Kruševac Porta

Приступ информацијама од јавног значаја

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Начин подношења захтева:

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које су настале у раду или у вези са радом органа Града Крушевца и то: Скупштине града, Градоначелника, Градског већа и Градске управе, може се поднети овлашћеном лицу:

 • у писаној форми на адресу: Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, Газиместанска 1, Крушевац;
 • електронском поштом на адресу dusica.stanisic@krusevac.rs;
 • усмено, на записник у Одељењу за послове органа Града Градске управе града Крушевца, канцеларија 46, Газиместанска 1, Крушевац, у времену од 08 до 16 часова;
 • лично, пријемна канцеларија (број 31) Градске управе, шалтер 4, Газиместанска 1, Крушевац.

 

Подаци које захтев мора да садржи:

Захтев мора садржати:

 • назив органа власти,
 • име, презиме и адресу тражиоца,
 • што прецизнији опис информације која се тражи.

 

Наводи из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја:

 • Право на приступ информацијама има свако, под једнаким условима, није важно да ли је тражилац информације домаћи или страни држављанин, као ни то да ли има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије или другде.
 • Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
 • Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
 • Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Пример захтева за приступ информацији од јавног значаја:

Захтев за приступ инофрамцијама од јавног значаја

 

Одлучивање по захтеву:

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Овлашћено лице за поступање  по захтевима за слободан приступ информацијама од  јавног значаја може одбити захтев решењем делимично или у целини у следећим случајевима:

 1. уколико се утврди да тражена информација није информација од јавног значаја;
 2. ако би се давањем информације угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица угрозио, омео или отежао поступак откривања кривичног дела, озбиљно угрозила одбрана земље , национална или јавна безбедност, или међународни односи;
 3. ако се документ или информација чува као државна ,службена, пословна или друга тајна;
 4. када захтев за приступ информацијама од јавног значаја укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица.

 

Накнада:

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Влада Републике Србије је прописала Трошковник којим је утврдила висину нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и на основу кога орган града Крушевца обрачунава трошкове за издавање копије документа који садржи тражену информацију као и трошкове упућивања исте („Службени гласник РС“, број 8/06).

 • на формату А3…………………..6 динара
 • на формату А4…………………..3 динара

Копија документа у електронском запису:

 • дискета……………………………..20 динара
 • ЦД………………………………………..35 динара
 • ДВД……………………………………..40 динара.

Копија документа на аудио касети 150 динара.

Копија документа на аудио-видео касети 300 динара.

Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик 30 динара.

За упућивање копије докумената трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија документа на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према наведеном трошковнику.

Градска управа града Крушевца може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.

Уплата се врши на:

 • Број жиро-рачуна: 840-742328843-30 са моделом 97 и позивом на број 39-052
 • Сврха уплате: Уплата накнаде нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја
 • Корисник: Буџет Републике Србије

 

 • Од обавеза плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију су ослобођени:
 • новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
 • удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења,
 • сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

 

Жалба:

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја

Рок: 15 дана од дана достављања решења органа власти

Адреса Повереника:

Повереник за информације од јавног значаја

Булевар Краља Александра 15, Београд

Адреса за пријем електронских поднесака: office@poverenik.rs

Scroll Skip to content