавање решења за заузеће јавне површине камиони миксери, кранови и заштитна ограда на јавним површинама у функцији градилишта

Решење о заузимању јавне површине за постављање камиона-миксера, кранова и заштитних ограда доноси Одељење за урбанизам и грађевинарство.

Инвеститор је дужан да поднетом захтеву приложи Потврду о почетку извођења радова и да се изјасни о року заузећа јавне површине. Инвеститор је обавезан да по потреби постави одговарајућу заштитну мрежу и омогући несметан и безбедан прелаз пешака. За сва оштећења која се узрокују крановима и камионима – миксерима на јавној површини трошкове довођења у првобитно стање сноси инвеститор.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Грађевинска дозвола са потврдом о почетку радова
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 350,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 550,00 динара.
 • Таксе по обрачуну надлежног органа, прималац Градска Управа Града Крушевца (158,00 дин/м2 дневно)

 

      Издавање решења за постављање рекламних ознака

      Рекламне ознаке су:

 • рекламни панои – билборди и рекламне табле на стубовима јавног осветљења и рекламне табле на надстрешницима за склањање људи у јавном превозу.
 • рекламне табле, појединачно слово, транспаренти и друге специфичне рекламне ознаке постављене на фасади, крову и другој површини видљивој са јавних површина.

Рекламни панои – билборди су објекти на јавним површинама и површинама видљивим са јавних површина, за пружање услуга рекламирања, издавањем огласног простора ради излагања рекламних постера трећих лица.

Рекламним паноима сматрају се и рекламне табле које се постављају на стубовима јавне расвете и рекламне табле на надстрешницима за склањање људи у јавном превозу.

План размештаја рекламних паноа на јавним површинама доноси Скупштина града.

План размештаја рекламних паноа на јавним површинама објављује се у „Службеном листу града Крушевца“.

План из става 1. овог члана садржи: изглед рекламног паноа и рекламне табле, називе улица, тргова и других јавних површина и ближе назначена места њиховог распореда. Стручне послове израде Плана обавља Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац.

Давање локација за постављање рекламних паноа у закуп врши се путем огласа, јавним надметањем за период до 2 године. Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп локације за постављање рекламних паноа јавним надметањем доноси Градско веће, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе, а поступак јавног надметања спроводи Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп.

Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли Скупштине града.

Оглас садржи: локацију за рекламни пано, време на које се даје локација, рок и начин подношења пријава за јавно надметање, почетни износ закупнине за локацију, висину гаратног износа за учешће на огласу, време и место одржавања јавног надметања, рок и начин објављивања резултата огласа и назначење да учесник огласа који добије локацију у случају одустанка губи право на повраћај гарантног износа.

На поступак давања локације за постављање рекламних паноа у закуп сходно се примењују одредбе Одлуке које се односе и на киоске.

Учесник огласа коме је решењем дата локација за рекламни пано у закуп дужан је да у року од 3 дана од дана пријема Одлуке закључи уговор о давању локације у закуп са Градском управом, а стручне послове припреме уговора врши Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе.

Планови за рекламирање и оглашавање могу бити осветљени и неосветљени.

Трошкове постављања паноа за рекламирање и оглашавање, као и њихово одржавање сноси лице које је добило локацију за постављање рекламних паноа у закуп.

За осветљење паноа за рекламирање и оглашавање, трошкове прикључка на електро мрежу сноси лице коме је дата локација за постављање рекламних паноа у закуп, а утрошак електричне енергије сноси град Крушевац, преко трошкова јавне расвете.

Одобрење за постављање рекаламних паноа престаје да важи пре истека рока на који је издато:

 • Ако се рекламни пано не постави у складу са одобрењем,
 • Ако лице коме је дато одобрење не плати утврђени износ закупнине до петог у месецу за претходни месец и
 • Ако лице коме је издато одобрење за постављање рекламних панова исте не одржава у исправном и уредном стању под условима прописаним Планом.
 • Рекламна ознака може да буде светлећа или неосветљена и не може имати за себе изворе осветљења ван габарита рекламне ознаке. Рекламна ознака не може садржати звучне поруке.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Сагласност Одељења за инвестиције , привреду и заштиту животне средине
 • Сагласност ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
 • Пројекат рекламе са техничком контролом
 • Писмена сагласност власника непокретности
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број : 97, 39-052 износ од 550,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број : 97, 39-052 износ од 350,00 динара.

