Крушевац Слободиште

Одржана прва седница Савета за младе

Одржана прва седница Савета за младе

7. априла 2021.

Данас је у Градској управи одржана прва седница новоформираног Савета за младе града Крушевца.

Овај Савет основан је у циљу што свеобухватнијег остваривања омладинске политике у Граду. Пре свега, оне која се односи на запошљавање, образовање, спорт, слободне активности…Такође, један од задатака је и промоција Канцеларије за младе, ЛАП-а и подстицање иницијативе за писање пројеката.

 

Савет има председника и 12 чланова које именује Скупштина града на период од 4 године.

Међу њима су представници органа Града, ученика и студената, образовних установа, Филијале за запошљавање и удружења која се баве питањима младих. Већину чланова чине представници популације млађе од 30 година.

 

За председника Савета именован је заменик градоначелника Александар Јовановић, а његов заменик је помоћник градоначелника за омладину и спорт Владимир Петровић.

Иначе, ово је први пут да се овакво тело које се бави питањима младих оснива у Крушевцу и како је изјавио заменик градоначелника и председник Савета Александар Јовановић, ужива велику подршку Града.

 

На данашњој седници Савета, усвојен је Пословник о раду којим се ближе уређују организација и начин рада и одлучивања.

  • Савет иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
  • учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
  • даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града;
  • даје мишљење на нацрте аката које доноси Скупштина града у областима од значаја за младе;
  • разматра и усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике;
  • иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Града;
  • подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
  • подстиче остваривање међуопштинске, међурегионалне и међународне сарадње која се односи на омладину;
  • даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе.

Scroll Skip to content