Крушевац Слободиште

Одржана 11. седница Скупштине града

Одржана 11. седница Скупштине града

24. децембра 2021.

На Скупшини града Крушевца, одржаној дана 24.12.2021. године разматрано је 89 тачака Дневног реда.

Скупштина је усвојила Одлуку о буџету града Крушевца за 2022.годину и Кадрoвски план Градске управе, Градског правобранилаштва, Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије града Крушевца за 2022.годину.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022.годину планирани су укупна примања и приходи и укупни расходи и издаци у износу од 5.321.454.324 динара, од тога 5.190.000.000 динара средства из буџета и 131.454.324 динара средства из других извора буџетских корисника. За реализацију инвестиција планирано је 1.803.873.206 динара, за текуће одржавање 511.953.910 динара што укупно износи 2.315.827.116 динара.

Усвојен је Програм развоја града Крушевца за 2022.годину, са пројекцијом за 2023. и 2024.годину, као и Програм уређивања и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2022.годину.

Програм предвиђа и наставак улагања у изградњу недостајеће инфраструктуре за водоснабдевање сеоских насеља, економског развоја, као и значајна улагања у спортске објекте.

Усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлука о измени и допуни Плана размештаја мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама и Одлука о прибављању возила за потребе органа Града.

Скупштина је усвојила и Локални акциони план запошљавања града Крушевца за 2022.годину, којим је oпредељено 24.100.000,00 динара за реализацију програма активне политике запошљавања и то: Субвенција за самозапошљавање, Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запослених – Нова радна места, Програм јавних радова, Програм стручне праксе, Програм стицања практичних знања и Програм приправници.

Усвојена је Одлука о измени Одлуке о оснивању Савета за младе, Одлука о изради мурала посвећеног Вери Николић у Крушевцу, Одлука о условима и начину стицања права на плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за здравствено осигурање за самосталне уметнике као и Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца за 2022.годину.

Скупштина је усвојила и Одлуку о допуни Пословника Скупштине града Крушевца, Етички кодекс понашања функционера и Кодекс понашања службеника и намештеника града Крушевца.

Одобрници су дали сагласност на програме пословања јавних предузећа и установа чији је оснивач Град за 2022.годину и усвојили Извештај о раду јавних предузећа за I, II, и III квартал 2021.године.

Донет је План детаљне рагулације реке Расине и ушћа притока-деоница 1 (од железничког моста до моста у Видовданској), План детаљне регулације „Индустријска зона Г“ у Крушевцу, Измене и допуне Плана Генералне регулације „Исток 4“ у делу кп.бр.2725 КО Дедина, Измене и допуне Плана генералне регулације “Исток 5“ у Крушевцу у делу урбанистичке целине 8.8, Измене и допуне Плана генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу у делу урбанистичке целине 8.6 и више одлука о изради планова.

Усвојен је годишњи Извештај о реализацији Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца као и годишњи Извештај о реализацији Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање локалне путне инфраструктуре.

Скупштина је донела више Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора установа и представника града Крушевца у Скупштини друштва Агенције за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац као и Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одобра ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане и Школског одбора Хемијско-технолошке школе у Крушевцу.

Донета је Одлука о прибављању у јавну својину града Крушевца непокретности у КО Липовац непосредном погодбом од Предузећа „Хемофлуид“ а.д Крушевац, Одлука о обухвату земљишта коме је промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште, Одлука о обухвату земљишта коме је промењена намена из пољопривредног, шумског и осталог у грађевинско земљиште као и више решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта.

За в.д директора Народног музеја Крушевац именован је Горан Васић, професор историје из Крушевца, на период до шест месеци.


Scroll Skip to content