Крушевац Слободиште

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – складиште металне галантерије спратности П у оквиру постојећег индустријског комплекса, на кат. парцели бр. 2894 К.О. Дедина

25.11.2022.

Scroll Skip to content