Kruševac centar

Јавна трибина о ребалансу буџета

Јавна трибина о ребалансу буџета

7. маја 2021.

На основу члана 50. Статута града Крушевца и чланова 6. и 10. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и укључивању грађана у поступак доношења одлука, стратешких докумената и других аката града Крушевца, Градска управа града Крушевца објавила је јавни позив и део нацрта Одлуке о ребалансу буџета, као и измењен План инвестиција за 2021. годину на сајту града дана 27. 04. 2021. године.

С тим у вези организована је и ова јавна трибина.

Разлози за ребаланс Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. годину јесу:

– одредбе члана 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), у коме се каже да се расходи за запослене, енергетске услуге, услуге комуникација, комуналне услуге и расходи за закуп имовине и опреме планирају до износа који доспева на плаћање у текућој буџетској години;

– повећање основице за обрачун и исплату плата из новембра 2019. године за 5% почев од плате за март 2021. године, а у складу са Закључцима које је донела Влада Републике Србије;

-повећање цена електричне енергије за 3,4% почев од 01.02.2021. године, узимајући у обзир и то да су рачуни и за јануар били увећани за накнаду за  подстицање обновљивих извор енергије.

Град ове године обележава 650 година од оснивања, што је такође утицало на промену приоритета финансирања.

 Акценат је стављен на финансирање инвестиција уређења централног трга „Косовских јунака“, подизање споменика и изградњу парка „Кнезу Лазару“, реконструкцију  улица, што је утицало на измену Прегледа капиталних пројеката града Крушевца за период од 2021. до 2023. године, који је саставни део Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. годину.

Трибина је завршена без примедби и нових предлога.


Scroll Skip to content