Kruševac centar

Дечија заштита

Одељење за друштвене делатности

Служба дечије заштите

Шеф службе: Зоран Вешковац

Адреса: Трг младих бб

Тел/факс: 037/410-910; 410-911,

Е-пошта: zoran.veskovac@krusevac.rs

Навођење прописа:

КОРИСНИЦИ: родитељи и деца, породиље, старатељи деце, хранитељи.

ВРСТА ПОСТУПКА:

накнада зараде породиљама
родитељски додатак
дечији додатак
накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју и децу без родитељског старања.
права на регресирање свих трошкова боравка у Предшколској установи:
деца ратних војних инвалида I-VI групе
деца корисника права на материјално обезбеђење породице
деца на интервентном смештају
деца из породица са троје и више деце

Према Закону о финансијској подршци породици са децом, грађани – родитељи и њихова деца остварују следећа права пред градским органом управе надлежним за послове дечије заштите. Захтеви и поднесци у остваривању права из области дечије заштите ослобођени су плаћања административне таксе.

Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (накнада зараде)

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују мајке запослене код послодавца, односно мајке које обављају самосталну делатност а захтев се подноси градској управи – Служби за борачко инвалидску и дечију заштиту, према седишту послодавца.

Потребно је доставити следеће доказе:

 • Захтев
 • извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одуства и ради посебне неге детета – дознака;
 • изводe из матичне књиге рођених за сву децу;
 • фотокопију оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;
 • решење послодавца о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са рада ради неге детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;
 • уговор о раду и све анексе уговора;
 • потврду послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права, односно копију образаца М-2 и М-3А;
 • потврду послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту
 • утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4.Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства,
 • за сваки месец појединачно;
 • обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње
 • одсуство, за сваки месец појединачно;
 • извештаје (изводе банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец појединачно);
 • решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврде о коначној основици – само за лице које самостално обавља делатност;
 • решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице;
 • фотокопију здравствене документације детета ( уз захтев за посебну негу детета).

Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од родитеља детета млађег од 5 година коме је због тешког степена психофизичке ометености неопходна посебна нега.

Родитељски додатак

КОРИСНИЦИ:
Право на родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је :

држављанин Републике Србије;
има пребивалиште у Републици Србији;
-остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање
непосредно брине о детету за које је поднела захтев и није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења захтева живе у иностранству. Захтев за остваривање права на родитељски додатак са комплетном документацијом подноси се најкасније до навршена шест месеци живота детета.

ПОТРEБНА ДОКУМЕНТА:

извода из матичне књиге рођених за сву децу, издатог у складу са Законом и матичним књигама;
уверење о држављанству Републике Србије мајке које не може бити старије од 6 месеци;
фотокопија личне карте мајке;
фотокопија оверене здравствене књижице мајке;
пријава пребивалишта за децу;
уверења надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, те да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
Исплата родитељског додатка за прво дете се врши једнократно, а за друго, треће и четврто дете у 24 једнаке месечне рате.

МЕСТО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА:
Захтев се подноси у градској управи Крушевац, служби за дечију и борачко инвалидску заштиту.(Зграда ЗОП-СДК)

Дечји додатак

Дечји додатак остварује један од родитеља, односно старатеља, хранитеља, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво четворо деце под условом да о њима брине од дана поднетог захтева. Деца за коју се остварује право не могу бити старија од 19 година и морају се редовно школовати у школама које су у систему школа Републике Србије. Подносилац захтева и чланови породице не могу поседовати непокретности осим одговарајућег стамбеног простора у коме живе , који не може бити већи од собе по члану домаћинства увећане за још једну собу. Подносилац захтева и чланови домаћинства могу поседовати пољопривредно земљиште чији месечни катастарски приход не прелази 2,35 динара по члану домаћинства,односно 5,49 динара ако породица не остварује друге приходе. Од утицаја на остваривање права на дечији додатак су приходи остварени у три месеца која претходе месецу подношења захтева.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

извода из матичне књиге рођених за сву децу;
уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева;
фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу потврде о пријави пребивалишта;
фотокопија оверене здравствене књижице подносиоца захтева;
потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства;
потврда о катастарским приходима у претходној години за све чланове породичног домаћинства (из места рођења и места пребивалишта);
пореско уверење о имовинском стању домаћинства за све чланове породичног домаћинства (из места рођења и места пребивалишта);
доказ о незапослености (уверење националне службе за запошљавање и фотокопија радне књижице)
школске потврде за децу основношколског и средњешколског узраста, односно потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
доказ о чињеницама у вези непокретности као и стамбеног простора (извод из земљишних књига – власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана и др. );
Ако је потребно, ради доказивања посебног статуса, прилажу се и:

акт о разврставању за дете ометено у развоју;
акт о продужењу родитељског права;
докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, пресуда о разводу брака, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)
докази о старатељству, хранитељству (акт надлежног органа старатељства).

