Kruševac centar

Objedinjena procedura

Takse za sve postupke možete preuzeti ovde.

Podaci potrebni za uplate
svrha: Republička administrativna taksa
primalac: Republika Srbija
račun: 840-742221843-57 | model 97 | poziv na broj 39-052
svrha: Gradska administrativna taksa
primalac: Gradska uprava grada Kruševca
račun: 840-742241843-03 | model 97 | poziv na broj 39-052

Scroll Skip to content