Kruševac centar

Одржана 6. седница Скупштине града

Одржана 6. седница Скупштине града

19. марта 2021.

Одборници Скупштине града Крушевца на 6.седници, која је данас одржана,  размотрили су и усвојили 59 тачака дневног реда.

Скупштина је усвојила Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Крушевца за 2020.годину.

 

На иницијативу мештана Беласице усвојена је Одлука о подизању Спомен плоче палим борцима из Првог и Другог светског рата на Дому културе у Беласици.

Усвојен је Извештај о раду јавих предузећа и установа за 2020.годину за I, II, III и IV квартал и извештаји о раду и финансијском пословању установа чији је оснивач града Крушевац.

 

Скупштина је усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Савета за здравље тако да се истом поред питања прописаних законом о правима пацијената, проширују надлежности и послови из области Закона о јавном здрављу.

Донета је Одлука о додели јавног Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за реализацију и ургантним одржавањем општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца понуђачу Техноградња Д.О.О.  и дата сагласност на текст уговора.

 

Донете су Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 5“ у делу урбанистичке зоне Ц и План детаљне регулације „Марко Орловић“ у Крушевцу, као и више одлука о изради планова.

Дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ да се ово предузеће кредитно задужи у износу од 320.000 еура у циљу набавке опреме и возила за потребе обављања основних активности предузећа на одржавању водоводне и канализационе мреже, као и за рад постројења за прераду воде за пиће у Мајдеву и постројења за пречишћавање отпадних вода града Крушевца.

 

Донето је више решења из имовинско-правне области.

 

Усвојен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021.годину.

 

За директора Центра за социјални рад у Крушевцу именована је Јована Дуњић, дипломирани правник, досадашњи вршилац дужности директора, на мандатни период од четири године.

За вршиоца дужности директора установе Апотека Крушевац именована је Ана Чолић, дипломирани менаџер, а за вршиоца дужности Главног урбанисте Александар Цветковић, који је ову дужност обављао у претходном периоду.

 

Скупштина је утврдила престанак мандата одборнику Душану Шокорцу, а потврдила мандат Дејану Петровићу, машинбравару из Вучака, одборнику са изборне листе „Александар Вучић-за нашу децу“.

 

Седница Скупштине града одржана је уз поштовање превентивних мера за спречавање ширења епидемије COVID-19 које је предложио Завод за јавно здравље Крушевац.


Scroll Skip to content