Kruševac centar

Одржана 19. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 19. седница Скупштине града Крушевца

22. марта 2023.

Одборници Скупштине града Крушевца на 19.седници, која је одржана дана 22.03.2023.године, у сали Скуштине града Крушеввца, размотрили су и усвојили 64 тачака дневног реда.

Скупштина је усвојила Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Крушевца за 2022.годину.

Усвојене су Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, подизању и одржавању зелених површина на подручју града Крушевца, Одлуке о уређењу града и Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина.

Одборници су донели Одлуку којом се Јавној ветеринарској станици „Крушевац“ поверава искључиво право обављања комуналне делатности зоохигијене која се односи на спровођење мера за смањења популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама, мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Донет је Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023.годину.

Усвојени су ПДР Центар 2 у Крушевцу, ПДР Пакашница 1 у Крушевцу, Измене и допуне ПДР Трг Костурница-север у Крушевцу, Измене и допуне ПДР Центар 1 – Блок А, Измене и допуне измене ПДР Трг Костурница у Крушевцу (измене целине Б, подцелине Б3), Измене и допуне ПГР Исток 2 у Крушевцу као и Одлуке о изради ПДР Насеље Ћелије, ПДР Славујево брдо-Јастребац, ПДР Јасички мосту у Крушевцу и Одлука о изради Измене и допуне ПДР Колонија у Крушевцу за урбанистички Блок А и подлокове А2-1 и А2-2 и Одлуке о обухвату земљишта коме је промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште.

 

Усвојен је Извештај о раду установа чији је оснивач град Крушевац за 2022.годину, Извештај о раду јавих предузећа за 2022.годину за I, II, III и IV квартал, потом Закључци о усвајању Извештаја о резултитима пословања Надзорног одбора Друштва посебне намене „ТРГ“ д.о.о Крушевац и Друштва посебне намене „Крушевац пут“, Извештај Савета за здравље, Извештај о раду Локалног омбудсмана за 2022.годину, Извештај и програм рада Градског штаба за ванредне ситуације.

Скупштина је усвојила Одлуку о обрачунатој добити Бизнис инкубатора д.о.о Крушевац за 2022.годину према пословним резултатима.

Дата је сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод Крушевац“ за 2023.годину и сагласност на Програм покрића губитка исказаног у финансијском извештају за 2022.годину који је донео Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Крушевац као и Решење о давању на коришћење ЈКП „Градска топлана“ Крушевац, без накнаде, дистрибутивне-вреловодне мреже ради обављања делатности.

Донето је Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац.

Донета је Одлука о разрешењу и избору чланова радних тела Скупштине града Крушевца као и Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе у Крушевцу и Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације.

Донето је више решења из имовинско-правне области.


Scroll Skip to content