Право на дечији додатак признаје се у трајању од годину дана. Захтев за обнављање права подноси се најраније 30 дана пре истека важности решења. Уз попуњен образац захтева потребно је приложити доказе о приходима домаћинства исплаћеним у последња три месеца пре подношења захтева, а од других доказа само за промене које су од утицаја на остваривање права.

МЕСТО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА:
Захтев се подноси у градској управи Крушевац, служби за дечију и борачко инвалидску заштиту.(Зграда ЗОП-СДК),

ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА СА ДЕЦОМ ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ

КОРИСНИК: Ово право остварује мајка избеглица, незапослена, и са местом пребивалишта на територији града Крушевца, а оно се исплаћује од дана подношења захтева па док дете не напуни годину дана у месечним износима.

За ове потребе уз захтев неопходна је следећа документација:

извод из књиге рођених за бебу,
уверење о месту пребивалишта,
уверење о незапослености.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА:Служба за борачко инвалидску и дечију заштиту (Зграда ЗОП-СДК)

ПРАВА ПО ПРОПИСИМА ГРАДА КРУШЕВЦА

Новчана помоћ незапосленим породиљама

Право остварује незапослена породиља, држављанка Републике Србије, са пребивалиштемна територији града Крушевцаза прво, друго, треће и четврто дете.

Пребивалиште мора бити пријављено најкасније 12 месеци пре дана порођаја.

Право на новчану помоћ остварује незапослена породиља за свако дете рођено у току једног порођаја, почев од 01.01.2012. године у дванаест месечних рата.

Право на новчану помоћ незапослена породиља остварује на основу поднетогзахтева.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз захтев се прилаже:

уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених за дете;
фотокопија личне карте незапослене породиље – мајке.
уверење надлежног органа старатељства(Центар за социјални рад) да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев,

Ова документација је иста као и за Родитељски додатак и не подноси се посебно већ се само додаје доказ о незапослености:

извод из матичне евиденције Републичког фонда пензијског и нвалидскогосигурања;

ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ СВИХ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“

имају:

1. ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
под условом да је за њих остварено право на дечији додатак.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА које родитељи, старатељи, хранитељи подносе:

Захтев
Решење Центра за социјални рад о старатељству – хранитељству.
Број решења о оствареном праву на дечији додатак
Потврду предшколске установе о упису детета.

2. ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

уписана у редовне васпитне групе, под условом да су остварила право на дечији додатак.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Захтев
Решење о категоризацији,
Број решења о праву на дечији додатак,
Потврду предшколске установе о упису детета.

3. ДЕЦА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА,
I – VI категорије (из оружаних акција после 17.августа 1990.године)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Захтев
Фотокопију решења о признатом својству ратног војног инвалида,
Потврду о упису детета у предшколску установу,
Извод из МК рођених за дете.

4. ДЕЦА КОРИСНИКА ПРАВА НА МЕТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОРОДИЦЕ (МОП)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:l

Захтев
Копија решења о праву на МОП
Број решења дечијег додатка (ако је признато право)
Потврду о упису детета у предшколску установу

5. ДЕЦА НА ИНТЕРВЕНТНОМ СМЕШТАЈУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Захтев
Решење Центра за социјални рад,
Потврда о упису детета у предшколску установу,
Број решења дечијег додатка
* Aко није остварено право на дечији додатак подноси се и :
Фотокопија личне карте подносиоца захтева (један родитељ),и
Извод из МК рођених за дете

6. ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Број решења дечијег додатка,
Потврдa о упису детета у предшколску установу.
* Aко није остварено право на дечији додатак подноси се и:
Извод из МК рођених за сву децу,
Фотокопија личне карте подносиоца захтева,

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:
Служба за борачко инвалидску и дечију заштиту Градске управе града Крушевца.(Зграда ЗОП-бивши СДК)

Scroll Skip to content