Kruševac centar

Gradonačelnik

Jasmina Palurović

Aktuelni gradonačelnik Kruševca
Jasmina Palurović

Jasmina Palurović je rođena 05.06.1972. godine u Kruševcu. Školovala  se u Kruševcu i Čačku, gde je završila Tehnički  fakultet. Radnu karijeru započela je u Trajalu u Dedini. Radila je u Sektoru proizvodnje na rukovodećim mestima, zatim u Službi pripreme i planiranja, Sektoru tehnologije i razvoja i bila direktor Sektora proizvodnje auto-guma.  Radila je na unapređenju kvaliteta rada i poseduje odgovarajuće sertifikate. Obavljala je poslove zamenika direktora "JAT apartmana" doo Kopaonik.

Od 2012 - 2014. godine bila je odbornik Skupštine grada i predsednik Saveta za budžet i finansije.

Od 30. aprila 2014. godine do juna 2016. godine uspešno je obavljala funkciju  zamenika gradonačelnika Grada Kruševca, a od juna 2016. godine do 25.12.2017.  funkciju predsednika Skupštine grada Kruševca.

Pohađala je obuke Švedskog međunarodnog centra  za lokalnu demokratiju iz oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i poseduje odgovarajući sertifikat. Rekreativno se bavi atletikom, učesnik je više polumaratonskih trka i do sada je istrčala deset polumaratona.

Govori engleski jezik.

Komunikativna je i dinamična i ima veliko iskustvo u radu sa ljudima.

Gradonačelnik

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu.
Gradonačelnika bira Skupština grada, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju funkciju.
Kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine.
Kandidat za gradonačelnika predlaže kandidata za zamenika gradonačelnika iz reda odbornika, koga bira Skupština grada na isti način kao gradonačelnika.
Gradonačelniku i zameniku gradonačelnika izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini grada.
Gradonačelnik i zamenik gradonačelnika su na stalnom radu u Gradu.

Nadležnosti gradonačelnika:
1. predstavlja i zastupa Grad,
2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih pravnih akata Skupštine grada,
3. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada,
4. naredbodavac je za izvršenje budžeta,
5. usmerava i usklađuje rad Gradske uprave,
6. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine,
7. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada.

Scroll Skip to content