Kruševac centar

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта, спратности По+П+6, на катастарским парцелама бр. 6188, 6063/3 и 6180 К.О. Крушевац

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта, спратности По+П+6, на катастарским парцелама бр. 6188, 6063/3 и 6180 К.О. Крушевац

Scroll Skip to content