Рекламне ознаке које се постављају на објектима под посебним режимом заштите подносилац захтева је дужан да приложи и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе

Услове (локацију, изглед, висина на којој се поставља – графичко решење) за постављање рекламних ознака из ст. 1. овог члана издаје овлашћена пројектна организација, на које сагласност даје Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, а решење о постављању рекламне ознаке на стубу јавног осветљења доноси Одељење за урбанизам и грађевинарство.

 

      Издавање решења за постављање мањих монтажних објеката киосци, покретне тезге, расхладни уређаји, типски апарати и покретни апарати за забавне игре

      Киосци

Киоск се може поставити на јавној површини у складу са условима утврђеним Одлуком о уређењу града и Планом размештаја киоска на јавним површинама.

План садржи:

 • Акт о урбанистичким условима са графичким приказима који поред осталог одређују површину сваке поједине локације за киоск, место за постављање киоска са условима за прикључење на инфраструктуру (у даљемтексту: локација за киоск),
 • Делатности које се могу обављати у киоску на одређеној локацији и
 • Тип и величину киоска који се може поставити на свакој појединој локацији.

 

План доноси Скупштина града и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“.

Локација за киоск се даје у закуп у поступку јавног надметања. Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп локације за киоск јавним надметањем доноси Градско веће, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе. Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли Градске управе.

Уколико лице које је добило локацију за киоск не закључи уговор у прописаном року, губи право на локацију за киоск и право на повраћај гарантног износа. Уговор о давању локације у закуп може се раскинути и пре истека рока на који је закључен уколико закупац три месеца узастопно не плаћа закупнину, уколико изда локацију у подзакуп и ако престане да важи одобрење за постављање киоска. Уговор о закупу престаје да важи пре истека рока закупа и у случају извођења хитних и неодложних радова на одржавању и реконструкцији објеката комуналне инфраструктуре и саме јавне површине као и извођење радова на Програму развоја града Крушевца.

О наступању ових услова Одељење за урбанизам и грађевинарство је дужно да обавести Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе које ће обавестити закупца да у року од 15 дана од дана пријема обавештења уклони објекат о свом трошку.

На основу коначног решења о давању локације за киоск у закуп и закљученог уговора, Одељење за урбанизам и грађевинарство Градске управе издаје одобрење за постављање киоска са роком важења одређеним решењем о давању локације.

Одобрење се издаје на захтев лица које је добило локацију за киоск у закуп.

По добијању одобрења закупац локације је дужан да у року од 5 дана поднесе захтев Одељењу за урбанизам и грађевинарство Градске управе за обележавање локације.

Лице коме је издато решење за давање локације у закуп за постављање киоска је дужно да постави киоск у складу са условима из решења и да киоск користи у складу са одобреном наменом.

 

      Покретне тезге, расхладни уређаји,  типски апарати и покретни апарати за забавне игре

 

Покретна тезга је монтажна конструкција, типски, отворени, лако покретни објекат за излагање, рекламирање и продају робе чија површина не може бити већа од 2 м2. На тезгама се могу продавати само наочари за сунце, књиге, старе новине, бижутерија, ДВД, ЦД-ови, касете, слике, графике, скулптуре и друге публикације. Идејно решење изгледа тезге предлаже Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац.

Расхладни уређаји су расхладне коморе и апарати. Расхладна комора је типски покретни објекат за конзервирање и продају индустријски пакованих сладоледа и напитака, чија површина не може бити већа од 2 м2.

Апарат је типски лако покретни објекат, за припрему и продају сладоледа и напитака чија површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 м2. Типски апарати су лако покретни објекти за припрему и дистрибуцију кокица, кестења, кукуруза, кикирикија, семенки, апарати за топле напитке и слично, чија површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 м2.

Покретни апарати су апарати за игру и забаву деце, осим видео игара, билијара, томболе и сл. Није дозвољено постављање никаквих ограда, препрека или било којих елемената којим би се ограничило несметано кретање пешака.

Покретни објекти могу имати сунцобран у оквиру места постављања објекта под условом да са објектом и околином чине естетску и функционалну целину, а уклањају се заједно са објектом.

Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп локације за покретне објекте јавним надметањем доноси Градско веће, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе, а поступак јавног надметања спроводи Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп. Оглас се објављује у локалним средствима јавног информисања и на огласној табли Градске управе града Крушевца. Оглас садржи: попис локација за постављање, врсту, намену покретних објеката, период коришћења, почетни износ месечне закупнине за локацију, висину гаратног износа за учешће у јавном надметању, време и место његовог одржавања и означење да учесник надметања који одустане од лицитиране локације губи право на повраћај гаратног износа.

На поступак давања локације за постављање покретних објеката у закуп, доношења решења, закључивање и раскид уговора, давање одобрења и престанак његовог важења, као и у погледу могућности продужетка рока закупа, сходно се примењују одредбе које се односе и на киоске.

Одобрење садржи: локацију постављеног привременог објекта, његову врсту, величину и намену, површину коју заузима, време коришћења локације и рок у ком је закупац дужан да отпочне са обављањем, делатности, а који не може бити дужи од 30 дана и обавезу уклањања објекта по истеку одређеног периода коришћења локације.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Решење градског већа о додељеној локацији
 • Уговор о закупу са Градом Крушевцом
 • Извод из АПР-а о обављању делатности за коју се тражи локација
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број : 97, 39-052 износ од 550,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број : 97, 39-052 износ од 350,00 динара.

 

      Издавање решења о уклањању објекта

Уклањању објекта односно његовог дела, осим у случају извршења инспекцијског решења, може се приступити само на основу дозволе о уклањању објекта.

Решење о уклањању објекта издаје се у року од 8 дана од дана достављања уредне документације. На решење о уклањању објекта може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења. Уклањање објекта, односно његовог дела може да врши привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су уписани у договарајући регистар за грађење објеката, однсоно ивзођење радова. По извршеном уклањању обејкта, мора се извршити уређење земљишта и одвоз грађевинског отпада, у складу са посебним прописима.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Доказ о праву својине на објекту – препис листа непокретности.
 • Пројекат за рушење у три примерка са извештајем о техничкој контроли.
 • Услови, ако се ради о објекту чијем рушењем би био угрожен јавни интерес,
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 550,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 250,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.

 

      Информација о локацији

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима изградње, на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, а на основу планског документа. Информација о локацији није обавезан акт а издаје се на захтев инвеститора, у року од 8 дана од дана подношења захтева.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 2810,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 100,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Захтев за издавање информације о локацији подноси се на шалтеру број 3, канцеларија број 31 Градске управе града Крушевца.

 

      Обједињена процедура

            НАПОМЕНА:

Сва акта у обједињеној процедури достављају се у форми електронског документа, у пдф формату, потписаном квалификованим електронским потписом. Изузетно, техничка документација се доставља и у дwг или дwф формату, без обавезе дигиталног потписивања.

Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке документације, од стране пројектне организације, као и одговорног, односно главног пројектанта, потписом и печатом пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ, поред тога што се потписује квалификованим електронским потписом одговорног лица пројектне организације, односно одговорног, односно главног пројектанта садржи и дигитализовани печат пројектне организације, односно личне лиценце.

Ако је документ сачињен искључиво у папирној форми, у обједињеној процедури се доставља електронски документ у ПДФ формату настао дигитализацијом тог изворног документа, који је потписан квалификованим електронским потписом којим се потврђује истоветност електронског документа са изворним документом од стране:

1) овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу преписа; или

2) органа власти који је дигитализацију обавио у вршењу својих надлежности и овлашћења, односно правног лица или предузетника који је дигитализацију обавио у обављању својих делатности, у складу са законом којим се уређује поступање са електронским документом у правном промету, управним, судским и другим поступцима.

Ако се захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев се прилаже скенирана копија (дигитализовани примерак) пуномоћја, која не мора бити оверена од стране органа који је по закону надлежан за оверу, с тим што надлежни орган може накнадно тражити да му се достави оверено пуномоћје, ако посумња у његову истинитост.

 

      Локацијски услови

Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру. Одељење за урбанизам у оквиру поступка обједињене процедуре издаје Локацијске услове у року од 28 дана.

Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској форми, односно попуњавањем захтева за издавање локацијских услова кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Идејно решење урађено у складу са Правилником којим се уређује садржина техничке документације, у форми електронског документа.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=1880,00 динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара, Г=3750,00 динара
 •  Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 250,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре) приликом подношења захтева.

