Kruševac Porta

Одржана друга редова седница Градског штаба за ванредне ситуације

Одржана друга редова седница Градског штаба за ванредне ситуације

30. маја 2022.

На II редовној седници Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца, одржаној дана 30.05.2022.године, усвојени су следећи закључци:

  1. Усваја се предлог Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији града Крушевца и упућује градском већу града Крушевца на    усвајање;
  2.   I Усваја се извештај о стању система за водоснабдевање и спремности града Крушевца у случају поремећаја водоснабдевања – несташице воде за пиће.

II  Налаже се ЈКП „Водовод“ Крушевац да достави и јавно објави распоред покретних и стационарних цистерни за снабдевање грађана Крушевца пијаћом водом за време планског искључења регионалног система водоснабдевања од дана 04.06.2022.године до проглашења здравствене исправности воде од стране ЗЗЈЗ Крушевац, у складу са Одлуком директора ЈКП „Водовод Крушевац“ бр. 1781 од 19.05.2022. год. и Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ бр. 25/4 од 27.04.2022. год. о давању сагласности на План снабдевања водом за случај поремећаја у производњи и дистрибуцији воде услед више силе, на које одлуке је Градско веће града Крушевца решењима: III бр. 023-22/2022 и III бр. 023-24/2022 од 26.05.2022. год. дало сагласност.

  1. I Усваја се извештај о стању система на хидроакумулацији „Ћелије“  и  других хидро техничких објеката, за случај појаве прилива велике количине воде, настанка поплавног таласа и процедура за узбуњивање становништва низводно од бране;

II  Налаже се ЈКП „Водовод Крушевац“ да у складу са позитивним републичким законским и подзаконским прописима изврши усклађивање своје организационе структуре и да у циљу управљања хидротехничким објектима и у складу са својом делатношћу изврши прибављање одговарајућих лиценци за рад – лиценце за послове заштите од вода.

  1. I Усваја се Анализа стања здравствене заштите људи и животиња, заразних  болести, здравствене исправности воде и заштите животне средине.

          II  Налаже се Градској управи града Крушевца да у складу са понудом Завода за јавно здравље у Крушевцу сачини годишњи програм контроле квалитета воде са јавних чесама на територији града Крушевца, којим би се утврдио: обухват – број јавних чесми, временски интервал вршења физичко-хемијске и микробиолошке анализе, начин спровођења контроле и појединачна и годишња цена вршења анализа од стране референтне лабораторије Завода за јавно здравље у Крушевцу, и да исти програм достави Градском већу града Крушевца на усвајање.

  1. Усваја се Извештај о стању система за јавно узбуњивање на територији града Крушевца;

Scroll Skip to content