Kruševac centar

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта ( ламела А и ламела Б ) спратности П+4+Пс на катастарским парцелама бр. 2479/1, 2479/2 и 2473/35 К.О. Крушевац

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта ( ламела А и ламела Б ) спратности П+4+Пс на катастарским парцелама бр. 2479/1, 2479/2 и 2473/35 К.О. Крушевац

Scroll Skip to content