Крушевац Слободиште

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу хотела „Ђулица“- Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“ Рибарска Бања

24.11.2023.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу производно – складишног објекта са анексом (производња јаких алкохолних пића) спратности П/П+1 на кат. парцелама 1212/2 и 1226/1 К.О. Лазарица у Крушевцу

24.11.2023.

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса предузећа МИДИ д.о.о. Крушевац – локација 2, на кат. парцелама бр. 1118/1 и 1118/5, обе К.О. Мудраковац

06.10.2023.

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за складиште делова од метала, објекта за производњу металних делова механичком обрадом и објекта за сервисирање путничких и теретних возила са пратећим садржајем, спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 6121 К.О. Крушевац у Крушевцу

22.09.2023.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта – складиште металне галантерије, спратности П+1, на кат. парцели 2818/7 и делу 2818/4 К.О. Бивоље

08.09.2023.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта, спратности П на катастарским парцелама бр. 51/1, 51/2 и 51/3 К.О. Пепељевац

25.08.2023.

Изградњa вишепородичног стамбено – пословног објекта спратности По+Пр+5 на кат. парцели бр. 2182/1 К.О. Крушевац

11.08.2023.

Изградња пословног објекта – самоуслужна аутоперионица, спратности П и помоћног објекта спратности П, на кат. парцели бр. 1921/1 К.О. Лазарица

11.08.2023.

Реконструкција и доградња постојећег објекта (зграда пословних услуга) – угоститељски објекат на кат. парцели бр. 2475/11 К.О. Крушевац

11.08.2023.

Проширење постојећег комплекса ради изградње пословног објекта и магацина за смештај сточне хране спратности П и објекта за пријем, складиштење и паковање сточне хране спратности П, на кат. пар. бр. 67, 68 и делу кат. пар. бр. 31/1 К.О. Пепељевац

11.08.2023.

Scroll Skip to content