Крушевац Слободиште

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

18. септембра 2023.

Одборници Скупштине града Крушевца на 21. седници, која је одржана дана 15. септембра 2023.године, у сали Скупштине града, размотрили су и усвојили 61 тачку дневног реда.

Скупштина је усвојила Одлуку о ребалансу буџета града Крушевца за 2023. годину којом су укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци утврђени у износу од 6.290.395.176 динара, од тога 6.055.452.266 динара средства из буџета и 234.942.910 динара средства из других извора буџетских корисника.

Одборници су усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар-јун 2023.године. Текући приходи и примања буџета града у периоду јануар-јун 2023.године остварени су у износу од 2.539.921,197 динара, што са пренетим приходима из претходне године, који су износили 915.460.523 динара, износи 3.455.381.720 динара или 59,50% у односу на план. Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јун 2023.године износили су 3.576.287.453 динара или 59,54% у односу на план.

Усвојене су Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама,  подизању и одржавању споменика , спомен обележја и мурала на територији града Крушевца, општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији града Крушевца, уређењу града, оснивању ЈП “Пословни центар“ и одлуке о гробљима и сахрањивању.

Усвојена је Одлука о начину контроле нивоа буке из угоститељских објеката на територији града Крушевца и Одлука о успостављању сарадње града Крушевца, Република Србија и Општина Битољ, Република Северна Македонија.

Скупштина је усвојила информације о финансијским извештајима јавних предузећа чији је оснивач град за 2022..годину и Извештај о раду јавних предузећа за период 01.01.2023.-30.06.2023.године.

Усвојени су и Годишњи извештаји о оствареној уштеди енергије по уговорима о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације јавног осветљења и Одлука  о променама услуга уговора о ЈПП без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавања општнских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем.

Усвојена је Одлука о тексту Трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених реализацији програма-интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза 1 и текст Споразума о измени бр.1 Посебног уговора за инвестиције.

Усвојени су Извештаји о резулататима пословања Надзорног одбора Друштва посебне намене „Крушевац пут“ Д.О.О и Друштва посебне намене ТРГ Д.О.О.

Усвојени су : План детаљне регулације Уједињене нације у Крушевцу, Лазарица 4А у Крушевцу, Техноградња – грађевинска оператива у Глободеру град Крушевац и ПДР гробља у Кукљину као и измене и допуне ПГР Исток 2 у делу кп.бр.26/17 КО Паруновац, измене и допуне ПДР Трг Костурница у Крушевцу (измене целине Б, подцелина Б1), измене и допуне ПДР Центар 4 у Крушевцу у делу кп.бр.691/2 КО Крушевац и неколико одлука и решења који се односе на планско уређење Града.

Донета су решења о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора јавих предузећа чији је оснивач град Крушевац о оствареној добити у 2022.години.

Донето је Решење којим се потврђује текст Пројектног споразума (пројекат науке) између Републике Србије, Научно-технолошког парка Чачак, Научно-технолошког парка Ниш, Бизнис инкубатора Крушевац и Европске банке за обнову и развој, а који је потписан 16.06.2023.године.

Скупштина је донела Одлуку о утврђивању престанка функције члана, разрешењу заменика члана и именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије града Крушевца у сталном саставу.

За вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање именован је Милош Јовић, дипломирани инжењер архитектуре.

Донета су решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора, о именовању Комисије за именовање директора јавних предузећа града Крушевца и Решење о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде смрти на територији града Крушевца.

Донето је више решења из имовинско-правне области.

Седницом је председавао председник Скупштине Предраг Вукићевић.


Scroll Skip to content