Kruševac centar

Одржана 5. седница Скупштине града

Одржана 5. седница Скупштине града

28. децембра 2020.

На Скупшини града Крушевца, одржаној дана 25.12.2020. године разматрано је 56 тачака Дневног реда.

Скупштина је усвојила Одлуку о буџету града Крушевца за 2021.годину и Кадрвски план Градске управе, Градског правобранилаштва, Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије града Крушевца за 2021.годину.

Градоначелник Јасмина Палуровић говорила је о буџету Града Крушевца за 2021. годину.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2021.годину планирани су укупна примања и приходи и укупни расходи и издаци у износу од 4.774.131.515 динара, од тога 4.640.727.319 динара средства из буџета и 133.404.196 динара средства из других извора буџетских корисника. За реализацију инвестиција планирано је 1.543.840.259 динара, за текуће одржавање 379.579.560 динара што укупно износи 1.923.419.819 динара.

Усвојен је Програм развоја града Крушевца за 2021.годину, са пројекцијом за 2022. и 2023.годину, као и Програм уређивања и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2021.годину.

Најзначајнија инвестиција у Програму развоја је реконструкција Трга косовских јунака, која је започета 2020.године и наставља се у наредној години, у износу од 300 милиона динара. Програм предвиђа и наставак улагања у изградњу недостајеће инфраструктуре за водоснабдевање сеоских насеља, изградњом магистралног цевовода Дворане-Здравиње, за које је опредељено 70 милиона динара, као и значајна улагања у спортске објекте.

Усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању ЈКП „Крушевац“ Крушевац и Одлука о боји и начину означавања возила, пловила и опреме комуналне милиције.

Скупштина је усвојила и Локални акциони план запошљавања града Крушевца, којим је предвиђено издвајање 21 милион динара за реализацију програма активне политике запошљавања и то: Субвенција за самозапошљавање, Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запослених – Нова радна места, Програм јавних радова, Програм стручне праксе, Програм стицања практичних знања и Програм приправници.

Усвојен је Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2023.година, којим се предвиђају свеобухватне мере и активности различитих актера на нивоу локалне самоуправе у области образовања, запошљавања, становања, социјалне и здравствене заштите, у циљу повећања социјалне сигурности ромске популације у нашем граду.

Одобрници су дали сагласност на програме пословања јавних предузећа и установа чији је оснивач Град за 2021.годину.

Донет је План детаљне регулације проширења Новог гробља у Крушевцу, ПДР „Мудраковац 2“, Измене и допуне Плана генералне регулације „Излетиште Јастребац“, Измене и допуне ПГР „Исток 2“, Измене и допуне ПГР „Центар“, Измене и допуне ПДР „Центар 2“, Измене и допуне ПДР „Трг костурница“ и више одлука о изради планова.

Дата је сагласност на нацрт Анекса 1 Уговора о концесији за обављање здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа и усвојен Извештај о реализацији Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца са јавним плаћањем за 2020.годину, који је поднело Друштво посебне намене „Крушевацпут“ доо Крушевац.

За директора ЈКП „Крушевац“ именована је Снежана Радојковић, дипломирани инжењер агрономије из Крушевца, на период од четири године.

Скупштина је утврдила престанак мандата одборницима који су поднели оставке: Бобану Костићу и Ненаду Митровићу и потврдила мандате новим одборницима са изборне листе „Александар Вучић-за нашу децу“ и то: Милошу Димићу, дипломираном правнику из Беле Воде и Ани Миљковић, дипломираном економисти из Текија.


Scroll Skip to content