 

            ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:

 • Копија плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву
 • Извод из катастра водова, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта
 • Подаци о површини парцеле, односно парцела, који се прибављају увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, осим за линијске објекте и антенске стубове
 • У зависности од класе и намене објекта од ималаца јавних овлашћења прибављају се услови за пројектовање и прикључење који се мењају.

 

      Измена локацијских услова

Уколико после издавања локацијских услова дође до измене једног или више услова за пројектовање односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, врши се измена издатих локацијских услова. Измена локацијских услова се врши на захтев инвеститора, а поступак спроводи Одељење за урбанизам у оквиру поступка обједињене процедуре. Измењени локацијски услови се издају у року од 28 дана.

Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем захтева за издавање измењених локацијских услова кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Идејно решење измењено у делу који се односи на издавање нових услова за пројектовање и грађење односно услова за прикључење на инфраструктурну мрежу урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршењаконтроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС“ бр. 23/15, 77/15,58/206 и 96/2016), односно уколико се измена локацијских услова тражи због измене решења о грађевинској дозволи, уместо идејног решења ће се користити сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу који се мења односно нови пројекат за грађевинску дозволу, у форми електронског документа.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=1880,00 динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара, Г=3750,00 динара
 •  Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 250,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.

 

            ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:

 • Копија плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву
 • Извод из катастра водова, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта
 • Подаци о површини парцеле, односно парцела, који се прибављају увидом у званичну електронску базу
 • података катастра непокретности, осим за линијске објекте и антенске стубове
 • У зависности од класе и намене објекта од ималаца јавних овлашћења прибављају се услови за пројектовање и прикључење који се мењају.

 

      Грађевинска дозвола

Издавањем грађевинске дозволе инвеститор стиче право на изградњу односно доградњу објекта. Одељење за урбанизам издаје грађевинску дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем захтева за издавање грађевинске дозволе кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације.
 • Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=470,00 динара, Б=3750,00 динара, В=5630,00 динара, Г=5630,00 динара
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 250,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
 • Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом.
 • Уговор између инвеститора и финансијера, само ако постоји.
 • Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима, (само ако је то услов за издавање грађ. дозволе предвиђен локацијским условима).
 • Енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката, за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе.
 • Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица.
 • Доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова.
 • Услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.
 • Доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.
 • Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са законом, у случају градње комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200m² и који садржи више од две стамбене јединице.

 

            ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:

 • Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради.

 

      Измена решења о грађевинској дозволи

Ако у току изградње, односно извођења радова, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу, главни пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, или дође до промене инвеститора у току градње, инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе.

Одељење за урбанизам у року од 8 дана од дана подношења захтева уколико се захтев подноси због измене инвеститора, а ако се захтев подноси због измене у односу на издату грађевинску дозволу, главни пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, у року од 5 радних дана од дана подношења уредне документације издаје решење о измени грађевинскедозволе.

Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем захтева за измену решења о грађевинској дозволи кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Нови пројект за грађевинску дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, ако се измена тражи због измене пројекта за грађевинску дозволу.
 • Доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се измена тражи због промене инвеститора.
 • Уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи због уноса финансијера у то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање из решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због брисања финансијера из тог решења.
 • Изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=470,00 динара, Б=3750,00 динара, В=5630,00 динара, Г=5630,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.

 

            ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА СЕ, ПО ПОТРЕБИ:

 • Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради.

      Привремена грађевинска дозвола

Привремену грађевинску дозволу издаје Одељење за урбанизам у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. На основу привремене грађевинске дозволе инвеститор стиче право на изградњу објеката: асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључци, прикључци на комуналну мрежу за потребе грађења или експлоатације објеката, као и за извођење истражних радова на локацији, у циљу утврђивања услова за израду пројекта за извођење и за измештање постојећих инсталација.

Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем захтева за издавање привремене грађевинске дозволе кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Идејни пројекат урађен у складу са Правилником којим се уређује садржина техничке документације, у форми електронског документа.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=940,00 динара, Б=4690,00 динара, В=5630,00 динара, Г=5630,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 250,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
 • Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља.
 • Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен.
 • Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским условима.
 • Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица.
 • Доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор.
 • Услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.
 • За извођење радова за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200м² и који садржи више од две стамбене јединице.
 • У случају извођења радова за које је потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране ималаца јавних овлашћења, пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном органу.

