Kruševac centar

Одржана 9.седница Скупштине града Крушевца

Одржана 9.седница Скупштине града Крушевца

23. септембра 2021.

Одборници Скупштине града Крушевца на 9.седници, која је одржана дана 23.09.2021.године, у сали Биоскопа Крушевац, размотрили су и усвојили 80 тачака дневног реда.

Скупштина је усвојила Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар-јун 2021.године. Укупно  остварени приходи и примања у периоду јануар-јуни 2021.године износили су 2.500.135.429 динара или 51,36% у односу на план, а расходи су извршени у износу од 1.720.913.478 динара или 35,35% у односу на план.

Усвојена је Одлука о подизању Споменика са барељефима „Војник“, „Пламен“ и „Орден победе“ у Крушевцу, у част погинулим војницима Црвене армије приликом ослобођења Крушевца у Другом светском рату.

Скупштина је усвојила одлуке о изменама и допунама оснивачких аката установа у области културе, због усклађивања са Законом о култури и Законом о музејској делатности.

Одборници су усвојили  Извештај о раду јавних предузећа за први и други квартал 2021.године, извештаје о раду и финансијском пословању јавних предузећа за 2020.годину и дали сагласност на Одлуке Надзорних одбора ЈП за урбанизам и пројектовање, ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевца, ЈКП „Крушевац“ Крушевац и ЈП „Пословни центар“ Крушевац о расподели добити, као и сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање  за 2021.годину.

Донета је Одлука о допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2021.годину.

Скупштина је донела План детаљне регулације “Рибарска бања“, ПДР „ Добра вода“ на Јастрепцу, ПДР „Липовац 3“,  ПДР „Саобраћајница  С2“, Измене и допуне ПДР „Цара Лазара-Балшићева“ у Крушевцу, Измене и допуне ПДР „ Стари аеродром ваза 3“ за целину А2, Измене и допуне ПГР „Исток 1“ у делу урбанистичке целине 3.3 и више одлука о изради планова.

Скупштина је донела Одлуку да се признање „Захвалница града Крушевца“ поводом обележавања 650 година од оснивања града Крушевца додели КУД „14.октобар“ и Драгославу Драгану Николићу, уметничком руководиоцу и кореографу КУД „14.октобар“ Крушевац.

 

Донета je Одлука о усвајању текста Анекса I Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и улица на територији града Крушевца.

Скупштина је усвојила Годишњи извештај о мерењу и верификацији за утврђивање остварене ушете у периоду мај 2020-април 2021 (1.година гарантованог периода) по Уговору о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Крушевца, и Извештај за период април 2020-март 2021.(3.године гарантованог периода) по Уговору о јавно-приватном партнерству за услуге реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца, Такође су усвојени Извештај о реализацији уговора о јавно – приватном партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентгно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији Града Крушевца са јавним плаћањем за период 01.04.2021. – 30.06.2021. који је поднео Надзорни одбор Друштва посебне намене ТГР доо. Крушевац и Извештај о реализацији уговора о јавно – приватном партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији Града Крушевца са јавним плаћањем за период 01.01.2021. – 30.06.2021. који је поднео Надзорни одбор Друштва посебне намене „Крушевац пут“ д.о.о. Крушевац.

Скупштина је, по спроведеном јавном конкурсу, за директора ЈКП „Водовод Крушевац“ на мандатни период од четири године именовала Владимира Милосављевића, досадашњег директора. За директора ЈКП „Градска топлана“ именован је Душан Гвозденовића, мастер инж.машинства из Крушевца, а за директора ЈП „Пословни центар“ Милош Милошевић, мастер економиста.

Због истека периода на који су именовани утврђен је престанак мандата заменицима правобраниоца Наташи Луковић и Јелени Цветановић, локалном омбудсману Светлани Цветковић и заменику локалног омбудсмана Немањи Московљевићу. Утврђен је и престанак мандата в.д главног урбанисте Александру Цветковићу, а за главног урбанисту именован је Војкан Тутулић, дип.инж.архитектуре. За в.д ЈП за урбанизам и пројектовање именован је Милош Јовић, дипл.инг.архитектуре, за в.д директора Апотекарске установе Ана Чолић, мастер менаџер,  a дужност директора Центра за стручно усавршавање у наредне четири године обављаће Никола Џугурдић, професор физичке културе и спорта.

Донето је Решење о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница града Крушевца и Другостепене изборне комисије, као и више решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора из реда запослених и представника родитеља.

Донето је више решења из имовинско-правне области.


Scroll Skip to content