Kruševac Porta

Служба буџетске инспекције

Буџетски инспектор обавља послове инспекције и контроле директних и индиректних корисника средстава буџета Града, као и јавних предузећа, основаних одстране рада; обавља послове контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава; обавља послове контроле наменског трошења буџетских средстава,обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и Градоначелника.

Scroll Skip to content