 

            ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА СЕ:

 • Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради односно за објекат/објекте на којем/којима се гради.

 

 

      Посебне врсте објеката и посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа у складу са чланом 144

1) радови на текућем одржавању објекта или дела објекта (стана или другог посебног дела);

2) постављање жичане или дрвене ограде;

3) грађење објеката противградне одбране;

4) грађење једноставних помоћних објеката који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводе на начин да не ометају редовно коришћење суседних објеката (вртна сенила до 20 m² основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине до 25 m² и дубине до 1,2 m, надстрешнице основе до 20 m², дечја игралишта, дворишни камини површине до 2 m² и висине до 3 m, колски прилази објектима ширине 2,5–3 m, соларни колектори који се не прикључују на електродистрибутивну мрежу);

5) грађење једноставних економских објеката који се граде на пољопривредном газдинству (објекти из члана 2. став 1. тачка 24) Закона о планирању и изградњи) до 50 m² у основи, сточне јаме до 20 m² у основи, системи за наводњавање из члана 2. став 1. тачка 26б) Закона о планирању и изградњи, са припадајућим бунарима, бунарским кућицама и пумпама, стакленици, пластеници уколико користе исте прикључке на инфраструктуру као главни објекат;

6) гробнице и споменици на гробљу;

7) пешачке стазе;

8) плоче за обавештавање површине до 6 m² и друга опрема;

9) носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима;

10) средства електронских комуникација која се постављају или инсталирају на кабловима и мрежама електронских комуникација и каблови електронских комуникација који се постављају или инсталирају у постојећу линијску инфраструктуру електронских комуникација – кабловску канализацију;

11) контејнери за смештај електронско комуникационе и електроенергетске опреме и уређаја, микро ровови за оптичке и друге каблове, типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај опреме електронске комуникације и сл.;

12) радови на редовном, као и радови на ванредном одржавању железничке инфраструктуре, у складу са одредбама закона којим се уређује железничка инфраструктура;

13) радови на постављању и прикључењу на дистрибутивну мрежу типских ормана мерног места (ОММ) и типских кабловских прикључних кутија (КПК) до 1 kV који се постављају на граници парцеле на којој се налази објекат који се прикључује или који се постављају уз/на постојећим електроенергетским објектима (ТС, подземни и надземни водови), а који могу бити слободностојећи, надградни и уградни;

14) радови на одржавању, поправке и замена опреме на објектима ветроелектрана који се изводе без грађевинских радова (замена елиса, замена гондола, замена одређених уређаја и њихових делова);

15) стубићи катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите;

16) ознаке километраже, ознаке скретања и заштитне луле на укрштањима са путевима и пругама на линијским инфраструктурним објектима типа гасовода, нафтовода и продуктовода;

17) скијашке траке.

      Издавање решења у складу са чланом 145. Закона Издавањем решења о одобрењу извођења радова инвеститор стиче право на извођење следећих радова:

По захтеву инвеститора за изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених радова, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова.

Oбјекти, односно радови из става 1. овог члана су:

1) помоћни објекти из члана 2. став 1. тачка 24) Закона о планирању и изградњи, осим објеката из члана 2. тачка 4) овог правилника;

2) економски објекти из члана 2. став 1. тачка 24а) Закона о планирању и изградњи, који се граде на пољопривредном газдинству, осим објеката из члана 2. тачка 4) овог правилника;

3) извођење радова на инвестиционом одржавању објекта или дела објекта (заједничког дела, стана или другог посебног дела);

4) уклањању препрека за особе са инвалидитетом;

5) изградња и реконструкција секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре и других јавних површина (паркови, тргови, колско-пешачке стазе у отвореним блоковима и сл.) у оквиру постојеће регулације улица у складу са фактичким стањем на терену;

6) уређење и реконструкција саобраћајница и других јавних слободних површина у оквиру њихове постојеће регулације, у складу са фактичким стањем на терену;

