Крушевац Слободиште

Прве последице невремена од 05.07.2022.

Прве последице невремена од 05.07.2022.

6. јула 2022.

Одељење за послове одбране и ванредне ситуације се одмах по престанку олујне временске непогоде са великом количином падавина, по добијању првих информација о насталој штети и угроженој инфраструктури, са запосленима ЈКП „Крушевац“ Крушевац упутило у најугроженије делове града.

ЈКП „Крушевац“ је на лице места са својом механизацијом: два камиона и два скипа у року од 1 часа пристигло у насељено место Паруновац и уз асистенцију запослених Одељења за послове одбране и ванредне ситуације започело на отклањању последица штете настале услед бујичних вода придошлих са подеса Росуље. Настала штета се огледа у угроженој инфраструктури и поплављеним објектима приватних лица у Ул. Петра Јокића. Дошло је до оштећења банкине и поткопан је коловозни застор Ул. Петра Јокића, утврђене су наплавине дуж целе Ул. Димитрија Туцовића, где су запуњени путни јаркови у дужини од 300 метара. ЈКП „Крушевац“ је са две машине – скипа вршио ископ и продубљивање безименог потока у Ул. Петра Јокића и из канала дуж Ул. Димитрија Туцовића и уз нгажовање два камиона вршен је отклон насталог наноса. ЈКП „Водовод“ вршио је са својим специјализованим возилом вршило чишљење два пропуста испод Ул. Д. Туцовића, док је ватрогасна бригада вршила црпљење воде у Ул. Петра Јокића бр. 6.

Ефикасним поступањем, све у року од пар часова по завршетку олујне непогоде, уз ангажовање ЈКП „Крушевац“, ЈКП „Водовод Крушевац“, ватрогасне бригаде, присуство Одељења за послове одбране и ванредне ситуације, заменика градоначелника, заменика начелника Градске управе, директора ЈКП „Крушевац“, директора ЈКП „Водовод“, директора ЈП Дирекције за урбанизам и пројектовање, начелнице Одељења за инспекцијске послове и главног комуналног инспектора, саниране су грубе последице настале штете и обезбеђена је критична инфраструкура за нормално функционисање свих житеља насељеног места Паруновац.

Поступајући по пријави настале штете у насељеном месту Добромир, запослени Одељења за послове обране и ванредне ситуације су непосредним увидом утврдили немогућност коришћења инфраструктуре – дела некатегорисаног пута у дужини од 80 м обзиром да су бујичне воде спрале тампонски слој земљаног коловоза, чиме су житељи, махом најугроженије категорије становништва: стара и угрожена лица и деца из седам домаћинстава.  ЈКП „Крушевац“ је од поноћи до 2 часа допремило крупан песак – шљунак и извршено је насипање и ваљање коловоза, чиме је наведени део некатегорисаног пута привремено оспособљен за употребу и омогућен је несметани приступ домаћинствима.

Изласком на лице места у насељеном месту Капиџија, потес Прештип, утврђена је штета веће вредности у више домаћинстава, настале услед изливања канализационе мреже и велике количине атмосферских вода доспеле из правца насељеног места Текије. Успостављен је непосредни контакт са ЈКП „Водовод Крушевац“, које предузеће је послало своју екипу у циљу прочишћавања канализационе мреже и њеног оспособљавања. Даље мере и поступања могућа су након утврђивања потребних мера.


Scroll Skip to content