Крушевац Слободиште

Одржана 17. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 17. седница Скупштине града Крушевца

18. новембра 2022.

Одборници Скупштине града Крушевца на 17. седници, размотрили су и усвојили 41 тачку дневног реда.

Скупштина је усвојила Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар-септембар 2022.године.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-септембар 2022године износили су 4.210.954.448,00 динара или 73,77% у односу на план, а расходи и издаци из свих извора су извршени у износу од 3.354.023.329,00 динара или 58,76% у односу на план и мањи су за 25,55% од укупно остварених прихода из свих извора.

Донета је Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији града Крушевца, Одлука о давању сагласности Влади Републике Србије на Одлуку о отпису обавеза „Trayal korporaciji“ АД Крушевац по основу јавних прихода према граду Крушевцу.

Донета је Одлука о измени одлуке о оснивању установе „Центар за особе са инвалидитетом“.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању програма енергетске ефикасности града Крушевца од 2022 до 2025.године као и Програм просторног снабдевања топлотом 2021-2030 за град Крушевац.

Дата је сагласност на Програм покрића губитка за 2021.годину за ЈКП „Градску топлану“, на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ којом се прихвата понуда банке „Поштанске штедионице“ А.Д за одобравање другорочног динарског кредита, на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац којом ће ЈКП „Градска топлана“ и ЈКП „Водовод Крушевац“, као јемац, закључити Анекс на Уговор о дугорочном кредиту, Решење о давању сагласности на измену Статута Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац као и Закључак о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за III квартал 2022.године.

Скупштина је донела План детаљне регулације „Лазарица 4Б“, Одлуку о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Исток 2“, Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Липовац 1“ , Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Шумице 2“, Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Трг Костурница-север“, Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 1-Блок А“ и Закључак о давању мишљења на промене граница катастарских општина Бивоље-Дедина и Бивоље-Паруновац.

Донета су Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Стеван Христић“ у Крушевцу, као и Решења о именовању чланова Савета родитеља града Крушевца.

Скупштина је усвојила Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Центра за особе са инвалидитетом“, Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Крушевац , као и Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за стамбене послове.

Донето је Решење о утврђивању престанка мандата Виолети Капларевић, досадашњем директору Културног центра Крушевац и Решење о именовању Виолете Капларевић за вршиоца дужности директора Културног центра Крушевац, до годину дана.

Донето је више решења из имовинско-правне области.

Одборници Снежана Усевић и Милован Ђуришић обавестили су Скупштину да су иступили из одборничке групе „За Краљевину Србију-за Лазарев Крушевац“ и да ће у даљем раду Скупштине деловати као самостални одборници чиме је престала да постоји одборничка група „За Краљевину Србију-за Лазарев Крушевац“.


Scroll Skip to content