7) увођење нових видова саобраћаја (тролејбуска, трамвајска мрежа, бициклистичке стазе и сл.) у регулацији постојећих саобраћајница у складу са фактичким стањем на терену, као и изградња или реконструкција инфраструктуре неопходне за функционисање система (подземни и надземни водови, јавна расвета, сигнализација и сл.);

8) реконструкција линијских инфраструктурних објеката, у складу са чланом 2. став 1. тачка 32а) Закона о планирању и изградњи;

9) плоче за обавештавање површине до 6 m² и друга опрема;

10) изградња мањих црпних станица, исправљачких станица и сл. које нису предвиђене планским документом, а у функцији су изградње и реконструкције објеката наведених у тач. 5), 6), 7), 8) и 9) овог става;

11) реконструкција;

12) адаптација;

13) санација;

14) извођење радова на постојећем објекту, као и поправка или замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог или мањег капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, не утиче на заштиту од пожара и заштиту животне средине, али којима може да се мења спољни изглед уз потребне сагласности, у циљу повећања енергетске ефикасности зграде;

15) промена намене објекта или дела објекта (заједничког дела, стана или другог посебног дела) без извођења радова;

16) промена намене уз извођење радова;

17) извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора;

18) уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) на постојећи објекат;

19) радови на реконструкцији, као и радови на обнови железничке инфраструктуре, у складу са одредбама закона којим се уређује железничка инфраструктура;

20) постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже;

21) појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови;

22) извођење грађевинских и других радова на електроенергетским објектима за трансформацију и пренос електричне енергије (трансформаторске станице, разводна постројења и високонапонски водови напонског нивоа 110 kV и више) што обухвата:

– инвестиционо одржавање,

– изградњу појединачног стуба високонапонских водова,

– санације, адаптације и реконструкције високонапонских водова,

– замену заштитног ужета са OPGW ужетом на високонапонским водовима,

– реконструкцију постојећих трансформаторских станица и разводних постројења у оквиру комплекса – извођење грађевинских и других радова на повећању броја, вршењу прерасподеле и размештању функционалних јединица (електричних поља, енергетских трансформатора и релејних кућица) и замену уређаја и опреме са повећањем капацитета,

– адаптацију постојећих трансформаторских станица и разводних постројења у оквиру комплекса – извођење грађевинских и других радова на постојећим објектима којима се врши уградња и замена високонапонске опреме и инсталација истог капацитета без промене укупног броја функционалних јединица и

– изградњу еколошких уљних јама на трансформаторским станицама;

23) део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kV, 20 kV и 35 kV вод, типске трансформаторске станице 10/04 kV, 20/04 kV и 35 kV напонски ниво и део електродистрибутивне мреже (до 1 kV) од трансформаторске станице 10/04 kV, 20/04 kV и 35/04 kV до места прикључка на објекту купца;

24) део средњенапонске дистрибутивне мреже који обухвата 10 kV и 20 kV вод и 10 kV и 20 kV разводна постројења;

25) мање црпне станице;

26) ски-вучницe;

27) скијашке стазе;

28) прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу;

29) компресорске јединице за гас;

30) уређаји за испоруку гаса;

31) електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге до 50 kW;

32) типски топловодни прикључци;

33) грађење зиданих ограда;

34) постављање електро-пуњача за електричне аутомобиле, соларних панела и монтажно-демонтажних пасарела на путевима и улицама, у оквиру постојеће регулације;

35) постављање опреме и уређаја на хидро-метео станице на одговарајућим носачима, постављање стубића на које се полажу цеви кроз које се провлаче сензори хидро-метео станица, као и постављање жичане сигурносне ограде око хидро-метео станице.

Решење издаје Одељење за урбанизам у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.

Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем захтева за издавање решења из чл. 145. Закона кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим елктронским потписом.

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Идејни пројекат урађен у складу са Правилником којим се уређује садржина техничке документације, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, у форми електронског документа.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=470,00 динара, Б=3750,00 динара, В=5630,00 динара, Г=5630,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро – рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 250,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број : 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
 • Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља.
 • Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен.
 • Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским условима.
 • Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица.
 • Доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор.
 • Услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.
 • За извођење радова за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200м² и који садржи више од две стамбене јединице.
 • У случају извођења радова за које је потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране ималаца јавних овлашћења, пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном органу.

