Kruševac Porta

Важећи планови детаљне регулације

 1. ПДР комплекса мале привреде “Зона Е” у Крушевцу – 2004.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ТЕКСТ/
 2. ПДР стамбено-пословног комплекса “Центар 2” у Крушевцу – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 3. ПДР пословног блока уз Улицу Кнеза Милоша у оквиру насеља “Прњавор 2” – 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 4. ПДР Улице Стевана Сремца (Саве Ераковића) у Крушевцу – 2007. год. /ПЛАН НАМЕНЕ1/ /ПЛАН НАМЕНЕ2/ /ТЕКСТ/
 5. ПДР стамбеног насеља Равњак 2А у Крушевцу – 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 6. ПДР улице Цара Лазара са контактним зонама у Крушевцу – 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 7. ПГР (са елементима детаљног плана) индустрије “Плима М” – локација у Кошевима – 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 8. ПДР дела саобраћајнице између насеља Паруновац – Дедина – 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 9. ПДР стамбеног-комплекса Равњак 2 у Крушевцу – 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 10. ПДР “Лазарев Град” у Крушевцу – 2008.год /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 11. Измене ПДР “Лазарев Град” у Крушевцу – 2008.год
 12. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 1 у Крушевцу – 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 13. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2А у Крушевцу – 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 14. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3А у Крушевцу – 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 15. ПДР стамбеног насеља Мудраковац у Крушевцу – 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 16. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2Б у Крушевцу – 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 17. ПДР стамбеног насеља “Лазарица 4” стамбени блок Б3 у Крушевцу – 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 18. ПДР Блок Ц4 на К.П.БР.5951/1 и 5951/2 КО Крушевац у оквиру детаљног плана “Багдала 3” у Крушевцу – 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 19. ПДР стамбеног насеља Лазарица 5 у Крушевцу – 2009.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 20. ПДР дела блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу “Расадник 1” у Крушевцу) – 2011.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 21. ПДР стамбеног насеља Равњак 1А у Крушевцу – 2010.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 22. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3Б у Крушевцу – 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 23. ПДР стамбеног насеља “Прњавор 2” у Крушевцу – 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 24. ПДР “Ул. Александра Волте” у Крушевцу – 2013.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 25. ПДР проширења новог гробља у Крушевцу – 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 26. ПДР комплекса предузећа Д.П. “Рубин” у Крушевцу – 2003.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 27. ПДР “Стари аеродром” (Фаза 1) у Крушевцу – 2015.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 28. Измене ПДР-а Колонија – 2018. год.
 29. ПДР саобраћајнице Јасички пут – ЈКП “Крушевац” расадник – 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 30. ПДР колектор отпадних вода од читлука до споја на колектор “Ц“ и колектора отпадних вода “Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор “А” у Крушевцу – 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 31. ПДР индустријска зона Кошеви – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 32. ПДР “Народни универзитет” – 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 33. ПДР парка “Багдала” – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 34. ПДР Гарског потока и Гарског колектора – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 35. ПДР новог гробља у Мајдеву – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 36. ПДР “Колектор отпадних вода Б” (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске)- 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 37. ПДР “Стари аеродром” (Фаза 3) у Крушевцу – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 38. ПДР “Трг Костурница” у Крушевцу – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 39. ПДР “Трг Костурница” у Крушевцу – ИЗМЕНА – 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 40. ПДР спортско’рекреативни центар “Расина” у Крушевцу – 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 41. ПДР “Железничка 4” у Крушевцу – 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 42. ПДР регулација реке Расине (од моста у Мудраковцу до профила 1200м узводно) – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 43. ПДР “Источна обилазница” у Крушевцу (од паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 44. ПДР линијски – од ТС-3 до Старог аеродрома – у Крушевцу – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 45. ПДР линијски – од КС-1 до КС-3 – у Крушевцу – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 46. ПДР “Бивоље 3” – у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 47. ПДР линијских инфраструктурних објеката (разводни гасовод, мрс и дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ“ЈУГОИСТОК“ до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске реке /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 48. ПДР Разводни ГАСОВОД слив Рибарске Реке – ИЗМЕНА /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 49. ПДР „ТРГ ФОНТАНА“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 50. Измена ПДР „Трг Костурница – СЕВЕР“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 51. ПДР Центар 3 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 52. ПДР Центар 4 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 53. ПДР индустријске зоне „Ф“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 54. Измене ПДР стамбеног насеља „РАВЊАК 1Б“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 55. ПДР План детаљне регулације зона “А” и “Д” у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 56. ПДР План детаљне регулације „Липовац 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 57. ПДР План детаљне регулације „Железничка 3“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 58. ПДР Измене плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 59. ПДР План детаљне регулације „Центар 6“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 60. ПДР План детаљне регулације „Центар 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 61. ПДР План детаљне регулације „Цара Лазара – Балшићева“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 62. ПДР „Колонија-Југ“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 63. ПДР ,,Расадник Север” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 64. ПДР ,,Страмбено-пословни блок Колонија” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 65. ПДР ,,Железничка 1 измена Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 66. ПДР ”Мудраковац 5” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 67. ПДР ”Мудраковац 4” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 68. ПДР “Центар 1” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 69. ПДР “Мудраковац 3” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 70. ПДР “Стари аеродром фаза 2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 71. ПДР “Бивоље 1” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 72. ПДР Шумице 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 73. ПДР Багдала 5 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 74. ПДР зона Х /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 75. ПДР Бивоље 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 76. ПДР бИВОЉЕ 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 77. Измена ПДР Трг Фонтана /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 78. ПДР Центар 2 Коцка /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 79. Измена ПДР Центар 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 80. Измене ПДР Центар 2 подцелине Б5 и Г3 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 81. ПДР Гробље у Треботину /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 82. ПДР гробље у Мудраковцу фаза 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 83. ПДР Железничка 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 84. ПДР Лазарев град измена блока А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 85. ПДР Пионирски парк /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 86. ПДР Хајдук Вељкова север /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 87. ПДР Железничка 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 88. ПДР Шатор /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 89. Измене и допуне ПДР Стари аеродром фаза 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 90. ПДР депонија “Срње“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 91. ПДР “Индустријска зона К2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 92. ПДР „Стари аеродром фаза 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 93. ПДР Просторна зона 8 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 94. ПДР “Липовац 2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 95. ПДР “Шумице 2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 96. ПДР Измене и допуне “Центар 5” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 97. ПДР “Марко Орловић” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 98. ПДР Гробље “Макрешане” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 99. ПДР “Саобраћајница С2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 100. ПДР “Липовац 3” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 101. ПДР “Добра вода” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 102. Измена ПДР “Железничка 1” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 103. ПДР „Стари аеродром фаза 3“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 104. Измене и допуне ПДР “Цара Лазара-Балшићева” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 105. ПДР реке Расине и ушћа впритока – Деоница 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 106. ПДР Индустријска Зона 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
Scroll Skip to content