Крушевац Слободиште

ОДРЖАНА 10.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

ОДРЖАНА 10.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

26. новембра 2021.

Одборници Скупштине града Крушевца на 10.седници, која је одржана дана 26.11.2021.године, у сали Биоскопа Крушевац, размотрили су и усвојили 28 тачака дневног реда.

Скупштина је усвојила Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар-септембар 2021.године.
Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-септембар 2021.године износили су 3.589.540.706 динара или 72,99% у односу на план, а расходи и издаци из свих извора су извршени у износу од 3.010.332.508 динара или 61,22% у односу на план.

Донета је Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији града Крушевца, Одлука о измени и допуни Одлуке о поступку издавања и формирања закупнине за коришћење пословног простора и Одлука о обухвату земљишта коме је промењена намена из пољоприведног и шумског у грађевинско земљиште.
Дата је сагласност на Одлуке о изменама и допунама оснивачких аката установа у области културе рад усклађивања са Законом о култури и Законом о музејској делатности.
Скупштина је усвојила Одлуку о усвајању измене и допуне Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца са јавним плаћањем закључен под бр.404-228/20 од 08.04.2020.године и Одлуку о измени Локалног акционог плана запошљавања града Крушевца за 2021.годину.

Скупштина је донела Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 4“ у Крушевцу у делу кп.бр.691/2 КО Крушевац, Одлуку о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ у делу урбанистичке подцелине 2.4.2., Одлуку о образовању Комисије за планове града Крушевца и Закључак о давању мишљења на промене граница катастарских општина Читлук и Лазарица.
Донета je Одлука којом се даје сагласност да се на непокретностима у јавној својини града Крушевца успостави заложно право и упише извршна вансудска хипотека у корист Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд.
Скупштина је донела Решење о изменама и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације.

Донета су Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Драгомир Марковић, oсновне школе „Васа Пелагић“ Падеж, Школског одбора Гимназије и Медицинске школе, као и Решења о именовању чланова Савета родитеља града Крушевца.
Донето је више Rешења из имовинско-правне области.
Скупштина је утврдила престанак мандата одборнику Ани Мустафић, а потврдила мандат Снежани Усевић, пензионерки из Крушевца, одборнику са изборне листе „За Краљевину Србију-за Лазарев Крушевац“.

 


Scroll Skip to content