 

            ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА СЕ:

 • Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради односно за објекат/објекте на којем/којима се гради.

 

Пријава радова

Инвеститор подноси пријаву радова Одељењу за урбанизам најкасније 8 дана пре почетка извођења радова. Подношењем пријаве радова инвеститор обавештава надлежни орган и грађевинску инспекцију о почетку извођења радова.

Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем пријаве радова кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а пријава мора бити потписана квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=940,00 динара, Б=4690,00 динара, В=5630,00 динара, Г=5630,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
 • Доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са законом, и доказ о уплати прве рате ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате.
 • Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије.
 • Акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.

 

Изјава о завршетку израде темеља

Извођач радова подноси Одељењу за урбанизам изјаву о завршетку израде темеља, одмах по завршетку њихове изградње. Извођач радова подношењем изјаве обавештава надлежан орган и грађевинску инспекцију о завршетку израде темеља.

Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=1410,00 динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара, Г=3750,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 520,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
 • Геодетски снимак изграђених темеља израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова.

 

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу

Извођач радова подноси Одељењу за урбанизам изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње и на тај начин обавештава надлежни орган и грађевинску инспекцију о завршетку објекта у конструктивном смислу.

Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу оверену од стране одговорног извођача радова у складу са Законом
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=1410,00 динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара, Г=3750,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 250,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.

 

Прикључење објекта на инфраструктуру

Након изградње објекта инвеститор подноси Одељењу за урбанизам захтев за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру, а одељење за урбанизам овај захтев прослеђује на даљу надлежност имаоцу јавних овлашћења, који је дужан да изврши прикључење објекта у року од 15 дана од дана пријема захтева за прикључење.

Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Сепарат из пројекта изведеног објекта односно из пројекта за извођење ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, са техничким описом и графичким прилозима којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака.
 • Доказ о уплати накнаде за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру, ако је та накнада плаћена у износу наведеном у локацијским условима, осим ако инвеститор жели да ту накнаду плати тек након пријема коначног обрачуна, у складу са сепаратом из пројекта изведеног објекта, што се наводи у захтев.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 550,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.

 

Сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара

Инвеститор је у обавези да прибави сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара пре издавања употребне дозволе, када је законом којим се уређује заштита од пожара утврђена та обавеза. Инвеститор захтев подноси Одељењу за урбанизам, а Одељење за урбанизам без одлагања упућује захтев органу надлежном за послове заштите од пожара заједно са главним пројектом заштите од пожара и пројектом за извођење. Орган надлежан о за послове заштите од пожара дужан је да о захтеву одлучи у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Главни пројекат заштите од пожара израђен у складу са законом којим се уређује заштита од пожара.
 • Пројекат за извођење израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 550,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева

 

            ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

 

Употребна дозвола се издаје када се утврди да је објекат или део објекта подобан за употребу, а објекат је подобан за употребу ако је урађен у складу са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио и ако су испуњени други прописани услови. Одељење за урбанизам доноси решење о употреби објекта или дела објекта у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.

Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а  изјава мора бити потписана квалификованим електронским потписом.

 

            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење или пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације.
 • Извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавањеупотребне дозволе.
 • Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима.
 • Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта.
 • Елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
 • Решење о утврђивању кућног броја.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=1880,00 динара, Б=93900,00 динара, В=18780,00 динара, Г=18780,00 динара
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
 • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 290,00 динара – за стамбени објекат, 920,00 динара – за пословни објекат и 1210,00 динара – за стамбено-пословни објекат.
 • Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.

Уколико се захтев подноси за објекте „А“ категорије према Првилнику о класификацији објеката (Службени гласник РС бр. 22/15) уместо пројекта за извођење односно пројекта изведеног објекта прилаже се геодетски снимак изведеног објекта на парцели на овереној катастарско-топографској подлози, а уместо извештаја о техничком прегледу се прилаже потврда издата од стране лица које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката, о томе да је изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола и да је објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом.

 

НАПОМЕНА:

Подношењем захтева врши се упис права својине на изграђеном објекту.

 

Одељење за урбанизам у року од 5 дана од дана правноснажности употребне дозволе по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:

 

 • употребну дозволу;
 • елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
 • елаборат геодетских радова за подземне инсталацијe
Scroll Skip to content